Statutul Municipiului Râmnicu Sărat Array Imprimare Array  Email

 

 

 

 

Art.1 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.53/2002, art.2, Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat aproba Statutul municipiului Ramnicu Sarat prin Hotărârea nr.___________din___________2008.

Art.2 Date specifice de identificare a unităţii administrativ teritoriale Râmnicu Sărat.

a)În conformitate cu Legea nr.351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a reţeaua de localităţi, Municipiul Râmnicu Sărat este o localitate de tip urban  de rangul II-municipiu de importanţă judeţeană, cu o zonă de influenţă între 30.000 locuitori şi circa 100.000 locuitori şi o rază de deservire de circa 20 km.

Municipiul Ramnicu Sarat este aşezat în NE judeţului Buzău, între coordonatele 45023’ latitudine nordica şi 27003’ longitudine estica, la poalele unor dealuri aparţinand glacisului Râmnicului, pe partea stângă a râului cu acelaşi nume. Localitatea s-a dezvoltat de-a lungul râului, cu o textură neregulată, cu altitudini cuprinse între 110 m în partea de SE şi 170 m în NE, către localitatea Podgoria.

Este accesibil atât pe calea ferată - magistrala Bucureşti- Buzău- Bacău-Suceava (162 km faţă de Bucureşti, 102 km faţă de Ploieşti, 58 km faţă de Mărăşeşti, 247km faţă de Iaşi, 141 km faţă de Bacău şi 286 km faţă de Suceava), cât si pe şosea - drumul european E 85 (DN 2-Bucureşti-Buzău) .

Poziţia administrativă-Municipiul Râmnicu Sărat aparţine celui de-al treilea mare judeţ din Regiunea de Dezvoltare Sud- Est a României,  fiind unul dintre cele două municipii ale judeţului Buzău, învecinându-se cu cinci comune: Slobozia Bradului - în nord, Râmnicelu - în est, Valea Râmnicului - în sud şi Topliceni şi Podgoria - în vest.

Din punct de vedere administrativ, Râmnicu Sărat este un municipiu de mărime medie, având în special o funcţie industrială şi de furnizor de servicii pentru populaţia din zonă.

a)Examinare teritorială.

Municipiul are o suprafaţă de 5.286 ha, din care 3.806 ha (în 2005) este teren agricol. În ultimii 15 ani, creşterea medie anuală la construcţia de case noi a fost sub 1%. Din cele 1104 case nou construite în această perioadă, 468 de case - însemnând 42% din total - au fost construite din fonduri publice, iar restul, în regie proprie de către populaţie. Suprafaţa medie locuibilă este de 39 m pătraţi / 40 m pătraţi la casele private şi 25 m pătraţi la cele din fondul public.

Harta admnistrativă a municipiului Râmnicu Sărat este ataşată în anexă la prezentul statut (ANEXA1).

b)Consiliul Local şi Primarul îşi exercită autoritatea numai asupra colectivităţii municipiului Râmnicu Sărat.

Deşi cu o istorie care se porneşte încă din antichitate, oraşul a fost atestat documentar în secolul XIV. Conform documentelor istorice, originea numelui provine din termenul latin Romanicus, sau, conform opiniei altor istorici, din cuvântul slav „raba” si „rabnic”. Termenul de „Sărat” a fost adăugat mai târziu, pentru a fi deosebit de oraşul Râmnicu Vâlcea.

De-a lungul timpului, oraşul Râmnicu Sărat a fost cunoscut datorită poziţiei sale de târg de graniţă dintre Muntenia şi Ţara Românească. Cea mai importantă perioadă de dezvoltare a fost cea din timpul reformelor lui Cuza, când un avânt deosebit le-au avut iniţiativele de cultură şi educaţie (şcoli de elită, ziare etc.), care au pus bazele recunoaşterii Municipiului Râmnicu Sărat ca un puternic centru educaţional şi de cultură până în zilele noastre.

Dintre cei mai însemnaţi oameni de ştiinţă şi cultură, cunoscuţi la nivel naţional şi internaţional, amintim, fără a diminua importanţa celorlalţi, pe: soprana de renume mondial Florica Cristoforeanu, pictorul Petre Iorgulescu-Yor, omul de ştiinţă Traian Săvulescu, fondatorul Şcolii Naţionale de Fitopatologie, eseistul şi criticul literar Emilian Constantinescu.

