PDF Imprimare Email
Direcţii, Compartimente

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

AL APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI RM.SĂRAT

CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

Art.1. Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Art.2. Primaria Municipiului Rm.Sărat, formata din primar, viceprimar, secretar si aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local, se organizeaza si functioneaza ca o structura functionala cu activitate permanenta, care aduce la indeplinire hotararile Consiliului Local si dispozitiile primarului, in vederea solutionarii problemelor curente ale colectivitatii locale.

Art.3. Sediul Primariei este in municipiul Rm.Sărat, B-dul Nicolae Bălcescu nr.1, telefon 0238/561946, fax 0238/561947, E-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , web : www.primariermsarat.ro

Art.4. Structura aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local si numarul de personal sunt stabilite in concordanta cu specificul institutiei, in limita mijloacelor financiare de care dispune si cu respectarea dispozitiilor legale.

CAPITOLUL II

STRUCTURA ORGANIZATORICA A APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI LOCAL

Art.5. Structura organizatorica a aparatului propriu de specialitate al consiliului local al municipiului Rm.Sarat cuprinde urmatoarele compartimente functionale:

I. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, URBANISM, SPATIU LOCATIV

I.A. Serviciul administratie publica locala

I.A.1 Compartimentul informatizare

I.A.2 Compartimentul stare civila

I.B. Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului

I.B.1 Compartimentul spatiu locativ

II. DIRECTIA ECONOMICA

II.A. Serviciul financiar contabil, impozite si taxe persoane juridice, inspectie si control comercial

II.A.1 Compartimentul inspectie si control comercial

II.B. Serviciul impozite, taxe persoane fizice si executori bugetari

II.B.1 Compartimentul corp control fiscal

II.B.2 Compartimentul corp executori bugetari

III. COMPARTIMENTUL JURIDIC

IV. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANA

V. COMPARTIMENTUL AUDIT FINANCIAR INTERN

VI. COMPARTIMENTUL APARARE CIVILA

VII. COMPARTIMENTUL GESTIUNEA RESURSELOR UMANE FUNCTII PUBLICE

VIII. COMPARTIMENTUL EXPERT RELATII CU RROMII

IX. PERSONALUL ADMINISTRATIV GOSPODARESC

 

CAPITOLUL III

ATRIBUTII

Art.6. In scopul indeplinirii competentei conferite de lege consiliului local al municipiului Rm.Sarat si primarului municipiului Rm.Sarat, compartimentele functionale mentionate la art. 5 vor realiza urmatoarele atributii specifice:

I. DIRECTIA ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, URBANISM, SPATIU LOCATIV

1. Coordoneaza activitatea de intocmire a rapoartelor privind starea economica si sociala a municipiului Rm.Sarat si le prezinta primarului anual sau ori de cate ori este necesar, la termenele prevazute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzator atat din punct de vedere al continutului cat si al formei, in vederea prezentarii lor in consiliul local.

2. Organizeaza activitatea de urmarire a scadentei termenelor si punere in aplicare a hotararilor consiliului local si dispozitiilor primarului.

3. Asigura punerea in aplicare a dispozitiilor legale privind activitatea de administratie locala.

4. Intocmeste rapoarte, referate si informari privind activitatea de administratie locala pentru consiliul local si primar .

5. Intocmeste documentatia pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991 republicata, art.36.

6. Comunica cetatenilor ordinele prefectului judetului privind trecerea in proprietate privata a unor terenuri proprietate de stat, in conditiile art.36 din Legea nr.18/1991, republicata.

7. Tine evidenta contractelor de arenda conform Legii 16/1994.

8. Tine evidenta cadastrala a terenurilor din extravilan proprietate a Primariei municipiului Rm.Sarat.

9. Asigura evidenta si pastrarea documentelor conform Legii 18/1991 republicata, a Legii 169/1991 si a Legii 1/2000.

10. Asigura evidenta si pastrarea documentelor conform Legii 44/1994 si a Legii 42/1992 pe care le transmite organelor abilitate in acest sens.

