Imprimare Email
Hotărârile autorității deliberative

 

 

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

 

 

Nr.

crt.

Data

Titlu Format pdf
1 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Rm.Sarat  Descarcă
2 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2020-2021  Descarcă
3 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020   Descarcă
4 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte   Descarcă
5 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala   Descarcă
6 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala   Descarcă
7 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea constituirii dreptului de acces prin incheierea unui contract de acces pe proprietatea publica a U.A.T-Municipiul Rm.Sarat (extravilanul Municipiului Rm.Sarat - De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.57/29.05.2019 eliberat de Consiliul Judetean Buzau (pct.5 -Alte Avize/Acorduri), emis in scopul realizarii lucrarii "Construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electronice"   Descarcă
8 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 45), strada Timisului nr.8, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie si elevatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4121/04.09.2019, catre domnul Toma Daniel-Marian, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dinu Florentin   Descarcă
9 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
10 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
11 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
12 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
13 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
14 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 1400 (sau 31.01.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"   Descarcă
15 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea schimbarii sediului social al societatii Compania de Apa S.A Buzau din strada Unirii, bloc 8FGH, Municipiul Buzau, judetul Buzau in strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau si inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
16 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
17 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii Titlului II-Sistemul financiar si sistemul contabil -Capitolul 1-Sistemul financiar-art.36 – Preturile, tarifele si alte surse de venit, Tarifele, pct.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, prin incheierea unui nou act aditional la acesta, conditionat de existenta avizului „ADI Buzau 2008", ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
18 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic, Compartiment Juridic de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
19 14.01.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata  Descarcă
20 14.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
21 14.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 157), strada Muresului nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie (C1), catre doamna Robitu Tanta, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2352/01.06.2006  Descarcă
22 15.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
23 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2019   Descarcă
24 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
25 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat, aferente acestui proiect   Descarcă
26 17.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
27 17.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
28 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.1/10.01.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei  Descarcă
29 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A-Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati, in calitate de locator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de de 40 mp aflat la limitele cadastrale ale statiei CF Rm.Sarat, km 161+513, cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)", in vederea realizarii/implementarii proiectului "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"   Descarcă
30 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Antilopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buzau   Descarcă
31 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare, cu destinatia de cabinet medical", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2, judetul Buzau   Descarcă
32 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea caracteristicilor tehnice aferente obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii"-strada Intrarea Orizont nr.1A, propus pentru finantare prin Agentia Nationala pentru Locuinte si aprobarea notei conceptuale aferente   Descarcă
33 20.01.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic  Descarcă
34 10.02.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultanta pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese si accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr.7, nr.cadastral 32985, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau  Descarcă
35 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2020  Descarcă
36 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 253), strada Intrarea Carpati nr.13, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1, cu destinatia anexa, ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.1883/03.07.2018 catre domnul Enache Viorel casatorit cu doamna Enache Radita, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.524/21.04.1993 in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat)  Descarcă
37 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat si al contului de executie al institutiilor publice si activitatilor finantate partial si total din venituri proprii pe anul 2019 (trimestrul IV al anului 2019)  Descarcă
38 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social  Descarcă