Din punct de vedere administrativ, evoluţia târgului a fost destul de spectaculoasă, devenind în 1862 capitală de judeţ. Acest lucru s-a datorat numeroaselor personalităţi care au luptat pentru a scoate în evidenţă localitatea, atât în plan cultural cât şi economic.

 Acest statut de capitală de judeţ a fost pierdut în urma reorganizării administrative realizate în perioada regimului comunist. În prezent, localitatea Râmnicu Sărat este al doilea oraş ca importanţă din judeţul Buzău, fiind catalogat din punct de vedere administrativ ca Municipiu, localitate de rangul II.

       c)Populatia unitatii administrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat

Populaţia Râmnicului Sărat a evoluat de la aproximativ 1000 de locuitori, în 1652, la 40 123  în 2007.

Începând cu anul 1999, Râmnicu Sărat, ca multe alte oraşe din România, s-a confruntat cu migraţia populaţiei. Aceasta evoluţie demografică nu a fost uniformă, după cum arată statisticile, dar există discrepanţe între variate surse oficiale. La recensământul din 2002 populaţia era de 38 828.

Datele statistice nu au putut lua însă în considerare numărul mare de locuitori care au părăsit municipiul în ultimii ani, plecând la lucru în alte ţări sau în alte localităţi ale României, datorită faptului că majoritatea celor plecaţi nu declară acest lucru. Se estimează că o importantă parte a populaţiei a părăsit municipiul fără să se înregistreze şi, în consecinţă, nu a putut fi luată în considerare de statistici.

Raportul mediu  pe sexe în Râmnicu Sărat este în favoarea femeilor. În total, la fiecare 100 de femei sunt 92 de bărbaţi, dominaţia feminină în municipiu fiind puternică, deşi numărul de născuţi vii şi primele vârste ale populaţiei arată o majoritate a bărbaţilor în comparaţie cu femeile. Opusul se manifestă la vârstele înaintate de populaţie, unde observăm mai multe femei decât bărbaţi.

O dominaţie numerică a femeilor se înregistrează între vârstele 25 şi 49 de ani, datorită emigrării populaţiei masculine din municipiu. La suta de locuitori, 48 au vârsta cuprinsă între 15 şi 64 ani, reprezentând populaţia activă, în comparaţie cu 52 de locuitori aflaţi în grupurile de vârstă 0-14 ani şi peste 65 ani.

 Nu există informaţie statistică disponibilă pentru calcularea mediei populaţiei casnice. Densitatea populaţiei în Râmnicu Sărat este de 76 locuitori pe Km pătrat, conform calculelor din 2005. Evoluţia densităţii populaţiei reflectă reducerea numărului acesteia, în principal datorită migraţiei.

Rata netă de migraţie a fost negativă în majoritatea timpului în ultimii 15 ani, în special perioada dintre 1996 şi 2000. Rata anuală de creştere a populaţiei a fost în general slabă, 1,7 la mia de locuitori în 2005. Rata redusă de creştere naturală a populaţiei se datorează ratei nete negative a migraţiei. Ca o consecinţă, rata de creştere a populaţiei a fost negativă în anii 90, dar a devenit pozitivă în ultimii 5 - 6 ani.

Râmnicu Sărat are o structură etnică omogenă. Aproape 95% dintre locuitori sunt nativ români, 4,6% - rromi. Restul de 0,4% din populaţie este constituită din etnii variate. Există rapoarte asupra numărului oficial de populaţie rromă care indică o proporţie de 10% din totalul locuitorilor.

Caracterul omogen al oraşului este reflectat şi în orientarea religioasă a oamenilor. Mai mult de 99% din totalul populaţiei este creştin ortodoxă iar restul aparţine variatelor grupuri religioase.

Este important de menţionat că, în timpuri vechi, a existat aici o puternică comunitate de evrei, dar aceasta a descrescut cu timpul, ajungând în zilele noastre aproape de dispariţia completă.

d) localitatea de reşedinţă

Localitatea de reşedinţă este municipiul Râmnicu Sărat.

e) autorităţile admnistratiei publice ale unităţii admnistrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat

          Autorităţile  unităţii admnistrativ teritoriale ale Municipiului Râmnicu Sărat sunt  Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat  şi Primarul municipiului Râmnicu Sărat, alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Unitatea Admnistrativ Teritorială, Municipiul Râmnicu Sărat, poate intra în raporturi juridice  cu alte autorităţi sau instituţii publice, persoane juridice române sau străine, indiferent de natura acestora, precum şi cu persoane fizice în condiţiile legii.

