Compartiment Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Autorizarea Lucrărilor în construcţii PDF Print E-mail
Direcţii, Compartimente
Written by Teodorescu Dragoş   

 

Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului si autorizarea lucrarilor de constructii

 

  1. 1.Teodorescu Dragos Daniel – sef serviciu urbanism
  2. 2.Atributii “Compartiment urbanism si autorizarea lucrarilor de constructii”: aplicare legislatie in domeniul urbanismului, sistematizarii si amenajarii teritoriului, autorizarea lucrarilor de constructii
  3. 3.- Legea 50 /1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si actualizata

-Ordinul 839 /2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

-Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata

-Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata

-Legea 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, actualizata

-Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si actualizata

-Legea 188/1999, privind statutul functionarilor publici

-Legea 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici

-O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica

-H.G. nr. 168/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 54/2006

-Codul Civil

-Codul fiscal aprobat prin Legea 571/2003, actualizata

-alte legi, norme, ordonante, ordine, hotarari specifice privind reglementari ale utilizarii retelelor urbane

4.      -Planul Urbanistic General al municipiului Rm. Sarat

         -Lista certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire/desfiintare eliberate

         -Nomenclatorul stradal

         -Zonarea teritoriala a municipiului Rm. Sarat

         -Informatii privind lucrarile tehnico-edilitare executate

         -Caiete de sarcini ce stau la baza organizarii si desfasurarii de licitatii publice

5.      - Registre privind eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire /desfiintare, contracte de inchiriere si aditionale la contracte de inchiriere, avize lucrari edilitar subterane si aeriene, contracte de concesiune, certificate de nomenclatura stradala

         - Piese desenate si piese scrise aferente planurilor urbanistice si de amenajarea teritoriului aprobate

         - Situatii lunare emise catre Inspectoratul Judetean in Constructii si Statistica

         - Situatii si stadii lucrari (inclusiv receptii si regularizari de taxa de autorizatie) la nivelul cartierelor infiintate pe terenuri ce au apartinut Primariei municipiului Rm. Sarat, atribuite, vandute sau concesionate in vederea construirii de locuinte proprietate personala sau pentru desfasurarea de activitati productive si prestari servicii

         - Certificate de Urbanism, Autorizatii de Construire, Contracte de Inchiriere si aditionale, Contracte de Concesiune, Certificate de nomenclatura stradala, Adeverinte pentru corectare adrese imobile, Avize lucrari edilitar-subterane si aeriene, Receptii, Regularizari de taxa de autorizatie, Raspunsuri catre cetateni.

 


25.01.2012 - REGULAMENT LOCAL,de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului


 

Last Updated on Wednesday, 25 January 2012 15:02