39 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii Actului aditional nr.4/2020 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de salubrizare al Municipiului Rm.Sarat pentru activitatile privind „colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii, inclusiv fractii colectate separat, fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori" si „colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora" nr.67464/10032/07.10.2019, incheiat intre UAT-Municipiul Rm.Sarat si S.C RER SUD S.A, in conformitate cu prevederile O.U.G nr.74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu  Descarcă
40 12.20.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Dunarii nr.70 (parcela 32), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
 41 12.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind incetarea contractului de superficie nr.1/06.02.2017, ca urmare a neincheierii acestuia in forma autentica coroborat cu prevederile art.10, alin.(3) si art.12 din contract si aprobarea constituirii altui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 242), strada Oltului nr.66, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta, catre domnul Musat Costel si doamna Limisca (fosta Musat) Mirela, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei   Descarcă
 42 12.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 302 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 289), strada Intrarea Dacia nr.7, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta (cu suprafata construita la sol de 66 mp si suprafata construita desfasurata de 66 mp) – fara acte, catre doamna Oprea Mioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1696/01.07.2003 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si domnul Oprea Ionel   Descarcă
 43 12.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile martie 2020 – mai 2020   Descarcă
 44 12.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea unor masuri administrative de circulatie rutiera si pietonala in Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
 45 12.02.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului local de masuri privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome pentru anul 2020 la nivelul Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
 46 13.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat, servicii sociale furnizate de catre Directia de Asistenta Sociala Rm.Sarat, pentru anul 2020   Descarcă
 47 13.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă
 48 13.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 12), strada Dunarii nr.30, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3358/13.11.2019, catre domnul Simion Remus casatorit cu doamna Simion Corina, in vederea obtinerii autorizatiei d econstruire pentru continuare lucrari in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2221/01.06.2006 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Feraru (actual Demetriou) Fanica   Descarcă
 49 14.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Muzeul Municipal Rm.Sarat   Descarcă
 50 14.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm. Sarat   Descarcă
 51 14.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea comisiei de evaluare anuala a managementului si a comisiei de solutionare a contestatiilor la evaluarea anuala, pentru anul 2019, la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat   Descarcă
 52 14.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea listei solicitantilor care au acces la locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, in ordinea de prioritate, si a listei de prioritati   Descarcă
 53 17.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrare "Extindere retea gaze naturale", lucrare ce se va executa pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 931,20 mp in vederea racordarii la sistemul de distributie a gazelor naturale a imobilelor situate pe strazile Alexandru Odobescu, Petre Ispirescu, C.C Datculescu, Vasile Alecsandri, Cincinat Pavelescu si George Toparceanu din Municipiul Rm.Sarat), precum si darea in folosinta gratuita, pe durata existentei sistemului de gaze naturale, a suprafetei totale de teren mai sus mentionate (corespunzator fiecarei strazi in parte), terenuri apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat, catre ENGIE ROMANIA S.A   Descarcă
 54 18.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al Unitatii Administrativ Teritoriale -Municipiul Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă
 55 19.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020   Descarcă
 56 19.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului de investitii „Modernizare si extindere Scoala Gimnaziala Dr.Ilie Pavel din Râmnicu Sărat", obiectiv de investitii cuprins pentru finantare in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala 2017-2020   Descarcă
 57 23.03.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 prin redistribuirea sumelor intre capitolele bugetare de cheltuieli   Descarcă
 58 23.03.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
 59 23.03.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 400.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pe perioada instituirii starii de urgenta pentru categoriile de persoane defavorizate expuse riscului de infectare cu SARS - CoV 2   Descarcă
 60 23.03.2020
PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea raportului Primarului Municipiului Rm.Sarat in calitate de autoritate executiva privind situatia gestionarii bunurilor Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat pe anul 2019  Descarcă
 61 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Primariei Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
 62 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
 63 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Rm.Sarat  Descarcă
 64 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
 65 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Politiei Locale Rm.Sarat  Descarcă
66
23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
67
23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii normei de hrana pe anul 2020 personalului din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat  Descarcă
68
23.03.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat  Descarcă
69
23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
70
