Serviciul Impozite şi Taxe Locale PDF Print E-mail
Written by Stănărângă Monica   

PASCU ELENA-SEF SERVICIU IMPOZITE SI TAXE-consilier superior

 -PERSOANE JURIDICE

1.TUDOR VIOREL-consilier principal

2.STANARINGA MONICA OLIVIA-consilier principal

-PERSOANE FIZICE

1.CIOCIRLAN ADRIAN LAURENTIU-consilier principal

2.ENICA TIBERIU RADU-referent superior

3.MACAU GEORGE ALEXANDRU-consilier asistent

4.ZANCU COSTINEL-consilier principal

5.VOICILA ELENA-referent principal

6.DINTICA LIVIU – referent superior

 

2. Atribuţiile compartimentului

 In ceea ce priveste PERSOANELE FIZICE

1.Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.

2. Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala.

3. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.

4. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.

5. Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor.

6. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice.

7. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

8. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

9. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor.

10. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.

11. Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale.

12. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.

13. Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale.

14. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice.

15. Colaboreaza permanent cu alte institutii (Administartia Finantelor Publice, Politia, etc) in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.

16. Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.

17. Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie.

18. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

20. Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.

21. Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

22. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.

23. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.

24. Serviciul indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.

In ceea ce priveste PERSOANELE JURIDICE

1.Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice.

2.Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice.

3.Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului.

4.Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale.

5.Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice conform legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.

6.Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.

7.Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice.

8.Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe.

9.Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

10.Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

11.Colaboreaza cu Politia locala in cazul instituirii masurilor asiguratorii de executare silita (aplicarea sechestrului asigurator).

 

3. Baza legislativă specifică

-Legea nr.571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare privind Codul fiscal
-OG nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare
-Hotararile Consiliului Local al Municipiului Rm Sarat prin care s-au stabilit impozite si taxe locale (se va actualiza ori se stabilesc sau modifica prin hotarare a consiliului local, taxele si impozitele).  

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate

I. Lista conturilor IBAN folosite de Primaria Rm Sarat 

Nr.crt

Denumire cont

Numarul contului

1.

Impozit pe cladiri PERSOANE FIZICE

RO38TREZ1672107020101XXX

2.

Impozit teren PERSOANE FIZICE

RO82TREZ1672107020201XXX

3.

Impozit asupra mijloacelor de transport PERSOANE FIZICE

RO57TREZ1672116020201XXX

4.

Impozit pe teren extravilan PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

RO79TREZ1672107020203XXX

5.

Impozit pe cladiri PERSOANE JURIDICE

RO85TREZ1672107020102XXX

6.

Impozit teren PERSOANE JURIDICE

RO32TREZ1672107020202XXX

7.

Impozit asupra mijloacelor de transport PERSOANE JURIDICE

RO07TREZ1672116020202XXX

8

Venituri din concesiuni si inchirieri PERSOANE FIZICE SI JURIDICE

RO11TREZ16721A300530XXXX

9

Taxa extrajudiciara de timbru

RO02TREZ16721340202XXXXX

10

Venituri din amenzi 50%

RO88TREZ16721350201XXXXX

11

Venituri din amenzi

RO57TREZ16721350250XXXXX

12

Alte venituri (Taxa autorizatie)

RO81TREZ16721360250XXXXX

13

Impozit pe spectacole

RO93TREZ16721150201XXXXX

14

Taxa hoteliera

RO37TREZ16721120207XXXXX

15

Taxe si tarife eliberare licente si autorizatii de functionare

RO90TREZ16721160203XXXXX

16

Alte impozite si taxe-Taxa firma si publicitate

RO37TREZ16721180250XXXXX

Pentru pozitiile unde nu se specifica in mod expres, contul este comun (persoane fizice si juridice).

II. PUBLICITATEA ACTULUI ADMINISTRATIV FISCAL

În cazul în care comunicarea actului administrativ fiscal nu a fost posibilă potrivit art.44, alin. (2^1) din Codul de procedura fiscala-OG nr.92/2003, respectiv trimitere postala cu confirmare de primire, remiterea prin semnatura a actului administrativ, comunicarea prin fax, e-mail etc., aceasta se realizează prin publicitate.

Potrivit art.44, alin.(3) din Codul de procedura fiscala-OG nr.92/2003, comunicarea prin publicitate se face prin afişarea pe pagina de internet a Primariei Rm Sarat, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.

Nr.crt.

Numele contribuabilului

Numarul /data actului administrativ

  

5. Lista documentelor produse/gestionate

-Certificate de atestare fiscala pentru persoane fizice si juridice

-Chitante incasari

-Adeverinte avand ca destinatari Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor, Registrul Comertului si alte institutii publice solicitante.