Unitatea admnistrativ teritorială a Municipiului Râmnicu Sărat este organizaztă şi administrată de administraţia publică locală pe baza regimului autonomiei locale reglementat de legea 215/2001  republicată şi actualizată, a admnistraţiei publice locale.

 Drepturile, obligaţiile, competenţele  şi limitele de exerciţiu ale unităţii admnistrativ teritoariale - Municipiul Râmnicu Sărat :

  1. Unitatea administrativ teritorială a municipiului Râmnicu Sărat este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu Aceasta este subiect juridic de drept fiscal, titulară ale codului de inregistrare fiscală nr.2406871 şi ale conturilor deschise la Trezoreria Rm.Sărat şi la alte unităţi bancare.
  2. Autonomia locală  conferă unităţii admnistrativ teritoariale - Municipiul Râmnicu Sărat, dreptul şi capacitatea efectivă de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul  colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
  3. Autonomia locala a unităţii admnistrativ teritoriale a Municipiului Râmnicu Sărat este numai admnistrativă şi financiară, fiind exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
  4. Autonomia locală a unităţii admnistrativ teritoriale a Municipiului Râmnicu Sărat priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin municipiului .
  5.  Autonomia locală conferă unităţii admnistrativ teritoriale a Municipiului Râmnicu Sărat dreptul ca, în limitele legii , să aibă iniţiative  în toate domeniile cu excepţia  celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice.
  6. Autorităţile  unităţii admnistrativ teritoriale a Municipiului Râmnicu Sărat exercită, în condiţiile legii competenţe exclusive, competenţe partajate  şi competenţe delegate.

 

1.Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat are sediul în municipiul Râmnicu Sărat,Str. Nicolae Balcescu nr.1, tel 0238/561946, Fax 0238/561947, email; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,Web: www.primariermsarat.ro

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat este organul deliberativ al unităţii administrativ teritoriale  a municipiului Râmnicu Sărat, are iniţiativă şi hotărăşte în condiţiile legii în toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

          Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat următoarele atribuţii:

    a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;

    b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;

    c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;

    d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;

    e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. a), consiliul local:

    a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;

    c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), consiliul local:

    a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

    b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, în numele unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;

    c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;

    d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii;

    e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

    f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), consiliul local:

    a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;

    b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;

    c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;

    d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la  lit. d), consiliul local:

    a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

    1. educaţia;

    2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;

    3. sănătatea;

    4. cultura;

    5. tineretul;

    6. sportul;

    7. ordinea publică;

    8. situaţiile de urgenţă;

    9. protecţia şi refacerea mediului;

    10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;

    11. dezvoltarea urbană;

    12. evidenţa persoanelor;

    13. podurile şi drumurile publice;

    14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;

    15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;

    16. activităţile de administraţie social-comunitară;

    17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau în administrarea sa;

    18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;

    19. alte servicii publice stabilite prin lege;

    b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;

    c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;

    d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

    e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;

    f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la  lit. e), consiliul local:

    a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

    b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;

    c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune.

     Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.

    Consiliul local îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.

 

2. Primarul municipiului Ramnicu Sarat îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi are sediul aparatului propriu de specialitate în municipiul Râmnicu Sărat, str. Nicolae Balcescu nr.1,Tel 0238/561946, Fax 0238/561947, email; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,Web: www.primariermsarat.ro

Primarul municipiului Ramnicu Sarat reprezintă unitatea administrativ teritorială în relaţiile cu alte autorităţi publice , persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Primarul municipiului Ramnicu Sarat asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor Consiliului Judeţean;

Primarul municipiului Ramnicu Sarat îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:

    a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;

    b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;

    c) atribuţii referitoare la bugetul local;

    d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;

    e) alte atribuţii stabilite prin lege.

        În exercitarea atribuţiilor prevăzute la  lit. a),   primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege.

    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. b), primarul:

    a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;

    b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

    c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

    În exercitarea atribuţiilor prevăzute la lit. c), primarul:

    a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

    b) întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

    c) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

    d) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

     În exercitarea atribuţiilor prevăzute la  lit. d), primarul:

    a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

    b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

    c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);

    d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale;

    e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

    f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

    g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

    h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

    Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi cu consiliul judeţean.

