Compartiment Programe cu Finanţare Externă PDF Print E-mail
Direcţii, Compartimente
Written by Meirosu Nicoleta   

COMPARTIMENTUL PROGRAME CU FINANTARE EXTERNA

 

 

1.Numele si incadrarea funcţionarilor publici.

 

Arghir Horia Florentin- Consilier clasa I Grad profesional superior.

Burlacu Gheorghe- Consilier clasa I Grad profesional principal.

Cotarlan Romeo- Consilier clasa I Grad profesional asistent.

Ceparu Florin –Consilier clasa I Grad profesional asistent.

David Adriana- Consilier principal clasa I Grad profesional principal.

 

2.Atribuţiile compartimentului.

1. Supravegheaza intocmirea proiectelor de programe cu privire la dezvoltarea economico-sociala a municipiului Rm.Sarat;

2. Asigura si urmareste indeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor aparatului propriu de specialitate al consiliului local al municipiului Rm.Sarat, in domeniul aquisului comunitar la nivel local.

3. Urmareste aplicarea, in activitatea proprie, a prevederilor din Acordul de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la uniunea europeana, respectiv din strategia de accelerare a modernizarii administratiei publice locale si din planul de actiune 2003-2006.

4. Conserva si dezvolta in conditiile legii, relatiile de colaborare interregionala, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; de asemenea, supune spre aprobare consiliului local, proiectele de infratire a municipiului Rm.Sarat cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari.

5. Conserva si dezvolta in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea unor interese comune.

6. Initiaza impreuna cu conducerea primariei Rm.Sarat incheierea de protocoale, conventii, acte de infratire, programe comune pentru concretizarea colaborarilor externe.

7. Organizeaza seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar si european;

8. Colaboreaza cu serviciile de specialitate din aparatul propriu de specialitate al consiliului local Rm.Sarat privind monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementeaza la nivel local.

9. Asigura asistenta de specialitate in domeniul relatiilor internationale si monitorizeaza, informand periodic derularea acestora.

10. Asigura si intocmeste programele vizitelor sau a intalnirilor oficiale cu delegatii din tara si din strainatate.

11. Asigura comunicarea de specialitate la si de la Prefectura, consilii judetene, consilii locale, organizatii, agentii economici si alte institutii.

12. Sprijina relatiile cu mass-media, prin comunicate, anunturi si conferinte.

13. Culege date si informatii din domeniul de activitate al consiliului local si al Primariei pe care le aduce la cunostinta publica.

14. Indruma si conduce activitatea de selectare a materialelor ce urmeaza a fi publicate, in raport de importanta si utilitatea lor legata de necesitatea informarii populatiei.

15. Conduce evidenta oraselor infratite cu municipiul Rm.Sarat.

16. Stabileste contacte si tine legatura cu organizatii neguvernamentale pentru dezvoltarea societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din municipiu si monitorizeaza activitatea acestora in scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa solutioneze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala.

17. Elaboreaza prognoze si strategii de dezvoltare a municipiului Rm.Sarat in colaborare cu celelalte compartimente functionale.

18. Sprijina actiunea de stabilire, creare si dezvoltare in municipiu a parcurilor industriale.

19. Colaboreaza cu institutiile care acorda finantari externe si interne, programelor destinate administratiei publice locale si intocmeste proiecte in colaborare cu celelalte compartimente.

20. Are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public (conform Legea nr. 544/2001), in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile.

21. Motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicarii informatiilor solicitate.

22. Asigura accesul la informatii si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare.

3.Baza legislativă specifica.

 

   1.Ordonanta de Urgenta nr.34/19.04.2006 actualizata privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

   2.Hotararea 1660/2006 pentru aplicarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din O.U.G.34/2006.

   3.Legea nr.7/18.02.2004 republicata privind Codul de conduita a functionarilor publici.

   4. Legea nr. 188/08.12.1999 republicata si actualizata privind Statutul functionarilor publici.

   5.Legea nr. 215/23.04.2001 republicata si actualizata a Administratiei Publice Locale.

   6.Hotararea nr.28/09.01.2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii.

7. Ordonanta de urgenta nr. 64/03.06.2009 actualizata privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.

8.Ordinul nr. 911/10.08.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantariui si cofinantarii alocate de la bugetul de stat.

9.Hotararea 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

10. HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG NR. 34/2006.

 

4.Lista documentelor de interes public gestionate.

a. Proiectul ,,Modernizarea, Dezvoltarea si Echiparea Ambulatoriului de Specialitate a Spitalului Municipal Rm.Sarat.

b. Proiectul ,,Reabilitare/modernizare strazi orasenesti si reabilitare retele de apa in zona de interventie urbana a Municipiului Ramnicu Sarat.

   c. Proiectul ,, Reabilitarea cladirii si dotarea laboratoarelor si cabinetelor situate in Str.N.Balcescu nr. 2 A, ce apartin Grupului Scolar Agricol Rm.Sarat.

   d. Proiectul ,, Lucrari de arhitectura peisagistica - Parc Cartierul Bariera Focsani din Municipiul Ramnicu Sarat.

   e. Proiectul ,, Restaurarea Complexului Brancovenesc – Monument istoric de categoria A.

 

5.Lista documentelor produse/gestionate:

 

   a. Hotaririle Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat.

   b.Dispozitiile emise de catre Primarul Municipiului Rm.Sarat cu caracter normativ.

   c. Propuneri de la cetateni.

   d. Programele si strategiile Municipiului Rm.Sarat.

   e. Lista de achizitii publice servicii si lucrari.

   f. Caietele de sarcini ce stau la baza organizarii si desfasurarii licitatiilor publice.

   g. Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate in Municipiul Rm.Sarat.

   h. Informatii despre programele cu finantare externa.

6. Ghidul Solicitantului.

7. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

8. Localizarea compartimentului:

B-dul Nicolae Balcescu, nr. 2 A

   9. Numele si functia superiorului ierarhic:

   Viorel Holban – Primar Municipiul Ramnicu Sarat.

Last Updated on Thursday, 05 January 2012 13:47