11. Asigura buna circulatie a documentelor adresate consiliului local si primarului si urmareste transmiterea adreselor de raspuns sau a actelor solicitate.

12. Primeste, inregistreaza, distribuie si expediaza corespondenta Primariei si a consiliului local al Municipiului Rm.Sarat.

13. Organizeaza si conduce evidentele necesare completarii si actualizarii conform normelor legale a Registrului Agricol.

14. Completeaza si elibereaza adeverintele cu privire la Registrul Agricol.

15. Completeaza si elibereaza bilete de proprietate pentru detinatorii de animale.

16. Completeaza si elibereaza certificatele de producator cu respectarea procedurii legale si adeverinte legate de terenuri agricole.

17. Intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole in gospodariile individuale, efectivele de animale existente, productiile, constructiile gospodaresti, masini agricole si alte date, conform formularisticii transmise de Directia judeteana de statistica.

18. Verifica modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale, colaborand in acest sens si cu circumscriptiile sanitar veterinare.

19. Colaboreaza cu organele sanitar veterinare in prevenirea epidemiilor si la combaterea bolilor aparute la animale.

20. Organizeaza si asigura desfasurarea activitatii de afisare a ofertelor de vanzare a terenurilor;

21. Face propuneri de buget in fiecare an si le fundamenteaza pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszapezire si zone verzi.

22. Organizeaza in colaborare cu serviciile publice specializate activitatea de salubrizare a municipiului Rm.Sarat.

23. Verifica asigurarea curateniei si igienizarii domeniului public si privat al municipiului Rm.sarat, pietelor agroalimentare, a malurilor apelor curgatoare, reteaua stradala etc.

24. Urmareste buna intretinere a zonelor verzi, a bazelor de agrement si sport, a terenurilor de joaca pentru copii etc.

25. Asigura eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

26. Asigura arhivarea actelor consiliului local si ale primariei.

27.Grupeaza documentele in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor.

28.Intocmeste nomenclatorul documentelor de arhiva pentru documentele proprii.

29.Intocmeste acte de vechime in munca pentru fostii membrii CAP de pe raza municipiului Rm.Sarat.

30.Pregateste documentele permanente si inventarele acestora si se preocupa de depunerea lor la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.

31.Pastreaza documentele create in conditii corespunzatoare asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege.

32. Organizeaza si conduce intreaga activitate privind audientele la primar, viceprimar si secretar.

33. Intocmeste si conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora organelor, directiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate, cauzele care au facut obiectul audientelor.

34. Conduce evidenta raspunsurilor primite la fisele de audienta.

35. Solicita din partea directiilor si serviciilor Primariei orice informatie cu privire la rezolvarea cererilor cetatenilor, care se prezinta pentru inscrierea in audienta si comunica acestora raspunsul primit.

36. Atribuie fiecarui petent numar de inregistrare a cererii, sesizarii sau documentatiei prezentate. 37. Pune la dispozitia cetatenilor adrese ale institutiilor de interes public.

38. Urmareste solutionarea si redactarea in termenul legal a raspunsului; raspunsul va fi intocmit in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila si va fi redactat in cel putin 3 exemplare.

39. Expedierea raspunsurilor catre petitionari; va transmite, in termen de 5 zile de la inregistrare, petitiile gresit indreptate, autoritatiilor si institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie; petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate.

40. Se va face analiza cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor.

41. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii Consiliului local in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje etc.

42. Participa la intocmirea referatelor privind promovarea investitiilor si lucrarilor publice in vederea aprobarii de catre Consiliul local.

43. Asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare, avizari proiecte, licitatii pentru adjudecari, finantare.

44. Organizeaza si controleaza activitatea de intretinere si reparatii strazi.

45. Centralizarea unor date si studii statistice necesare unei raportari solicitate de catre Consiliul judetean, Directia de statistica, MLPTL sau alte organe administrative de la nivel national.