23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat  Descarcă
71
23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului Cultural « Florica Cristoforeanu » Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
72 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat  Descarcă
73 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Municipale « Corneliu Coposu » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
74 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului Municipal Rm.Sarat   Descarcă 
75 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
76 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat   Descarcă 
77 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
78 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea conditiilor, criteriilor si procedura, precum si cuantumul pe fiecare categorie de cheltuieli, respectiv fiecare categorie de participanti la activitatile sportive ale ramurei de sport „ Fotbal amator si fotbal non amator", ca disciplina sportiva pe echipe-Echipa de fotbal masculin care activeaza in Campionatul Judetean Liga 4, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat, pentru perioada in care echipa activeaza in aceasta liga   Descarcă 
79 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat   Descarcă 
80 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
81 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat   Descarcă 
82 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
83 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
84 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă 
85 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
86 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă 
87 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru anul 2020   Descarcă 
88 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat pe anul 2020   Descarcă 
89 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat   Descarcă 
90 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă 
91 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Municipala "Corneliu Coposu" Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă 
92 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezultatului final la evaluarea anuala a managementului la Muzeul Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019   Descarcă 
93 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind numirea comisiei de evaluare anuala a activitatii managerului Spitalului Municipal Rm.Sarat pentru anul 2019 si a comisiei de contestatii   Descarcă 
94 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea auditorului statutar la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă 
95 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea categoriilor de indicatori cheie de performanta pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat   Descarcă 
96 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat pentru executie lucrari pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat in scopul implementarii „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020", precum si punerea la dispozitia proiectului a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat- alimentare cu apa si canalizare, pe perioada implementarii proiectului mai sus mentionat, catre S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU   Descarcă 
97 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retele de distributie apa si bransamente aferente in Municipiul Rm.Sarat, strazile: Oreavu, Porumbeilor, Intrarea Carpati, Intrarea Bucegi si Alexandru Sihleanu (inlocuiri) sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (terenuri in suprafata totala de 432 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenurilor necesare efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor   Descarcă 
98 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 289 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Alecu Bagdat (parcela 69), strada Petre Iorgulescu nr.9, judetul Buzau, pe care este executata constructia C1 cu destinatia de locuinta, parter (cu suprafata construita la sol de 86 mp) – fara acte, catre doamna Perca Lacramioara, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.1860/20.09.2004 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat (Primaria Municipiului Rm.Sarat) si doamna Purcea (actual Matei) Petruta   Descarcă 
99 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a unui imobil - teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Rimnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau   Descarcă 
100 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a unor contracte de locatiune pentru suprafetele locative cu destinatia de locuinte, apartinand fondului locativ (public/privat) al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă 
101 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 1.523 mp, avand numarul cadastral 30829, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.43, judetul Buzau, in doua loturi   Descarcă 
102 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind atestarea apartenentei la domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat a unor bunuri imobile-terenuri   Descarcă 
103 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea, in vederea inchirierii, fara licitatie publica, a unui spatiu cu destinatia – sediu partid, in suprafata utila de 13,26 mp, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Nicolae Balcescu nr.1, judetul Buzau, catre Uniunea Salvati Romania – Filiala Rm.Sarat   Descarcă 
104 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind trecerea din domeniul public de interes local al Municipiului Rm.Sarat in domeniul privat al Municipiului Rm.Sarat, a unui imobil (constructie si teren aferent), situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Brasoveni nr.3 Bis, judetul Buzau, imobil inscris in Cartea Funciara nr.33470 Ramnicu Sarat, avand numarul cadastral 33470 (respectiv 33470-C1), in vederea stabilirii de catre autoritatea deliberativa a oportunitatii vanzarii in conformitate cu prevederile legale instituite de Codul Administrativ   Descarcă 
