Compartiment Informatizare PDF Print E-mail
Direcţii, Compartimente

 

1. Numele şi încadrarea funcţionarilor publici

 

CORBU DECEBAL IULIAN - consilier superior

MANEA OCTAVIAN - consilier principal

 

 

2. Atribuţiile compartimentului

 

1. formularea strategiei de dezvoltare a sistemului informatic, conceperea si elaborarea proiectelor de dezvoltare a sistemului informatic al instituțiilor administrației publice locale a Municipiului Râmnicu Sărat;

2. lansarea si coordonarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice informaționale ale administrației locale;

3. implementarea sistemelor informatice în administrația Municipiului, monitorizarea si evaluarea acțiunilor de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare si concordanta realizărilor cu normele si metodologiile unitare la nivel național;

4. urmărirea respectării prevederilor contractuale cu furnizorii de servicii informatice;

5. asigurarea respectării prevederilor legale privind publicarea de date, protecția datelor personale si folosirea programelor informatice;

6. reducerea costurilor pentru analiză, proiectare, realizare, configurare, instalare, implementare programe, aplicații si servicii electronice specifice activității administrației publice;

7. asigurarea unui timp de răspuns scurt în cazul unor incidente informatice;

8. realizarea cu sprijinul celorlalte compartimente a studiului si analizei sistemelor informaționale existente;

9. revizuirea periodică a strategiei de informatizare în funcție de realitățile si orientările

curente în tehnologia informatică, în conformitate cu prioritățile locale, județene, naționale

si tendințele mondiale în domeniu;

10. asigurarea compatibilității si interoperabilității sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare si cu rețele informaționale de interes național sau local;

11. coordonarea formării si perfecționării personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice si comunicațiilor de date în cadrul programului anual de perfecționare;

12. participarea la programele, proiectele naționale si internaționale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice la care instituția este partener;

13. coordonarea, crearea, utilizarea, întreținerea, protecția, arhivarea bazelor de date folosite de utilizatorii de rețea;

14. monitorizarea si funcționarea serviciilor oferite pe cale electronică si definirea strategiilor de extindere ale acestora;

15. elaborarea programelor de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică;

16. organizarea si derularea achizițiilor publice din domeniul tehnicii informatice si de comunicații;

17. asigurarea asistentei tehnice de specialitate compartimentelor din instituție, la solicitarea acestora, în domeniul sistemelor informatice si de comunicații;

18. participarea la derularea proiectelor de dezvoltare ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicații;

19. administrarea rețelei de calculatoare a instituției si legăturile cu rețelele interconectate cu aceasta;

20. auditarea funcționării sistemelor informatice, calitatea si eficienta de utilizare, crearea

rapoartelor, documentelor, situațiilor, studiilor, evaluărilor referitoare la activitatea serviciului, funcționarea sistemului informațional;

21. acordarea asistentei tehnice de specialitate pentru :

- îmbunătățirea activității de relații cu publicul si promovarea imaginii localității si a Consiliului local;

- îmbunătățirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor si practicilor administrative;

- optimizarea comunicării si a fluxului de informații între Consiliul local si instituțiile la nivel local, regional si național;

- asigurarea accesului cetățenilor la informații publice (pagina WEB);

- generalizarea treptată a schimbului de informații bazat pe documente electronice;

22. administrarea din punct de vedere funcțional si din punct de vedere al organizării informației a paginii WEB a instituției, sens în care elaborează si asigură respectarea procedurii privind administrarea Paginii oficiale de internet a municipiului.

 

 

3. Baza legislativă specifică

 

Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale

Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LEGE nr. 677/21.11.2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

Legea nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică

Legea nr. 161/19.04.2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

Legea nr. 506/117.11.2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice

Legea nr.109/25.04.2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

 

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate

 

1. actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice

2. regulamentul de organizare şi funcţionare

3. informaţii financiare (sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil)

4. regulamentele, programele şi strategiile proprii

5. anunţurile de participare şi anunţurile de atribuire

6. anunţuri pentru concursurile de angajare ce cuprind condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia, tematica şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului

7. copiile proceselor-verbale ale şedinţelor de consiliu

8. hotărârile luate de autorităţile deliberative, în legătură cu perceperea taxelor speciale de la persoanele fizice şi juridice plătitoare

9. proiectul de buget, bugetul aprobat, execuţia bugetului, evoluţia execuţiei bugetului, rectificarea bugetului, contul de execuţie cu actualizarea informaţiilor cel puţin o dată pe trimestru

10. minutele şedinţelor publice

11. proiectele de hotărâri supuse dezbaterii publice

12. anunţuri referitoare la elaborarea proiectelor de acte normative

13. anunţuri privind şedinţele publice ce cuprind data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi

14. rapoartele anuale privind transparenţa decizională în administraţia publică

15. formulare tipizate, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii

16. lista contribuabililor care înregistrează obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic pentru asigurări sociale de sănătate şi la bugetele locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, totalul obligaţiilor bugetare datorate în anii fiscali precedenţi în care s-au înregistrat obligaţii restante, cuantumul obligaţiilor restante, precum şi modalitatea de colectare a acestora aplicată de organele competente ale autorităţilor publice sus-menţionate

 

 

5. Lista documentelor produse/gestionate

 

Regulamentul de administrare al site-ului Primăriei Municipiului Râmnicu Sărat

 

 

6. Formulare şi tipizate

 

---

 

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii publice locale în legătură cu activitatea compartimentului

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

8. Numărul camerei-biroului în care funcţionează compartimentul

 

Camera 6 şi Camera 16

 

 

9. Numele şi funcţia superiorului ierarhic

 

VAGYAS-DAVIDOIU MANUELA - DIRECTOR EXECUTIV

Last Updated on Friday, 09 December 2011 08:19