46. Urmareste verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii proprii.

47. Intocmeste “Cartea Constructiei” la obiectivele de investitii aflate in propritatea Consiliului local conform legislatiei in vigoare.

48. Conduce evidenta lucrarilor de investitii si reparatii executate din bugetul local.

49. Intocmeste si supune aprobarii Consiliului local lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget

50. Intocmeste lista anuala a achizitiilor publice pe baza propunerilor facute de catre directiile si serviciile din cadrul Primariei municipiului Rm.Sarat, in functie de gradul de prioritate.

51.Asigura documentatia necesara organizarii licitatiilor pentru lucrarile de investitii aprobate prin Consiliul local.

52. Asigura avizele necesare emiterii autorizatiilor de construire pentru lucrarile de investitii aprobate prin Consiliul Local.

53. Organizeaza licitatiile pentru lucrari de investitii si reparatii curente care apartin Primariei, intocmeste documentatii de elaborare si prezentare a ofertelor si lamureste eventualele neclaritati legate de acestea; asigurarea publicitatii achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire), intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica, intocmeste procesele verbale la deschiderea ofertelor; analizeaza ofertele depuse; emite hotararile de adjudecare, primeste si rezolva contestatiile; intocmeste rezolutiile la contestatiile depuse.

54. Urmareste executia lucrarilor adjudecate prin licitatie, confirma situatiile de lucrari si intocmeste procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale.

55. Participa din partea investitorului la fazele determinante impuse de proiectul de executie.

56. Urmareste si raspunde de realizarea lucrarilor de reparatii curente la unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

57. Receptioneaza si intocmeste procese verbale la terminarea lucrarilor si receptia finala.

58. Urmareste functionarea, exploatarea si verificarea punctelor termice apartinand Primariei, cat si unitatilor subordonate.

59. Urmareste respectarea si aplicarea Legii nr.90/1996 privind protectia muncii si a prevederilor Legii 53/2003 - Codul Muncii referitoare la protectia muncii.

60. Evidenta documentelor privind rezolvarea problemelor sociale ale cetatenilor.

61. Asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activitatilor pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autoritatilor publice locale, propunand strategia crearii si functionarii sistemului, necesarul de echipamente si personal si urmarind buna functionare a acestora.

62. Pe linia realizarii sistemului informatic al consiliului local al municipiului Rm.Sarat indeplineste urmatoarele atributii:

a) prezinta propuneri privind sistemul informatic si asigura asistenta de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;

b) elaboreaza impreuna cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritatilor in realizarea acestora la nivelul Primariei municipiului Rm.Sarat (sau achizitionarea de la terti) si le prezinta spre aprobare conducerii;

c) coordoneaza, indruma si supravegheaza activitatea de :

- editare si arhivare pe suport magnetic a documentelor in cadrul Primariei;

gestionare automata a datelor privind evidenta personalului si calculul drepturilor banesti pentru acesta:intocmirea statelor de plata, nota contabila salarii, centralizator retineri angajator, situatii informative lunare, retineri CAR, intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile consilierilor locali, state de plata pentru concedii de odihna si concedii de boala, , in baza pontajelor primite de la Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane Functii Publice avizate de conducerea unitatii.

- intocmeste lista de plata a premiilor acordate in cursul anului cu aprobarea conducerii.

- efectuarea lucrarilor privind daclaratia pentru CAS, somaj, sanatate, bugetul general consolidat, fise fiscale.

- gestionare automata a datelor privind evidenta taxelor si impozitelor locale(chirii si concesiuni):creaza roluri pentru fiecare contribuabil persoana fizica, intocmeste situatii privind debitele, ramasitele si auxiliarele la sfirsit de trimestru, an.

d) se preocupa de buna functionare a programelor elaborate in cadrul Primariei sau de catre terti, depanand eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerand asistenta pentru programele de la terti.

e) efectueaza lucrarile de fotocopiere solicitate de serviciile Primariei municipiului Rm.Sarat.