105 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate (curse regulate speciale) in Municipiul Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă 
106 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă 
107 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE pentru revizuirea si completarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare   Descarcă 
108 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea alocarii sumei de 19.500 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020, necesara pentru acordarea de pachete cu alimente pentru un numar de 150 de persoane aflate in nevoie sociala din Municipiul Rm.Sarat cu ocazia Sarbatorilor Pascale   Descarcă 
109 23.03.2020 
PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Municipiului Rm.Sarat- familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
110 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Politiei Locale Rm.Sarat - familia ocupationala „Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
111 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat– familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
112 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Directiei de Asistenta Sociala Rm.Sarat – familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
113 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural „Florica Cristoforeanu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
114 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Municipale "Corneliu Coposu" Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
115 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Municipal Rm.Sarat, personal care nu se regaseste in grila de salarizare din Anexa nr.III din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
116 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Rm.Sarat – familia ocupationala "Administratie" potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
117 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Institutiei de Interes Public « Piete, targuri si Oboare » Rm.Sarat potrivit Codului Administrativ si cu incadrarea in fondurile bugetare aprobate anual pentru cheltuielile de personal   Descarcă 
118 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1400 (sau 03.04.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"   Descarcă 
119 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Strategiei propuse de Consiliul de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă 
120 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Programului de Activitati Planificate pentru exercitiul financiar 2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă 
121 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului de buget de venituri si cheltulieli pe anul 2020 al S.C COMPANIA DE APA S.A BUZAU, inclusiv anexele la acesta, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă 
122 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă 
123 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1400 (sau în data de 03.04.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent trimestrului II al anului 2019, intocmit in conformitate cu prevederile art.55, alin.1 din O.U.G nr.109/2011, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2463/28.02.2020   Descarcă 
124 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 02.04.2020, ora 1500 (sau 03.04.2020, ora 1500 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"   Descarcă 
125 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea contractarii de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare a unui imprumut in valoare de pana la 20.000.000 euro, reprezentand in cea mai mare parte contravaloarea cofinantarii Companiei de Apa S.A Buzau pentru derularea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
126 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului contractului de credit guvernat de drept englez, care urmeaza sa fie incheiat cu Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD), prin care BERD este de acord sa puna la dispozitia Companiei de Apa S.A Buzau un credit avand valoarea totala a principalului de pana la 20.000.000 euro in scopul cofinantarii investitiilor in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau in perioada 2014-2020", cod SMIS 2014+133649, proiect finantat din fonduri nerambursabile in perioada 2014-2020 (Contractul de credit) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
127 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea proiectului privind contractul de modificare si reafirmare a contractului de Asistenta pentru proiect incheiat intre Judetul Buzau, Compania de Apa S.A Buzau si Municipiul Buzau la data de 06.06.2011, care urmeaza sa fie incheiat in legatura cu Contractul de credit intre aceleasi parti, continand printre altele, anumite declaratii, garantii si angajamente ale Companiei de Apa S.A Buzau si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
128 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea oricarui alt document desemnat ca fiind un „Acord de Finantare" in baza Contractului de Credit, impreuna cu orice alte documente auxiliare, declaratii, confirmari, renuntari sau formalitati sau documente care ar putea fi avute in vedere in orice alt mod de documentele listate mai sus si de celelalte documente mentionate in cuprinsul acestora sau documente care rezulta din negocierile cu BERD (inclusiv, fara a se limita la, orice scrisori de informare, contracte, declaratii, notificari, certificate, documente in legatura cu sau cerute in baza contractelor la care se face referire in prezenta Decizie, cereri de tragere, scrisori de mandate sau alte scrisori de commission incheiate cu BERD) si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
