Imprimare Email
Hotărârile autorității deliberative

 

 

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

 

 

Nr.

crt.

Data

Titlu Format pdf
1 13.01.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii duratei contractului de management nr.4980/28.02.2017 incheiat cu managerul Spitalului Municipal Rm.Sarat  Descarcă
2 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si particular din Municipiul Rm.Sarat pentru anul scolar 2020-2021  Descarcă
3 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea cu rata inflatiei de 3,8% a nivelului redeventelor/chiriilor aferente raporturilor juridice contractuale avand ca obiect concesionarea/ inchirierea terenurilor proprietate publica/privata a Municipiului Rm.Sarat, a tarifului pentru exercitarea dreptului de acces pe proprietatea publica a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor lunare pentru terenurile proprietatea Municipiului Rm.Sarat utilizate in vederea desfasurarii unor activitati sezoniere sau ocazionale/aferente imobilelor aflate in proprietatea Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor aferente spatiilor cu alta destinatie decat cea de locuinta, proprietate a Municipiului Rm.Sarat, a tarifelor pentru utilizarea suprafetelor de teren din zona drumurilor judetene, precum si a pretului superficiei, pentru anul fiscal 2020   Descarcă
4 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea prelungirii prin acte aditionale a valabilitatii contractelor de inchiriere si recalcularea valorii chiriei lunare pentru locuintele pentru tineri, destinate inchirierii, situate in Municipiul Rm.Sarat, strada Industriei nr.2 (ANL 1), respectiv strada Industriei nr.4 (ANL 2), in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si actualizarea chiriei lunare cu rata inflatiei pentru contractele de inchiriere aflate in perioada de valabilitate aferente acelorasi locuinte   Descarcă
5 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Inventarului terenurilor disponibile, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, ce pot fi atribuite in folosinta gratuita conform Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala   Descarcă
6 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind incetarea si retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra unor terenuri aflate in proprietatea privata a Municipiului Rm.Sarat transmise in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala   Descarcă
7 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea constituirii dreptului de acces prin incheierea unui contract de acces pe proprietatea publica a U.A.T-Municipiul Rm.Sarat (extravilanul Municipiului Rm.Sarat - De 38, De 41 si alte drumuri locale), pentru S.C RCS & RDS S.A, in conformitate cu prevederile Certificatului de Urbanism nr.57/29.05.2019 eliberat de Consiliul Judetean Buzau (pct.5 -Alte Avize/Acorduri), emis in scopul realizarii lucrarii "Construire retea subterana FO interurbana pentru furnizare servicii de comunicatii electronice"   Descarcă
8 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 300 mp apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Extindere Bariera Focsani (parcela 45), strada Timisului nr.8, judetul Buzau, pe care este executata o constructie-C1 cu destinatia de locuinta aflata la stadiul de fundatie si elevatie ce a facut obiectul contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.4121/04.09.2019, catre domnul Toma Daniel-Marian, coroborat cu incetarea atribuirii in folosinta gratuita a aceluiasi teren catre domnul Dinu Florentin   Descarcă
9 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Bariera Focsani, strada Siretului nr.7 (parcela 77), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
10 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.22 (parcela 202), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
11 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Anghel Saligny, strada Anghel Saligny nr.46 (parcela 225), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
12 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, Cartier Alecu Bagdat, strada Avram Iancu nr.1 (parcela 426), judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
13 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea vanzarii unui imobil -teren, apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, situat in Municipiul Rm.Sarat, strada Focsani nr.1, judetul Buzau catre beneficiarul dreptului de preemtiune   Descarcă
14 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea participarii si exercitarii votului prin reprezentare de catre domnul SBIRNEA IULIAN-Sef Birou Monitorizare si Indrumare a Unitatilor de Invatamant in cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Rm.Sarat, desemnat prin HCL nr.128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) a S.C COMPANIA DE APA S.A Buzau, din data 30.01.2020, ora 1400 (sau 31.01.2020, ora 1400 – daca e cazul), respectiv insusirea modelului procurii speciale afisate pe site-ul www.cabuzau.ro la rubrica „despre noi/interes public/ buletin informativ"   Descarcă
15 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 1 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea schimbarii sediului social al societatii Compania de Apa S.A Buzau din strada Unirii, bloc 8FGH, Municipiul Buzau, judetul Buzau in strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau si inchiderea punctului de lucru din strada Spiru Haret nr.6, Municipiul Buzau, judetul Buzau, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
16 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 2 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii art.3.1 si art.3.4 din Actul constitutiv al Companiei de Apa S.A Buzau, in sensul mutarii noului sediu social al Companiei de Apa S.A Buzau in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6 si inchiderea punctului de lucru situat in Municipiul Buzau, strada Spiru Haret nr.6, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
17 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (AGEA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 3 înscris pe ordinea de zi, respectiv aprobarea modificarii Titlului II-Sistemul financiar si sistemul contabil -Capitolul 1-Sistemul financiar-art.36 – Preturile, tarifele si alte surse de venit, Tarifele, pct.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de apa si canalizare, prin incheierea unui nou act aditional la acesta, conditionat de existenta avizului „ADI Buzau 2008", ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