63. Pe linia administrarii retelei :

a) stabileste procedurile de asigurare a securitatii datelor planificand si supraveghind salvarea regulata a datelor pe suport extern;

b) supravegheaza toate modificarile la server, cablare si alte surse ale retelei, asigurand capacitati suficiente pentru aplicatii noi;

c) instaleaza caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces in retea;

64. Pe linia instruirii personalului:

a) propune, in functie de structura retelei, necesarul de personal, modul si nivelul de instruire necesar pe posturi;

b) acorda asistenta personalului pe linia ridicarii nivelului de cunostinte privind operarea pe calculator;

c) raspunde de realizarea si dotarea unui punct documentar cu carti si reviste de specialitate in domeniul calculatoarelor;

d) instruieste personalul, sau, dupa caz, propune efectuarea unor cursuri de pregatire in cadrul altor institutii, privind modul de utilizare a noilor aplicatii instalate;

65. Pe linia mentinerii echipamentelor in perfecta stare de functionare:

a) instruieste personalul asupra modului de intretinere al echipamentelor de calcul si controleaza modul in care aceste instructiuni sunt respectate;

b) se preocupa de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) intocmind in acest sens necesarul trimestrial.

c) organizeaza activitatea de achizitionare de echipamente de calcul sau soft prin licitatii sau cereri de oferte.

d) consiliaza conducerea Primariei in probleme de informatica;

e) prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea si buna desfasurare a activitatii.

66. Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

67. Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor;

68. Intretinerea paginii de web pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu electronic de relatii cu publicul;

69. Extinderea serviciului de e-mail (posta electronica) in institutie la nivelul utilizatorului (casuta postala individuala) pentru fiecare angajat;

70. Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

71. Intocmeste la cerere sau din oficiu - potrivit legii - acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare.

72. Inscrie mentiuni, in conditiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre , exemplarul I sau II, dupa caz.

73.Asigura din oficiu, promovarea la instanta a actiunilor privind rectificarea, completarea, modificarea sau anularea actelor de stare civila.

74. Asigura reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse total sau partial.

75. Trimite la sfirsitul fiecarei luni comunicarile nominale pentru nascutii vii, certificatele anuale si buletinele decedatilor la sediul Politiei.

76. Trimite formatiunilor de evidenta a populatiei, pina la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarile, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in virsta de 0-14 ani, certificatele anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinte, buletine sau carti de identitate) ale persoanelor decedate, ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate.

77. Intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Comisiei Nationale pentru Statistica.

78. Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare, a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deterioarea sau disparitia acestora si raspunde de gestionarea lor in conditiile legii.

79. Atribuie Codul Numeric Personal, pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate.

80. Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala pentru anul urmator si comunica serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean.

81. Inainteaza la Consiliul Judetean exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I.

82. Transmite organelor de stat prevazute de lege extrase.

83. Elibereaza, in conditiile legii, certificate de nastere, casatorie, deces in locul celor pierdute, distruse sau deteriorate, la cererea persoanelor indreptatite.

84. Intocmeste documentatia si asigura transcrierea in registrele de stare civila a actelor sau certificatelor de stare civila intocmite in strainatate, in conditiile legii, la cererea persoanelor interesate.

85. Intocmeste anexele de succesiune odata cu decesul si le trimite din oficiu la Notariat.

86. Conduce evidenta nasterilor, casatoriilor si a deceselor inregistrate prin intocmirea indexurilor prevazute de lege.

87. Intocmeste si elibereaza la cererea persoanelor indreptatite, livretul de familie, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

88. Asigura si conduce evidenta livretelor de familie eliberate, conform prevederilor legale.

89. Asigura eliberarea unui nou livret de familie in caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, in conditiile prevazute de lege.