-Corespondenta

 

6. Formulare şi tipizate

 1. FORMULARE SI TIPIZATE-in conformitate cu Ordinul comun al MAI si MFP.nr.75/767/2009

 

+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|Nr. |                                            Denumirea                                            |     Anexa     |
|crt.|                                                                                                 |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  1 |Declaratie speciala de impunere pentru stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul       |Model ITL - 026|
|    |persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri cu destinatie de locuinta                    |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  2 |Declaratie pentru scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport                              |Model ITL - 027|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  3 |Declaratie-decont privind sumele incasate reprezentand taxa hoteliera                            |Model ITL - 028|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  4 |Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole                                         |Model ITL - 029|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  5 |Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe cladiri                              |Model ITL - 030|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  6 |Proces-verbal pentru stabilirea impozitului si/sau taxei pe teren                                |Model ITL - 031|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  7 |Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport                             |Model ITL - 032|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  8 |Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfa cu masa totala        |Model ITL - 033|
|    |autorizata de peste 12 tone                                                                      |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
|  9 |Proces-verbal pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apa                      |Model ITL - 034|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 10 |Nota de plata                                                                                    |Model ITL - 035|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 11 |Matricola pentru evidenta centralizata                                                           |Model ITL - 036|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 12 |Registru de rol nominal unic                                                                     |Model ITL - 037|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 13 |Registru de rol alte venituri                                                                    |Model ITL - 038|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 14 |Extras de rol                                                                                    |Model ITL - 039|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 15 |Borderou desfasurator al incasarilor                                                             |Model ITL - 040|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 16 |Borderou debite/scaderi                                                                          |Model ITL - 041|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 17 |Proces-verbal de verificare gestionara                                                           |Model ITL - 042|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 18 |Legitimatie control functionar public                                                            |Model ITL - 043|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 19 |Legitimatie executare functionar public                                                          |Model ITL - 044|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 20 |Ordin de serviciu                                                                                |Model ITL - 045|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 21 |Aviz de inspectie fiscala                                                                        |Model ITL - 046|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 22 |Invitatie                                                                                        |Model ITL - 047|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 23 |Proces-verbal de ridicare/restituire de inscrisuri                                               |Model ITL - 048|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 24 |Proces-verbal pentru inspectie fiscala                                                           |Model ITL - 049|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 25 |Nota explicativa                                                                                 |Model ITL - 050|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 26 |Declaratie contribuabil                                                                          |Model ITL - 051|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 27 |Punct de vedere al contribuabilului la constatarile inspectiei                                   |Model ITL - 052|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 28 |Raport de inspectie fiscala                                                                      |Model ITL - 053|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 29 |Dispozitie privind masurile stabilite de organele de inspectie fiscala                           |Model ITL - 054|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 30 |Dispozitie de urmarire                                                                           |Model ITL - 055|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 31 |Decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii                                            |Model ITL - 056|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 32 |Instiintare privind stingerea creantelor fiscale                                                 |Model ITL - 057|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 33 |Cerere compensare                                                                                |Model ITL - 058|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 34 |Cerere restituire                                                                                |Model ITL - 059|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 35 |Decizie de restituire a sumelor de la bugetul local                                              |Model ITL - 060|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 36 |Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa                       |Model ITL - 061|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 37 |Certificat de nomenclatura stradala si adresa                                                    |Model ITL - 062|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 38 |Cerere pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari                                      |Model ITL - 063|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 39 |Autorizatie de foraje si excavari                                                                |Model ITL - 064|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 40 |Cerere pentru eliberarea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransament la retelele   |Model ITL - 065|
|    |publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu|               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 41 |Autorizatie racorduri si bransamente la retelele publice de apa, canalizare, gaze, termice,      |Model ITL - 066|
|    |energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu                                           |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 42 |Cerere pentru certificat producator                                                              |Model ITL - 067|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 43 |Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate in baza autorizatiei de construire      |Model ITL - 068|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 44 |Titlu executoriu                                                                                 |Model ITL - 069|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 45 |Proces-verbal privind calculul sumelor prevazute prin titlul executoriu                          |Model ITL - 070|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 46 |Somatie                                                                                          |Model ITL - 071|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 47 |Adeverinta de primire a somatiei                                                                 |Model ITL - 072|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 48 |Proces-verbal privind comunicarea somatiei                                                       |Model ITL - 073|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 49 |Proces-verbal de identificare bunuri imobile                                                     |Model ITL - 074|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 50 |Somatie privind executarea silita a bunurilor imobile                                            |Model ITL - 075|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 51 |Decizie de instituire a masurilor asiguratorii                                                   |Model ITL - 076|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 52 |Decizie de ridicare a masurilor asiguratorii                                                     |Model ITL - 077|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 53 |Adresa de infiintare a popririi                                                                  |Model ITL - 078|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 54 |Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti                                |Model ITL - 079|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 55 |Adresa de infiintare a popririi asiguratorii                                                     |Model ITL - 080|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 56 |Adresa de infiintare a popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti                   |Model ITL - 081|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 57 |Instiintare poprire                                                                              |Model ITL - 082|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 58 |Decizie de raspundere solidara a tertului poprit cu debitorul urmarit                            |Model ITL - 083|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 59 |Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor mobile                                               |Model ITL - 084|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 60 |Proces-verbal de sechestru asupra bunurilor imobile                                              |Model ITL - 085|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 61 |Proces-verbal de numire a administratorului sechestru                                            |Model ITL - 086|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 62 |Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile                                     |Model ITL - 087|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 63 |Proces-verbal de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile                                    |Model ITL - 088|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 64 |Proces-verbal de predare-primire                                                                 |Model ITL - 089|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 65 |Anunt privind vanzarea pentru bunuri mobile                                                      |Model ITL - 090|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 66 |Anunt privind vanzarea pentru bunuri imobile                                                     |Model ITL - 091|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 67 |Proces-verbal de licitatie pentru bunuri mobile                                                  |Model ITL - 092|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 68 |Proces-verbal de licitatie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri                   |Model ITL - 093|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 69 |Document de vanzare-cumparare pentru bunuri mobile sechestrate                                   |Model ITL - 094|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 70 |Proces-verbal privind cheltuielile de executare silita                                           |Model ITL - 095|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 71 |Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silita          |Model ITL - 096|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 72 |Cerere pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse             |Model ITL - 097|
|    |executarii silite                                                                                |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 73 |Proces-verbal pentru trecerea in proprietatea publica a statului a bunurilor imobile supuse      |Model ITL - 098|
|    |executarii silite                                                                                |               |
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 74 |Proces-verbal de constatare a insolvabilitatii                                                   |Model ITL - 099|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 75 |Proces-verbal de declarare a starii de insolvabilitate                                           |Model ITL - 100|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 76 |Proces-verbal de transfer al obligatiilor fiscale inregistrate de debitorul declarat insolvabil  |Model ITL - 101|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 77 |Proces-verbal de scadere din evidenta a obligatiilor fiscale                                     |Model ITL - 102|
+----+-------------------------------------------------------------------------------------------------+---------------+
| 78 |Anexa certificat de atestare fiscala privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri|Model ITL - 103|
|    |externe nerambursabile        