18 13.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind împuternicirea domnului SBÎRNEA IULIAN, Şef Birou Monitorizare şi Indrumare a Unităţilor de Învăţământ şi Întreprinderilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Râmnicu Sărat, desemnat prin H.C.L. nr. 128/28.05.2009 reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Sărat în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. COMPANIA DE APĂ S.A Buzău, să participe şi să voteze în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. COMPANIA DE APA S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 1400 (sau în data de 31.01.2020, ora 1400 – dacă e cazul), punctul nr. 4 înscris pe ordinea de zi, respectiv imputernicirea doamnei Loredana Rogoz, consilier juridic, Compartiment Juridic de a semna actul constitutiv actualizat si de a efectua toate demersurile necesare inregistrarii hotararilor la Registrul Comertului, ordine de zi transmisa prin Convocatorul nr.27942/30.12.2019   Descarcă
19 14.01.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Raportului privind evaluarea administratorilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, intocmit de catre Comisia de selectie a membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat, numirea membrilor Consiliului de Administratie al S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat prin reinnoirea mandatelor, precum si mandatarea reprezentantilor Municipiului Rm.Sarat prin Consiliul local al Municipiului Rm.Sarat in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C Transport Urban de Calatori S.A Rm.Sarat pentru numirea administratorilor la societatea mai sus mentionata  Descarcă
20 14.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind atribuirea de locuinte sociale din fondul locativ apartinand domeniului public al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
21 14.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea acordarii unui drept de superficie, cu titlu oneros, fara licitatie publica, asupra suprafetei de teren de 299 mp (suprafata masurata) apartinand domeniului privat al Municipiului Rm.Sarat, teren situat in Municipiul Rm.Sarat, cartier Bariera Focsani (parcela 157), strada Muresului nr.5, judetul Buzau, pe care este executata infrastructura unei cladiri aflata la stadiul de fundatie (C1), catre doamna Robitu Tanta, in vederea intrarii in legalitate si finalizarii unei locuinte proprietate personala la adresa mai sus mentionata, coroborat cu incetarea contractului de concesiune nr.2352/01.06.2006  Descarcă
22 15.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Rm.Sarat care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului general al Municipiului Rm.Sarat   Descarcă
23 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli definitiv al Municipiului Rm.Sarat pe anul 2019 si al bugetului din subventii si venituri proprii definitiv pe anul 2019, precum si a listei finale a obiectivelor de investitii pe surse bugetare pe anul 2019   Descarcă
24 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind actualizarea nivelului taxelor speciale pentru serviciile prestate la cimitirul Eternitatea din Municipiul Rm.Sarat   Descarcă
25 16.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind punerea la dispozitia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Buzau, in perioada 2014-2020" a terenurilor necesare efectuarii noilor investitii publice pentru UAT Municipiul Rm.Sarat, aferente acestui proiect   Descarcă
26 17.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 si alegerea modalitatii de gestiune a acestui serviciu public la nivelul Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
27 17.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Primariei Municipiului Rm.Sarat  Descarcă
28 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind validarea Dispozitiei nr.1/10.01.2020 a Primarului Municipiului Rm.Sarat privind acoperirea definitiva la sfarsitul anului 2019, a deficitului bugetar al sectiunii de dezvoltare, in suma de 543.940,33 lei  Descarcă
29 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incheierii Contractului de inchiriere dintre Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" S.A-Sucursala Regionala de Cai Ferate Galati, in calitate de locator si Municipiul Rm.Sarat, in calitate de locatar, avand ca obiect terenul in suprafata de de 40 mp aflat la limitele cadastrale ale statiei CF Rm.Sarat, km 161+513, cu scopul "amplasare modul din prefabricate pentru transportul public urban (birou autogara)", in vederea realizarii/implementarii proiectului "Cresterea mobilitatii urbane prin investitii cu caracter integrat in infrastructura de transport public pentru reducerea emisiilor GES"   Descarcă
30 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire + inchidere balcon cu gol acces din interior", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Antilopei, bloc 14A, ap.2, judetul Buzau   Descarcă
31 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru lucrarea „Construire si inchidere balcon cu acces din exterior prin desfiintare parapet fereastra si desfiintare pereti interiori de compartimentare, cu destinatia de cabinet medical", pentru imobilul situat in Municipiul Rm.Sarat, Aleea Livezilor, bloc 13B, ap.2, judetul Buzau   Descarcă
32 20.01.2020 PROIECT DE HOTARARE privind modificarea caracteristicilor tehnice aferente obiectivului de investitii „Locuinte pentru tineri destinate inchirierii"-strada Intrarea Orizont nr.1A, propus pentru finantare prin Agentia Nationala pentru Locuinte si aprobarea notei conceptuale aferente   Descarcă
33 20.01.2020  PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Procedurii şi modalităţilor de aducere la cunoştinţă publică a proiectelor de acte normative, a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ precum şi a măsurilor de interes local, respectiv pentru aprobarea Procedurii de organizare și publicare a Monitorului Oficial Local, în format electronic  Descarcă
34 10.02.2020
 PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si a Regulamentului local de Urbanism aferent pentru lucrarea „Construire spatiu pentru activitati de comert si servicii: centru de consultanta pentru afaceri si management (CAEN 7022), centru de anvelope, piese si accesorii pentru autovehicule (CAEN 4520+4532), centru de realizare a softului la comanda (CAEN 6201)", in strada Matei Basarab nr.7, nr.cadastral 32985, Municipiul Rm.Sarat, judetul Buzau  Descarcă
35 12.02.2020
PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Rm. Sarat pe anul 2020  Descarcă
36
37
38
39
40