Compartiment Spaţiu Locativ PDF Print E-mail
Written by Toader Dumitru   

 

1. Numele şi încadrarea funcţionarilor publici

Toader Dumitru – referent de specialitate

 

2. Atribuţiile compartimentului

- aplicare legislatie in domeniul locativ.

 

3. Baza legislativă specifică

- Legea 114 /1996 - Legea Locuintei

- H.G.R. nr. 1275/2000 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 114/1996

- Legea 112/1995

- Legea 85/1992

- Decret lege 61/1990

- Legea 10 /

- Legea 50/1991- republicata si reactualizata

- Legea 236/2006 – pentru aprobarea OUG 110/2005 privind vanzarea spatiilor proprietate privata a statului sau a unitatii administrativ teritoriale

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata

- Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata

- Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata

- Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici

- Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici

- Codul Civil

- Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, actualizata

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate

- Hotarari ale Consiliului Local pe probleme de locativ

- Dispozitii emise de catre Primarul municipiului Rm. Sarat

- Lista nominala cu solicitantii de locuinte sociale/ANL/evacuati din case retrocedate , indreptatiti s a primeasca o locuinta

- Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte sociale sau din fondul de stat

 

5. Lista documentelor produse/gestionate

- Contracte de inchiriere ( locuinte, spatii cu alta destinatie )

- Contracte de vanzare – cumparare ( case, apartamente, spatii cu alta destinatie, cabinete medicale)

- Dosare cu actele necesare pentru obtinerea unei locuinte

- Lista de prioritati pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL

 

6. Formulare şi tipizate

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice locale în legătură cu activitatea compartimentului

- conform prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, actualizata precum si a H.G. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 544/2001

 

8. Numărul camerei-biroului în care funcţionează compartimentul - 17

 

9. Numele şi funcţia superiorului ierarhic

- sing. Toader Dumitru – referent de specialitate

 

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 14:25