     Numirea conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condiţiile legii. Numirea se face prin dispoziţia primarului, având anexat contractul de management.

 

f)Căile de comunicatie existente şi categoria acestora.

Municipiul Râmnicu Sărat este accesibil  pe următoarele căi de comunicaţie:

  • pe calea ferată - magistrala Bucureşti- Buzău- Bacău-Suceava (162 km faţă de Bucureşti, 102 km faţă de Ploieşti, 58 km faţă de Mărăşeşti, 247km faţă de Iaşi, 141 km faţă de Bacău, şi 286 km faţă de Suceava)
  • pe şosea - drumul european E 85 (DN 2-Bucureşti-Buzău) .

Categoria de functionalitate a străzilor din municipiul Râmnicu Sărat a fost stabilită prin Hotărărea Consiliului Local nr.135 din 13.01.2007 şi cuprinde un total de 338 străzi clasificate după cum urmează :

  -10  străzi de categoria a II-a

  -245  străzi de categoria a III-a

    -83 străzi de ccategoria a IV-a

Dezvoltarea reţelei de drumuri este stabilă din 1995. Reţeaua totală de drumuri în Râmnicu Sărat numără 145 Km.

 

g) Date privitoare la principalele institutii din domeniul educaţiei, culturii, sănătăţii, asistenţei sociale, presei,radioului,televiziunii şi altele asemenea

Educaţie. Principalelele instituţii active în domeniul educaţiei sunt: 7 scoli generale, 2 licee, 3 grupuri scolare, două  filiale a două universităţi de importanţă naţională şi 12 unităţi preşcolare.

Sănătate. Primul spital a fost înfiinţat în 23 mai 1896 şi în prezent există 1 spital municipal, 4 dispensare medicale şi 13 cabinete medicale.

Cultura. În prezent în municipiul Râmnicu Sărat fiinţează Casa de cultură „Florica Cristoforeanu”, un muzeu, 3 cluburi, 12 bIblioteci scolare iar biblioteca publică deţine un număr de 120 mii volume. Casa de cultură municipală,  muzeul municipal şi biblioteca municipală sunt unităţi subordonate Consiliulului Local al municipiului Râmnicu Sărat.

Asistenţa socială este reprezentată  prin :Serviciul Public de Asistenţă Socială care este subordonat Consiliulului Local al municipiului Râmnicu Sărat şi este principalul furnizor local de servicii sociale pentru toate categoriile de persoane aflate în risc de marginalizare sau excluziune socială. Totodată Serviciul Public de asistenţă Socială din municipiul Râmnicu Sărat asigură şi prestaţiile sociale pentru beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat,  intocmirea dosarelor privind alocaţia de stat pentru minori.

Mass-media locală. Pe raza municipiului Râmnicu Sărat există un ziar local ce apare săptămânal, 2 posturi de radio, 2 televiziuni locale din care una are program zilnic de stiri.

 

h) Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură.

Industria – este principala activitate economică a municipiului Râmnicu Sărat cu o pondere de 66,9 % la venitul local. Municipiul dispune de o industrie cu ramuri diversificate : industria energiei electrice este reprezentată de o socientate de distribuţie a energiei, industria constructoare de maşini şi prelucrarea metalelor este reprezentată de două turnătorii de fontă, o fabrică de garnituri de frănă şi etanşare, o fabrică de mecanică fină. Industria chimică –o societate de regenerare a uleiurilor petroliere uzate. Industria materialelelor de construcţii produce în localitate bolţari(cărămizi din beton)şi pavele .Industria alimentară este foarte diversificată, produce produse de panificaţie, lactate, preparate din carne şi din legume şi fructe. Industria pielăriei şi încălţămintei produce încălţăminte şi articole din piele. Industria de confecţii are o bună reprezentare în municipiul prin 16 unităţi.

Mica industrie reprezintă 2,5 % din economia locală, principalele domenii acoperite sunt acoperite de prelucrarea lemnului, fabricarea mobilei şi producţia de paleţi.

Agricultura - sectorul agricol are o pondere de 2,5 % din economia locală. Din suprafaţa totală de 5285 ha, 3807 sunt terenuri agricole şi 1479 sunt terenuri neagricole.terenurile aghricole au următoarea structură terenuri arabile 3543 ha, păşuni 217 ha, făneţe 7 ha şi vii 40 ha.