90. Asigura arhivarea si pastrarea documentelor primare care stau la baza inregistrarilor actelor si faptelor de stare civila, precum si la inscrierea mentiunilor ulterioare, in conditiile si termenele prevazute de lege.

91. Asigura oficierea casatoriilor in cadrul solemn prevazut de lege si cu respectarea intocmai a celorlalte conditii prevazute de lege.

92. Asigura inregistrarea corespondentei primite in conditiile prevazute de lege si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite de lege.

93. Asigura furnizarea informatiilor solicitate de cetateni in legatura cu actele si faptele de stare civila.

94. Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local al municipiului Rm.Sarat sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistica a orasului Rm.Sarat si al teritoriului administrative.

95. Participa la toate actiunile consiliului local al municipiului Rm.Sarat si ale Primariei municipiului care au drept scop dezvoltarea urbana si amenajarea spatiilor publice ale orasului, precum si amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Rm.Sarat.

96. Asigura redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentatiilor tehnice prevazute de lege si le prezinta spre semnare persoanelor competente; fiind direct raspunzator de legalitatea acestora;

97. Urmareste executarea constructiilor; in cazul in care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari neautorizate propune deindata masurile prevazute de lege;

98. Organizeaza evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie si autorizatiilor de demolare.

99. Organizeaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; raspunde in conditiile OUG nr. 27/2003.

100. Asigura si raspunde de incasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea constructiilor stabileste si raspunde de incasarea taxei de regularizare.

101. Asigura intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor fara constructii intravilan care fac parte din patrimoniul Municipiului Rm.Sarat.

102. Asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului Rm.Sarat referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor.

103. Asigura intocmirea si raspunde de realizarea documentelor de organizare si dezvoltare urbanistica a municipiului Rm.Sarat precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiei locale si realizarea lor conform prevederilor legale.

104. Initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale municipiului Rm.Sarat ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al Municipiului Rm.Sarat.

105. Asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin procedurile de incredintare prevazute de lege.

106. Stabileste si propune primarului masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

107. Colaboreaza cu celelalte directii si servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local.

108. Asigura elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general al orasului si a regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de urbanism.

109. Asigura monitorizarea urmarirea starii monumentelor de arhitectura si a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare.

110. Inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuiesc luate masuri de reabilitare urbana.

111. Supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Rm.Sarat, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ.

112. Asigura participarea cu reprezentanti la lucrarile comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere.

113. Constata contraventiile la actele normative in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare in domeniul constructiilor si urbanismului.

114. Se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

115. Conduce si raspunde de organizarea evidentei lucrarilor de constructii din municipiu in vederea punerii la dispozitie a rezultatelor acesteia, autoritatilor administratiei publice centrale.

116. Propune autorizarea circulatiei in zonele cu restrictie din municipiul Rm.Sarat in baza dispozitiilor primarului sau a hotararilor consiliului local.

117. Urmareste asigurarea iluminatului public in municipiu.

118. Asigura si urmareste avizarea lucrarilor de sapaturi in domeniul public.

119. Verifica lucrarile ce se executa pe domeniul public: semafoare, siguranta circulatiei, iluminat public, etc.

120. Verifica si receptioneaza refacerea lucrarilor de spargere a cailor rutiere, trotuarelor, parcurilor si zonelor verzi, terenurilor de joaca si zonelor de agrement, conform clauzelor din autorizatiile eliberate in acest sens si a normelor tehnice in vigoare.

121 .Verifica dosarele depuse pentru eliberarea autorizatiilor de spargere care afecteaza caile rutiere, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat si elibereaza autorizatiile respective, cu respectarea dispozitiilor legale.

122. Urmareste si raspunde de executarea constructiilor edilitar-gospodaresti ce se efectueaza pe teritoriul municipiului Rm.Sarat, luand masuri de demolare a celor executate ilegal.

