Compartiment Administrare Patrimoniu PDF Print E-mail
Written by Zainea Sanda   

 

1. Numele şi încadrarea funcţionarilor publici

Zainea Sanda – referent de specialitate Compartimentul Administrare Patrimoniu

 

2. Atributii;

Asigura, pregateste, intocmeste, administreaza si pastreaza electronic si pe suport hartie situatia patrimoniului privat a Consiliului local.

Face parte din comisia de inventariere a terenurilor atribuite in folosinta gratuita, conform prevederilor Legii 15/2003.

Face parte din comisia de licitatie petru cumpararea terenurilor ce apartin domeniului privat

 

 3. Baza legislativă specifică

- Legea 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata

- Ordinul 839 /2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

- Legea 7/1996 legea cadastrului si a publicitatii imobiliare calitatea in actualizata

- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata

- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata

- Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata

- Legea 15/2003,privindsprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala.

- O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica.

- H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006

- Codul Civil

- Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, actualizat.

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate

- Inventarul terenurilor private.

 

5. Lista documentelor produse/gestionate

- Contracte de concesiune,contracte de comodat,procese verbale de punere in posesie a terenurilor adjudecate in urma licitatiilor

 

6. Formulare şi tipizate

- Cerere petru teren gratuit acordat tinerilor(anexa 2 legea 15/2003.

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice locale în legătură cu activitatea compartimentului

Conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata precum si a H.G. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001

 

8. Numărul camerei-biroului în care funcţionează compartimentul - camera 20

 

9. Numele şi funcţia superiorului ierarhic - ing. Teodorescu Dragos – sef serviciu urbanism

 

 

 

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 13:55