Componenţa terenurilor neagricole este următoarea: păduri 312 ha, ape 44 ha, terenuri neproductive 166 ha. Se cultivă în special grău porumb orz floarea soarelui, plante de nutreţ, legume şi leguminoase pentru boabe. Cele 40 ha de vie se află în propietatea privată şi sunt cultivate cu soiuri hibride. În Râmnicu Sărat se cresc 489 de bovine , 1200 porcine, 1215 ovine ,  222 caprine, 24.000 păsări, 190 iepuri, 115 cai şi 2230 famili de albine toate animalele sunt crescute în sectorul privat.

Comerţul reprezintă 27,3 % din economia locală. În municipiul Râmnicu Sărat funcţionează un  950 societăţi înregistrate la primăria Râmnicu Sărat.Acestea se ocupă de comercializarea cu amănuntul în proporţie de 80 % şi de comercializarea cu ridicata în procent de 20 %. Unităţile comercializează în proprţie de 63 % produse alimentare şi 37 % produse şi bunuri de larg consum, în municipiu îşi desfăşoară activitate 20 depozite en-gross care deservesc întreaga zonă. Prezenţa drumului european E 85 a permis amplasarea de 6 showroom-uri. În oraş funcţionează şi reprezentanţe ale celor mai importante reţele de telefonie mobilă, fixă din ţară şi instituţii bancare. Reţeaua comercială a oraşului este completată de o reţea de farmacii umane, veterinare şi fito-sanitare precum şi cabinete veterinare.

 

i)     Servicii publice existente

Serviciile publice existente pe raza municipiului Râmnicu Sărat sunt: servicii de piaţă, serviciul public pentru parcări, serviciul de distribuţie a energiei termice în sistem centralizat,serviciul de apă –canal,serviciul public de iluminat, serviciul de salubrizare,serviciul de asistenţă socială, serviciul public de evidenţă a persoanei, serviciul public de poliţie comunitară, serviciul public de transport persoane, poşta română.

 

j)     patrimoniul public şi privat,componenţa şi întinderea acestuia.

Fac parte din domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, umătoarele bunuri: străzile, pieţele publice, oborul, parcurile publice şi zonele de agrement, reţele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, gaze, staţiile de tratare a apei potabile şi epurare a apelor uzate cu instalaţiile construcţiile şi terenurile aferente terenurile şi clădirile în care-şi desfăsoară activitatea consiliul local şi primăria precum şi instituţiile publice de interes local: administraţia domeniului public, casa de cultură, muzeul, biblioteca, spitalele, şcolile, grădiniţele, locuinţele sociale,  cimitirul municipal, identificate ca atare prin Hotărârea de Guvern 1348 din 2001 şi Hotărârea de Guvern 1974 din 2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern 1348 din 2001.

  Fac parte din domeniul privat al municipiului Rm.Sarat bunurile aflate in proprietatea municipiului si care nu fac  parte din domeniul public. Bunurile din domeniul public şi privat al municipiului Ramnicu Sarat pot fi date în administrare, concesionate, transmise în folosinţă gratuită, închiriate şi vândute, potrivit legii, în baza hotărârilor emise de Consiliul Local.

În scopul vânzării şi concesionării bunurilor aflate în patrimoniul privat al municipiului Ramnicu Sarat, se elaborează rapoarte de evaluare de către persoane fizice sau juridice autorizate în acest sens, pentru fiecare caz în parte fiind adoptate hotărâri de Consiliu Local.

 

 

k)   Partidele politice şi sindicate,care îşi desfăşoară activitatea în unitatea admnistrativ teritorială.

Partidele politice care-şi desfăşoară activitateea pe raza unităţii administrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat sunt : Partidul Social Democrat, Partidul Verde, Partidul Noua Iniţiativă Naţională, Uniunea Populară Social creştină, Partidul conservator, Partidul Noua Generaţie-Creştin Democrat, Partidul Naţional Liberal, Partidul Democrat Liberal, Partidul România Mare, Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat. La nivelul municipiului mişcarea sindicală este puternic reprezentată prin CNSLR Frăţia , UTESIB, FSLI, Spiru Haret, SANITAS.

 

 

Art.3 Rangul unităţii admnistrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat.

Unitatea admnistrativ teritorială a municipiului Râmnicu Sărat este de rangul II.