 

LISTA ACTELOR NECESARE DECLARARII BUNURILOR

IMPORTANT!

Actele anexate cererii se prezinta in original si copie, copia se arhiveaza la rolul unic fiscal, cele originale se restituie

Pentru PERSOANE FIZICE

I.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE DIN ŢARĂ

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, factură fiscală, certificat de moştenitor, contract de donaţie;

·         Fişă de inmatriculare;

·         Carte de identitate a mijlocului de transport;

·         Certificat fiscal de la vinzator

·         Buletin/Carte de identitate;

·         DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Rm Sarat;

II.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT   CUMPĂRATE DIN STRĂINĂTATE

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Contract de vanzare/cumpărare tradus in limba romană - traducere legalizată;

·         Carte de identitate a mijlocului de transport (cartea emisă de R.A.R.);

·         Fişă de inmatriculare;

·         Buletin/Carte de identitate;

·         DOSAR PLIC pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele, domiciliul din Rm Sarat;

    III.ACT ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT IN VEDEREA INMATRICULARII TEMPORARE

·         Declaraţie tip , completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Fişă de inmatriculare;

·         Acte de proprietate ale mijlocului de transport: carte de identitate, certificat de inmatriculare;

·         Acte pentru dovedirea reşedintei: contract de inchiriere vizat de către Administraţia Financiară, declaraţia notarială a persoanei la al cărei domiciliu locuieşte, extras de carte funciară in cazul in care deţine o proprietate in municipiul Rm Sarat

IV.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT CUMPĂRATE IN LEASING

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Act de proprietate: contract de leasing;

·         Fişă de inmatriculare;

·         Carte de identitate a mijlocului de transport;

·         Talon de inmatriculare;

·         Buletin/Carte de identitate;

·         DOSAR PLIC: pe care se inscrie cu majuscule numele, prenumele şi domiciliul din Rm Sarat;

V.ACTE ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA APARTAMENTELOR

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă şi irevocabilă, act de partaj şi vanzare-cumpărare etc.;

·         Copie Extras de carte funciara

·         Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii

·         DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

VI.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR (CASELOR)

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Act de proprietate: contract vanzare/cumpărare, certificat de moştenire, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare/cumpărare etc.;

·         Copie Extras de carte funciara

·         Schiţa construcţiei: casă de locuit, casă de odihnă, garaj, pivniţă, anexe, alte construcţii, cu dimensiuni exterioare, pe care se va menţiona: numele, prenumele, adresa imobilului, materialul de construcţie, anul construcţiei, calculele de unde să rezulte suprafaţa construită a imobilului;