129 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 5 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea unei Scrisori de Informare in legatura cu Contractul de Credit, adresata de Compania de Apa S.A Buzau catre BERD, continand declaratiile sale in legatura cu toate faptele semnificative cu privire la folosirea veniturilor, organizarea, statusul, operatiunile, afilierile, datoriile si bunurile Societatii si alte chestiuni incidente tranzactiei avuta in vedere de Contractul de Credit, precum si orice alt act aditional sau supliment la asemenea scrisoare, care este acceptat de BERD si imputernicirea doamnei Savulescu Mariana Simona -director general, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) si a domnului Vasii Dragomir-director economic, care se legitimeaza cu C.I seria (...), nr.(...) pentru semnarea acestui contract si a oricaror modificari si completari convenite de catre partile contractante sau alte documente referitoare la derularea contractului, precum si orice alte documente, notificari, cereri, corespondenta care trebuie semnate si transmise in baza sau in legatura cu sau pentru punerea in executare a contractului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
130 23.03.2020  PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 1500 (sau în data de 03.04.2020, ora 1500 – dacă e cazul), punctul nr. 6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.2470/28.02.2020   Descarcă 
 131   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 Descarcă
 132   PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat   Descarcă
 133   PROIECT DE HOTARARE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acordarea unor ajutoare de urgenta unor familii sau persoane singure aflate in situatii de necesitate   Descarcă
 134   PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea rezultatului evaluarii anuale a managementului la Spitalul Municipal Rm.Sarat, pentru anul 2019, si mentinerea contractului de management al domnului Danielescu Adrian  Descarcă
 135    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 446), strada General Magheru nr.6, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta (tip parter) ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2225/24.12.2019, catre doamna Braescu Silvica-Tinuta casatorita cu domnul Braescu Viorel, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Bleanda Gabi-Florentin  Descarcă
 136    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici cuprinsi in Anexa nr.2 la HCL nr.259/15.11.2019 pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Cresterea mobilitatii urbane prin realizarea unui traseu pietonal si pentru biciclisti pe malul raului Ramnicu Sarat”   Descarcă
 137    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea actualizarii principalilor indicatori tehnico-economici (Indicatori maximali) in conformitate cu devizul general intocmit la faza de proiectare (Proiect tehnic revizuit) pentru proiectul ,,Amenajare spatii verzi in cartierele Anghel Saligny si Extindere Slam Rimnic si realizarea unor investitii adiacente in infrastructura de acces catre acestea” si a cheltuielilor legate de proiect   Descarcă
 138    PROIECT DE HOTARARE privind aducerea la cunostinta actionarului unic al S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat - Municipiul Rm.Sarat prin Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat, modificarile patrimoniale referitoare la scoaterea din functiune, casarea si valorificarea a trei mijloace fixe (tractor tip U650, remorca tip 2RB5A si autospecializata cisterna-marca AB, tip 22230DF), mijloace fixe apartinand S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat   Descarcă
 139    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri imobile -terenuri, cu destinatia de construire spatii de productie si/sau prestari servicii, cu respectarea reglementărilor urbanistice stabilite prin PUG, PUD sau PUZ și funcțiunile permise ale zonei, terenuri apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
 140    PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare al microbuzului (marca FORD TRANSIT 16+1 locuri) transmis fara plata din patrimoniul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice in patrimoniul Unitatii Administrativ Teritoriale-Municipiul Rm.Sarat (Colegiul National Alexandru Vlahuta), judetul Buzau   Descarcă
 141    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 (proiecte din domeniile cultura, educație civica, social, protectia mediului)   Descarcă
 142    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Ghidului privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020
(proiecte din domeniul sport)
  Descarcă
 143    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.16 – nr.cadastral 31959) si (strada Focsani nr.21 – nr.cadastral 36389) – locuinte sociale, locuinte prin programe ANL si locuinte de serviciu, sedii institutii publice, amenajarea unei baze sportive, infiintarea unui program scoala dupa scoala, infiintarea unui centru de afaceri, infiintarea unui camin de batrani, amenajarea de parcuri si spatii verzi”, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism   Descarcă
 144    PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si cuantumul sanctiunilor prevazute de art.493 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, ce se vor aplica in anul 2021 in Municipiul Rm.Sarat, indexate cu rata inflatiei de 3,8% (aferenta anului fiscal 2019)   Descarcă
 145    PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea listei de repartizare, in vederea atribuirii, a locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
 146    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Analizei Cost Beneficiu -faza SF, pentru obiectivul de investitii (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S- in forma completata, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare   Descarcă
 147    PROIECT DE HOTARARE privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare   Descarcă
 148    PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Art.3 din HCL nr.326/24.12.2019 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitie (proiectul) “Cresterea productiei de energie din resurse regenerabile mai putin exploatate (biomasa), 0,99 MWe, 4MWt, in Municipiul Rm.Sarat”-CET Rm.S, in conformitate cu Solicitarea de clarificare nr.1 transmisa de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare

  Descarcă