Art.4 Autorităţile unităţii admnistrativ teritoriale a Municipiului Râmnicu Sărat sunt :

 Consiliul Local al municipiului Râmnicu Sărat  şi Primarul municipiului Râmnicu Sărat, alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

Consiliul Local al municipiului Ramnicu Sarat are sediul în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Balcescu nr.1,Tel 0238 561946,Fax 0238561947, Email; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ,Web: www.primariermsarat.ro

Primarul municipiului Ramnicu Sarat îndeplineşte o funcţie de autoritate publică şi are sediul aparatului propriu de specialitate în municipiul Râmnicu Sărat, Str. Nicolae Balcescu nr.1, Tel 0238/561946,Fax 0238/561947,Email; Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , Web: www.primariermsarat.ro

Componenţa Consiliulului Local a municipiului Râmnicu Sărat este următoarea : 10 membrii PNL, 5 membri PD-L, 3 PSD şi 1 membru UPSC. Data constituirii Consiliulului Local a municipiului Râmnicu Sărat este 17 iunie 2008.

Art.5 Persoanele născute în municipiul Râmnicu Sărat, primesc la împlinirea vârstei de 18 ani titlul şi certificatul de fiu-fiică a municipiului Râmnicu Sărat, în cadrul unei festivităţi care se organizează de către Primar.

Art.6 Persoanelor fizice române sau străine, cu merite deosebite, pe plan politic, economic, social, cultural sau altor persoane importante, reprezentative pentru municipiul Râmnicu Sărat, pot primi titlul de cetăţean de onoare şi drepturile de care se bucură stabilite prin Regulamentul pentru acordarea titlului de “Cetatean de onoare al municipiului Rm.Sarat , care stabileşte drepturile şi condiţiile de pierdere sau de retragere a acestui titlu. Regulamentul pentru acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al municipiului Râmnicu Sărat” este ataşat sub formă de anexă la prezentul statut şi face parte integrantă din acesta(ANEXA3).

Art.7 Locuitorii municipiului Râmnicu Sărat  sunt consultaţi,  în condiţiile legii prin referendum asupra problemelor de interes deosebit din unitatea admnistrativ teritoritorială în următoarele situaţii :

a)      asupra unor probleme de interes deosebit din unităţile administrativ-teritoriale şi subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiului Râmnicu Sărat.

b)       în cazul referendumului la nivel judeţean, acesta se poate desfasura şi în municipiul Râmnicu Sărat, dacă este direct interesat.

c)      privind proiectele de lege sau propunerile legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale municipiului Râmnicu Sărat, care se înaintează Parlamentului spre adoptare numai după consultarea prealabilă a cetăţenilor din unităţile administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este obligatorie.

d)      dizolvarea consiliului local prin referendum, în condiţiile legii.

e)      încetarea mandatului Primarului prin referendum local ce are ca obiect demiterea acestuia, organizat în condiţiile legii.

        Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliile locale sau judeţene, după caz, la propunerea primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.

 Cetăţenii sunt chemaţi sa se pronunţe prin "DA" sau "NU" asupra problemei supuse referendumului, decizand cu majoritatea voturilor valabil exprimate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective.

Art.8 Cetăţenii municipiului pot fi consultaţi şi prin adunării cetăţeneşti organizate pe cartiere sau străzi. Convocarea şi organizarea adunării cetăţeneşti se face de către Primar la iniţiativa acestuia, ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducere la cunoştinţă publică a Scopului a datei şi a locului unde urmează să se desfăşoare acesta.Adunarea cetăţenescă este valobil constituită în prezenţa majorităţii reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează Primarului care le va supune dezbaterii Consiliului Local în prima şedinţă în vederea stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi de finanţare dacă este cazul. Soluţia adoptată de Consiliul Local se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului.

Art.9 Potrivit legii,  patrimoniul unităţii admnistrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat, este alcătuit din bunurile mobile şi imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi din drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.

Art.10 Bunurile care aparţin unităţilor administrativ teritorial a municipiului Râmnicu Sărat sunt supuse inventarierii anuale, în termen de de 60 de zile  de la data depunerii situaţiilor financiare anuale.

Art.11 Inventarul bunurilor unităţii administrativ teritoriale a municipiului Râmnicu Sărat se constituie într-o anexă la prezentul statut, care se actualizează anual. (ANEXA 4)

Art.12 Creşterea sau diminuarea patrimoniului va fi temeinic justificată pentru fiecare  caz,  în note explicative anexate la inventar.

