Arhitect Şef PDF Print E-mail

1. Numele şi încadrarea funcţionarilor publici

Ing. Nicolae Gabriela – Arhitect Şef

 

2. Atribuţiile compartimentului

Avizarea documentaţiilor de amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi eliberarea certificatelor de urbanism, întocmirea şi eliberarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

 

3. Baza legislativă specifică

- Legea 50/1991, republicată şi actualizată privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

- Ordin nr. 839/2009, actualizat pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

- Legea nr. 350/2001, actualizată privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

- H.G. nr. 525/1996, republicată şi actualizată pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.

- H.G. nr. 584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban.

- H.G. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

- Legea 422/2001, republicată privind protecţia monumentelor istorice.

- Codul Civil.

- Ordonanţa 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată.

- Legea 10/1995, republicată şi actualizată privind calitatea în construcţii.

- O.G. nr. 2/2001, actualizată privind regimul juridic al contravenţiilor.

- Ordin nr. 536/1997, actualizat pentru aprobarea Normelor de Igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.

 

4. Lista documentelor de interes public gestionate

- Listă certificate de urbanism eliberate

- Listă autorizaţii de construire/desfiinţare eliberate

- Afişare P.U.G., P.U.Z., P.U.D. şi regulamentele de urbanism aferente

 

5. Lista documentelor produse/gestionate

- Certificate de urbanism

- Autorizaţii de construire/desfiinţare

- Aviz de oportunitate

- Aviz Primar pentru autorizaţii eliberate de Consiliul Judeţean

 

6. Formulare şi tipizate

Conform Ordin 833/2009 actualizat şi Ordin 1867/2010

 

7. Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice, în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

- Conform Legii 544/2001 – asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public.

 

8. Numărul camerei (biroului) în care funcţionează compartimentul – 19

 

9. Numele şi funcţia superiorului ierarhic.

Pr. Viorel Holban - Primar

 

Last Updated on Monday, 12 December 2011 13:32