 149    PROIECT DE HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.331/07.05.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Municipal Rm.Sarat urmare a necesitatii evidentierii sumelor reprezentand stimulentul de risc   Descarcă
 150    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentatiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal (Soseaua Podgoriei nr.1B – nr.cadastral 36390) – „Infiintare centru de zi in cadrul proiectului „Un pas spre comunitate” prin reabilitarea unei cladiri existente in Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau si a Regulamentului local de Urbanism aferent acestei documentatii de urbanism   Descarcă
 151    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli a Municipiului Rm.Sarat pe trimestrul I al anului 2020  Descarcă
 152    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar pe anul 2019, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C ACVATERM S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Unirii nr.23A, judetul Buzau, CUI 10152880  Descarcă
 153    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate), raportul auditorului financiar independent si aprobarea raportului de gestiune pentru exercitiul financiar 2019 al conducatorului (administratorului) S.C « PAZA SI PROTECTIE FORSE » S.R.L Rm.Sarat cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, str. Nicolae Balcescu nr.1 (locatia cladire anexa Primarie- corp C5), judetul Buzau, CUI 27946109  Descarcă
 154    PROIECT DE HOTARARE privind reactualizarea componentei comisiei de analiza a solicitarilor de locuinte din fondul locativ apartinand domeniului privat al Municipiului Ramnicu Sarat  Descarcă
 155    PROIECT DE HOTARARE privind exprimarea acordului Municipiului Rm.Sarat ca S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in calitate de titulara a investitiei „Retea de canalizare si racorduri, strada Balta Alba, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau” sa execute lucrarile aferente investitiei mentionate, pe domeniul public al Municipiului Rm.Sarat (teren in suprafata totala de 860 mp), precum si punerea la dispozitia S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau a terenului necesar efectuarii investitiei mai sus mentionate, pana la efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor Descarcă 
 156    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, ca drept real principal, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Anghel Saligny (parcela 36), strada Vasile Lupu nr.19, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie, cu destinatia locuinta (C1), ce a facut obiectul contractului de vanzare autentificat sub nr.966/13.04.2020 catre domnul Costache Ioan casatorit cu doamna Costache Iuliana, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.63/12.12.1991 si a actului aditional la acesta, in vederea intrarii in legalitate cu privire la folosinta terenului prin raportare la reglementarile de urbanism specifice zonei (Regulament de urbanism aferent U.T.R 10 din Planul Urbanistic General al Municipiului Rm.Sarat)  Descarcă
 157    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Slam Ramnic (parcela 23), strada Marin Sorescu nr.3, judetul Buzau, pe care este executata o constructie cu destinatia de locuinta, aflata la stadiul de executie parter si mansarda nefinalizata, catre domnul Radu Ionel, in vederea intrarii in legalitate in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor, republicata, actualizata, coroborat cu incetarea contractului de comodat nr.18291/15.07.2013 incheiat intre Municipiul Rm.Sarat si domnul Radu Ionel Descarcă 
 158    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Extindere Slam Ramnic, strada Liviu Rebreanu nr.9 (parcela 38), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune  Descarcă
 159    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea dezmembrarii unui imobil-teren apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, in suprafata masurata de 557 mp, avand numarul cadastral 32084, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Cpt.Niculescu Romulus nr.36, judetul Buzau, in doua loturi Descarcă 
 160    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public al Municipiului Rm.Sarat -forma actualizata si revizuita- si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
 161    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009”, la care Municipiul Rm.Sarat este membru asociat, in conformitate cu modificarile legislative in vigoare introduse de Codul Administrativ Descarcă 
 162    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 28.05.2020, ora 14.00 (sau 29.05.2020, ora 14.00 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ”  Descarcă
 163    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea Bilantului Contabil si a Situatiilor Financiare aferente exercitiului financiar 2019 conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”, compuse din: Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, Situatia modificarii capitalului propriu, Situatia fluxului de numerar si notele explicative la situatiile financiare, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 164    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a alocarii profitului nerepartizat in valoare de 5.236.631 lei la fondul IID prevazut de O.U.G nr.198/2005, in conformitate cu dispozitiile art.21.5) din Actul Constitutiv actualizat al societatii si ale art.36) din Contractul de delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apa si de canalizare, incheiat intre ADI „Buzau 2008” si societate, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 165    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.3) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a Raportului Anual de activitate al Consiliului de Administratie intocmit in baza art.56 din O.U.G nr.109/2011 privind activitatea de administrare aferenta exercitiului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 166    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.4) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a Raportului Financiar de Audit Extern pentru exercitiul financiar 2019 intocmit de auditorul financiar statutar SC SOCIETATEA DE CONTABILITATE, EXPERTIZA SI CONSULTANTA CONTABILA -SOCECC SRL, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 167    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.5) înscris pe ordinea de zi, respectiv Aprobarea (conditionat de existenta avizului ADI „Buzau 2008”) a descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 168    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. I.6 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea domnului Gogu Nicolae Florin, consilier juridic/secretar tehnic al Consiliului de Administratie, de a efectua demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 169    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.1) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Nominalizare si Remunerare din cadrul Consiliului de Administratie in baza art.55), alin.2) din O.U.G nr.109/2011 cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020 Descarcă 