·         Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii

·         DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află imobilul pe care il declară;

VII.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR

·         Act de proprietate: contract de vanzare-cumpărare, certificat de moştenitor, act de donaţie, hotărare judecătorească definitivă, act de partaj şi vanzare-cumpărare, titlu de proprietate, ordin emis de Prefectură etc.;

·         Declaraţie tip de la Camera Agricolă pe categorii de folosinţă. (Camera 17);

·         Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

·         DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele şi adresa unde se află terenul pe care il declară;

VIII.ACTELE NECESARE PENTRU DECLARAREA CLĂDIRILOR NOI (construcţii noi)

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Buletin/Carte de identitate - pentru toţi proprietarii;

·         Autorizaţia de construcţie;

·         Procesul-verbal de recepţie finala; să nu depăşească 30 de zile de la data intocmirii;

·         in cazul in care autorizaţiile au expirat, trebuie prezentat procesul verbal privind stadiul lucrării intocmit de către Serviciul Urbanism

·         DOSAR PLIC: pe care se va menţiona numele, prenumele, adresa imobilului care urmează a fi declarat;

IX.ACTE NECESARE PENTRU DECLARAREA TERENURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ/PRIVATĂ AFLATE IN ADMINISTRARE/FOLOSINŢĂ de către persoane fizice

·         Declaraţie tip, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

·         Contract de inchiriere sau concesiune;

·         Buletin/Carte de identitate;

·         DOSAR PLIC: pe care se va inscrie cu majuscule numele, prenumele si adresa unde se află terenul pe care il declară;

Pentru PERSOANE JURIDICE

 

I. IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/administrare/folosinţă/inchiriere /concesionare etc.;
 • "In cazul persoanelor juridice, in mod obligatoriu, in orice acte prin care se dobandeşte/instrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menţionează valoarea de achiziţie valoarea inregistrata in contabilitate"
 • autorizaţia de construire şi procesul - verbal de recepţie - in cazul clădirilor nou construite;
 • autorizaţia de demolare şi procesul - verbal incheiat de către Serviciul Autorizări Construcţii;
 • documentele care au stat la baza inregistrării contabile a reevaluării/modernizării/ modificării/extinderii etc.

II. IMPOZITUL/TAXA PE TEREN

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate/ administrare/ folosinţă /inchiriere/ concesionare/ arendare etc.;
 • declaraţia de la Registrul Agricol atat pentru terenurile situate in intravilan cat şi pentru extravilan (Camera nr.17);

III. IMPOZITUL ASUPRA MILOACELOR DE TRANSPORT

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;
 • actul de dobandire/instrăinare a dreptului de proprietate şi traducere autentificata (dacă este cazul);
 • contractul de leasing financiar;
 • cartea de identitate a autovehiculului
 • talon de inmatriculare;
 • adeverinţă de la R.A.R. privind numarul de axe şi tipul de suspensie - la mijloacele de transport marfă peste 12 tone.

IV. TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE, AFIŞAJ ŞI RECLAMĂ

 • declaraţie tip in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;
 • codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;

V. ELIBERARE CERTIFICAT FISCAL

 • cerere tip, semnată şi ştampilată;

§  codul unic de inregistrare / codul de inregistrare fiscală;

VII. IMPOZITUL PE SPECTACOLE

a)    Vizare bilete:

§  cerere - tip - pentru vizarea biletelor de spectacole in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

 • carnetele de bilete ce urmează a fi vizate - tipărite in condiţiile prevăzute de legislaţia in vigoare.

b)    Decont impozit spectacole

§  declaraţie - decont in 2 exemplare, completată la secţiunile care revin contribuabilului;

c)     Activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă

§  Declaraţie de impunere tip, in 2 exemplare, privind sumele obţinute din activităţi artistice şi distractive de videotecă şi discotecă.

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice locale în legătură cu activitatea compartimentului

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica :

« ART. 13

    (1) Orice persoana care se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute de prezenta lege (Legea nr.52/2003), poate face plângere în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Plângerea şi recursul se judeca în procedura de urgenta şi sunt scutite de taxa de timbru.”

 

8. Numărul camerei-biroului în care funcţionează compartimentul-

 

PROGRAM LUCRU :

LUNI-JOI: 8,00-16,30

VINERI: 8,00-14,00

Camera nr.4- Impozite si taxe Persoane Juridice

Camera nr.1- Impozite si taxe Persoane fizice

Camera nr.2- Impozite si taxe Persoane fizice

 

9. Numele şi funcţia superiorului ierarhic

 

FORTU MACOVEI-DIRECTOR ECONOMIC

Last Updated on Monday, 14 July 2014 07:53