Art.13 Bunurile aflate în proprietatea publică şi privată a municipiului Rămnicu Sărat pot fi date în admnistratrea societăţilor comerciale şi instituţiilor publice aflate în subordinea Consiliulului Local, pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitatea de binefacere sau de utilitate publică ori serviciilor publice. Criterile sunt conform Legii 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, art 36, alin. 5 litera a-b şi art. 123 şi 124 din aceeaşi lege.

Art.14 Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică potrivit prevederilor legale.

Atr.15 Condiţiile de realizare a cooperării sau asocierii cu persoane juridice sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local precum şi de stabilire a unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ teritoriale similare din alte ţări sunt cele Legii 215/2001 republicată şi actualizată privind administraţia publică locală, art.14 , art.16 şi art.17.

Art.16 Modalitatea de atribuire şi schimbare a denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes public local se face prin hotărâri ale Consiliulului local, întocmite cu respectarea prevederilor legale. 

Art.17 Însemnele specifice ale municipiului Râmnicu Sărat sunt stema si stema municipiului. Stema municipiul Râmnicu Sărat este stabilită prin Hotărâre a Consiliulului Local, iar modalităţile de utilizare sunt conform legii.

 

 

 

 

                                                                                                                                                  ANEXA

Regulamentul pentru acordarea titlului de

“Cetatean de onoare al municipiului Rm.Sarat”

 

 

Titlul de “Cetatean de onoare al municipiului Rm.Sarat” reprezinta cea mai inalta distinctie civica acordata de Consiliul local al municipiului Rm.Sarat.

 

Capitolul I Generalitati

 

Art. 1. Titlul se acorda, dupa caz, din initiativa:

a)    primarului,

b)   consilierilor locali,

c)    persoanelor juridice care desfasoara activitate in domeniul/domeniile in care s-a afirmat cel propus;

d)   unui numar de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a municipiului Rm.Sarat, pe baza unui tabel semnat de catre acestia, care va sta la baza unui proiect de hotarare promovat de un consilier, sau un grup de consilieri locali.

 

Art. 2. Acordarea titlului nu este conditionata de:

a)    cetatenie;

b)   nationalitate;

c)    varsta;

d)   domiciliu;

e)    sex;

f)     religie;

g)    apartenenta politica;

 

Art. 3. Titlul se acorda dupa caz:

a)    in timpul vietii celui in cauza;

b)   post-mortem;

 

Art. 4. Titlul are urmatoarele caracteristici:

a)    este personal;

b)   este netransmisibil;

c)    este un drept al titularului;

d)   are valabilitate nedeterminata;

 

Capitolul II Categorii de personalitati indreptatite la primirea titlului

 

Art. 5. Sunt indreptatite sa fie propuse pentru acordarea titlului, categoriile de personalitati care se gasesc in una din situatiile urmatoare:

a)    personalitati cu recunoastere nationala sau universala care si-au adus contributii la dezvoltarea municipiului Rm.Sarat si a imaginii acestuia;

b)   personalitati care, prin realizarile lor deosebite, au facut cunoscut numele municipiului Rm.Sarat in tara si strainatate;

c)    persoane care, prin actiunile lor, au preintampinat producerea de evenimente deosebit de grave, sau prin sacrificiul suprem au salvat vietile concetatenilor lor, in municipiul Rm.Sarat;

d)   persoane care, prin actiunile lor dezinteresate (donatii, actiuni umanitare etc.), au produs o imbunatatire simtitoare a conditiilor de viata a locuitorilor municipiului Rm.Sarat;

e)    unor fosti detinuti politici, sau veterani de razboi care prin activitatea lor ulterioara au contribuit la  imaginea pozitiva a municipiului Rm.Sarat in lume;

f)     unor sportivi clujeni, care au obtinut rezultate deosebite in competitii sportive internationale.

 

Cap. III Incompatibilitati

 

Art. 6. Nu pot primi  titlul persoanele care se gasesc in una din urmatoarele situatii:

a)    condamnate prin hotarare judecatoresca definitiva, pentru infractiuni contra statului, crime impotriva umanitatii, fapte penale ;

b)   care au dosare pe rol, in cauze care ar leza imaginea titlului, propunerea se va face dupa clarificarea situatiei juridice.