 170    PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 28.05.2020, ora 1400 (sau în data de 29.05.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr.II.2) înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea Raportului anual intocmit de Comitetul de Audit din cadrul Consiliului de Administratie conform prevederilor Actului constitutiv al societatii si al ROF CA pentru exercitiul financiar 2019, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.6497/28.04.2020  Descarcă
 171    PROIECT DE HOTARARE privind alegerea Presedintelui de sedinta al Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat pentru sedintele din lunile iunie 2020 – august 2020  Descarcă
 172    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat pentru anul 2020 Descarcă 
 173    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Administratiei Domeniului Public Rm.Sarat pentru anul 2020  Descarcă
 174    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea implementarii de catre Municipiul Rm.Sarat a proiectului « WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale » conform Acordului de Grant prin mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU nr.INEA/CEF/WiFi4EU/1-2019/003352-034779 Descarcă 
 175    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizarii unei proceduri de evaluare si selectie pentru incheierea unui Acord de parteneriat (in cadrul caruia Municipiul Rm.Sarat are calitatea de lider) cu entitati publice sau de drept privat, (Anunt selectie parteneri) pentru proiectul “Dezvoltare locala in cadrul Municipiului Rm.Sarat prin reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala” in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritara 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC/Sesiunea II/iunie 2020 coroborat cu incetarea Acordului de parteneriat incheiat la data de 12.02.2020  Descarcă
 176    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1- Asociatia de Tineret Cultura si Educatie -Speranta Ramniceana, partener 2 - Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Ramnicu Sarat si partener 3 - Liceul Tehnologic Economic “Elina Matei Basarab” Ramnicu Sarat) a proiectului “Prin practica formam profesionisti”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132499) Descarcă 
 177    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic Economic “Elina Matei Basarab” Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului “ePractica eSucces”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132587)  Descarcă
 178    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea implementarii in comun (lider/partener 1-Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua Bucuresti, partener 2 – Liceul Tehnologic “Victor Frunza” Ramnicu Sarat si partener 3 – INFOR ELEA, Torino, Italia) a proiectului “Practicant serios-in angajat valoros!”, proiect depus in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6 – Educatie si competente, Prioritatea de investitii-10.iv. Imbunatatirea utilitatii sistemelor de educatie si formare pentru piata muncii, facilitarea trecerii de la educatie la munca si consolidarea sistemelor de educatie si formare profesionala si a calitatii lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competentelor, adaptarea programelor de invatamant si crearea si dezvoltarea de sisteme de invatare bazate pe munca, inclusiv sisteme de invatare duale si de ucenicie (Cod My SMIS2014: 132910) Descarcă 
 179    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Rm.Sarat, conform fondurilor bugetare alocate in anul bugetar 2020, burse aferente anului scolar 2019-2020  Descarcă
 180    PROIECT DE HOTARARE privind repartizarea sumei de 100.000 lei din bugetul local al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2020 pentru acordarea sprijinului financiar unor unitati de cult din Municipiul Rm.Sarat Descarcă 
 181    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Metodologiei de acordare a unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bona  Descarcă
 182    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea raportului de gestiune al consiliului de administratie si al directorului pentru exercitiul financiar 2019, situatiile financiare pe anul 2019 (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, notele anexa la situatiile financiare exercitiului financiar pe anul 2019), si raportul auditorului financiar independent, pentru S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, cu sediul in Municipiul Rm.Sarat, B-dul Eroilor nr.2, judetul Buzau, CUI 10152871 Descarcă 
 183    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de Administrare al Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru perioada 2020-2024  Descarcă
 184     Descarcă 
 185      Descarcă
 186     Descarcă 
 187      Descarcă
 188     Descarcă 
 189      Descarcă
 190     Descarcă 
 191      Descarcă
 192     Descarcă 
 193      Descarcă
 194     Descarcă 
 195      Descarcă
 196     Descarcă 
 197      Descarcă
 198     Descarcă 
 199      Descarcă
 200     Descarcă 
 201      Descarcă
 202     Descarcă 
 203      Descarcă
 204     Descarcă 
 205      Descarcă
 206     Descarcă 
 207      Descarcă
 208     Descarcă 
 209      Descarcă
 210     Descarcă