 

Art. 7. Persoanele care se gasesc in una din situatiile prevazute la art. 6, dupa caz:

a)    nu pot obtine titlul;

b)   pierd titlul obtinut.

 

Cap. IV Procedura acordarii, inmanarii si inregistrarii titlului

 

Art. 8. Procedura dezbaterii candidaturilor este urmatoarea:

(1). Documentele cu propunerile se inregistreaza la Registratura generala a Primariei municipiului Rm.Sarat;

(2). Documentele vor cuprinde cel putin urmatoarele inscrisuri:

a) Declaratie tip de acceptare a titlului de Cetatean de Onoare al municipiului Rm.Sarat;

b) Actul de identitate (xerocopie vizata in conformitate cu originalul);

c) Curriculum Vitae in original;

d) Certificat de cazier judiciar in original;

e) trei recomandari de la persoane juridice si fizice din domeniul de activitate al candidatului pentru titlul de Cetatean de onoare al municipiului Rm.Sarat.

f) expunerea de motive a initiatorului, in original;

g) actul de deces al celui propus, dupa caz (copie vizata cu originalul);

(3). Propunerile se dezbat in plenul Consiliului local al municipiului Rm.Sarat, in sedinta ordinara sau extraordinara;

(4). Acordarea titlului se va face in  plenului Consiliului local al municipiului Rm.Sarat

(5). Decernarea titlului se face de catre primarul municipiului Rm.Sarat.

 

Art. 9. Metodologia inmanarii titlului este urmatoarea:

a)    Presedintele de sedinta anunta festivitatea ce urmeaza sa se desfasoare;

b)   Primarul municipiului Rm.Sarat prezinta motivele care au stat la baza hotararii.

c)    Primarul municipiului Rm.Sarat inmaneaza diploma de “Cetatean de onoare al municipiului Rm.Sarat”, si o placheta realizata in acest scop,  persoanei laureate sau persoanei care o reprezinta;

d)   Pot lua cuvantul si alte persoane prezente care doresc sa sublinieze pe scurt meritele laureatului;

e)    Cuvantul persoanei laureate sau al reprezentantului acesteia;

f)     Laureatul este invitat sa scrie cateva randuri in cartea de Onoare a Municipiului Rm.Sarat;

 

 

Capitolul V Drepturi dobandite de detinatorii titlului

 

Art. 10. Detinatorii titlului dobandesc urmatoarele drepturi specifice:

a)    dreptul de a lua cuvantul la sedintele Consiliului local al municipiului Rm.Sarat, la dezbaterea materialelor care privesc intreaga comunitate;

b)   dreptul de a participa la toate manifestarile desfasurate sub patronajul Consiliului Local al municipiului Rm.Sarat, sau in care acesta este co-organizator;

c)    dreptul de a participa gratuit la toate manifestarile cultural-sportive organizate de institutiile aflate in subordinea Consiliului local al municipiului Rm.Sarat;

 

Art. 11. Drepturile prevazute la art 10 inceteaza in urmatoarele situatii

a)    decesul titularului;

b)   retragerea titlului.

 

Cap. VI Retragerea titlului

 

Art. 12. Titlul se retrage in urmatoarele situatii:

a)    atunci cand persoana laureata produce prejudicii de imagine sau de alta natura municipiului Rm.Sarat, locuitorilor sai sau tarii;

 

Art. 13. Retragerea titlului se face de catre Consiliul local al municipiului Rm.Sarat, dupa urmatoarea metodologie:

a)    este sesizat Consiliul local al municipiului Rm.Sarat;

b)   dezbaterea cazului se va face in cadrul comisiilor Consiliului local;

c)    retragerea titlului se va face prin hotarare a Consiliului local.

d)   la sedinta Consiliului local, va fi invitat detinatorul titlului, iar daca va fi prezent, i se va acorda cuvantul, la solicitarea sa;

e)    in caz de neparticipare, hotararea urmeaza a i se comunica in termen de 15 zile.

 

Cap. VII Indatoriri ale cetatenilor de onoare :

 

Art. 14. Cetatenii de onoare au datoria de a promova imaginea municipiului Rm.Sarat

 

Cap. VIII Dispozitii finale

 

Art. 15. Informatiile publice referitoare la Cetatenii de Onoare vor fi publicate si in format electronic pe portalul Primariei municipiului Rm.Sarat, la rubrica special deschisa ca urmare a acestui regulament.