123 . Asigura elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local si Primariei in ce priveste activitatile de care raspunde.

124 . Pregateste documentatia necesara pentru Comisia de circulatie si aduce la indeplinire cele stabilite, impreuna cu Politia municipiului Rm.Sarat.

125. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea primarului.

126. Se ocupa de organizarea manifestarilor aprobate de consiliul local in ceea ce priveste partea tehnica.

127. Verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta sau nu detin autorizatii de spargere care afecteaza caile rutiere, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat si de taieri de arbori si arbusti ornamentali.

128. Verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta normele de protectie a mediului inconjurator.

129. Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al municipiului Rm.Sarat.

130. Intocmeste temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

131. Face propuneri in vederea organizarii de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanta deosebita.

132. Organizeaza consultare cetatenilor pentru avizarea si aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor in comisiile de avizare, prezentarea lor in consiliul local al municipiului Rm.Sarat, emite avizele la aceste lucrari.

133. Prezina, la cererea consiliului local al municipiului Rm.Sarat si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.

134. Informeaza consiliul local si primarul despre masurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

135. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistica a unor zone din municipiul Rm.Sarat.

136. Intocmeste propunerile pentru atribuiri de denumiri de strazi.

137. Elibereaza certificate de urbanism pentru documentatii de urbanism.

138. Asigura informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului.

139. Intocmeste alte proiecte de executie necesare pentru programele de reabilitare urbana finantate de Primaria municipiului Rm.Sarat.

140. Centralizeaza date si studii statistice necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale.

141. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.

142. Asigura participarea la comisia de stabilitate a constructiilor, ca urmare a efectelor calamitatilor naturale.

143. Se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

144. Elaboreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrari de constructii, reconstruire, modificare, extindere, reparatii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, cai de comunicatii, dotari tehnico-edilitare, imprejmuiri, mobilier urban, amenajari spatii verzi, parcuri, pasaje, excavari, exploatari de cariere, balastiere, constructii provizorii de santier, tabere de corturi, tabere de casute si alte lucrari indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizatiilor de construire, in cuprinsul intravilanului municipiului si in teritoriul administrativ.

145. Aduce la cunostinta publicului autorizatiile eliberate.

146. Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire aflate in competenta de emitere a consiliului judetean, conform legii.

147. Propune masurile legale necesare privind constructiile executate fara autorizatii sau cu nerespectarea autorizatiilor de construire.

148. Asigura si raspunde de respectarea disciplinei in constructii in conformitate cu prevederile legale privind autorizarea constructiilor

149. Asigura regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea si mentinerea evidentelor privind taxele de autorizare de construire si arhivarea acestora in corespondenta cu dosarele de autorizare.

150. Primeste si verifica documentatiile depuse de solicitanti (persoane fizice si juridice) repartizate de sef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;

151. Analizeaza documentatia si completeaza certificatul de urbanism, mentionand destinatia precisa a solicitarii, apoi il prezinta pentru semnare persoanelor indreptatite; o atentie sporita se va acorda completarii corecte a tuturor datelor prevazute in formularul tipizat, solicitarii avizelor si documentatiei tehnice prevazute de lege.

152. Primeste si verifica din punct de vedere urbanistic, tehnic si juridic documentatiile tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, repartizate de sef serviciu urbanism; documentatiile trebuie sa corespunda tuturor normelor si reglementarilor in vigoare ce guverneaza activitatea de proiectare.

153. In cazul depunerii unei documentatii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor si reglementarilor in vigoare, aceasta se restituie solicitantului in cel mult 5 zile de la data inregistrarii, cu motivatia necesara si solicitarea de documente in completare;

154. Pregateste si propune comisiei documentatiile tehnice in vederea emiterii acordului unic;

155. Completeaza autorizatia de construire si o prezinta spre semnare persoanelor competente;

156. Primeste, verifica si completeaza autorizatiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor, dupa procedura stabilita la alineatul precedent.

157. Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit potrivit legii regim de protectie, se va respecta procedura instituita de art.7 din Legea 50/1991 republicata, completata si modificata prin Legea nr. 453/2001 si art. 13 din Ordinul 1943/2001;

158. La finalizarea lucrarilor intocmeste procesele-verbale de receptie a lucrarilor.

159. La finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de executie stabilit prin autorizatie, va soma in scris proprietarul constructiei pentru regularizarea taxei de autorizatie, va urmari incasarea eventualelor diferente si va tine evidenta acestora;

160. Conduce Registrul de evidenta al autorizatiilor de construire, care va cuprinde, pe langa datele de identificare a autorizatiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizatii pentru aceiasi lucrare, procesul verbal de receptie al lucrarii, valoarea calculata a taxei de autorizare, somatiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculata a regularizarii taxei respective,dovada achitarii integrale a taxei de autorizare.

161. Toate documentele primite, intocmite si emise in procesul de certificare si autorizare a constructiei in cauza se arhiveaza la aceeasi adresa a constructiei din arhiva directiei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.

162. Urmareste respectarea disciplinei in constructii.

163. Intocmeste, cand este cazul, procese verbale de contraventie conform Legii 50/1991, republicata si completata.

164. In cazul nerespectarii masurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse, intocmeste referatul pentu serviciul juridic in vederea actionarii in instanta.

165. Urmareste cu sprijinul serviciului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor in debit sau rezolutia instantelor judiciare.

166. Propune masurile pentru asigurarea in documentatii a conditiilor pentru locuire in zona protejata.

167. Aplica legislatia specifica in proiectare, regulamentul de urbanism si normativele din domeniu.

168. Conduc evidenta solicitarilor de spatii locative pe categorii: salariati, someri, pensionari, repatriati, cazuri sociale, etc. si pune aceste evidente la dispozitia Consiliului local Rm.Sarat pentru repartizarea locuintelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicata.

169. Urmareste si asigura respectarea prevederilor legale stabilite prin hotarari ale Consiliului local, privind atribuirea spatiilor de locuit apartinand fondului locativ de stat pe categorii de locuinte.

170. Verifica la solicitarea comisiei sociale la fata locului in colaborare cu alte directii sau servicii, situatia solicitantilor pentru locuinte sociale si pentru locuinte de necesitate, precum si sesizarile privind inchirierea, folosirea si administrarea locuintelor conform prevederilor legale in vigoare asigurand solutionarea acestora in termen.

171. Participa la toate actiunile consiliului local si ale Primariei municipiului Rm.Sarat, care au drept scop actualizarea evidentei, administrarea, exploatarea, conservarea si intretinerea domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat.

172. Intocmeste documentatiile si organizeaza licitatii publice, in baza hotararilor consiliului local, avand ca scop inchirierea spatiilor cu alta destinatie.

173. Intocmeste in baza proceselor verbale de adjudecare inaintate de comisiile de licitatie, documentatia necesara emiterii repartitiilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care au fost adjudecate prin licitatie publica de catre diferite persoane juridice sau fizice.

174. Rezolva in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii in domeniul de activitate.

175. Urmareste si verifica activitatea de constructii montaj pentru investitii in domeniul locuintelor ANL si se ocupa de relatia cu ANL la nivel de municipiu.

176. Raspunde de incasarea chiriilor la apartamente, case nationalizate si spatii cu alta destinatie.

177. Raspunde de incasarea ratelor la apartamente si case nationalizate.

178. Efectueaza masuratori si evaluari in vederea vanzarii de apartamente si case nationalizate.

179. Recalcularea chiriilor in cazul in care intervin modificari la numarul de persoane sau la venitul acestora.

180. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei pentru rezolvarea problemelor comune.

181. Asigura elaborarea in termen a documentatiilor pentru sedintele consiliului local, ce privesc activitatile de care raspund.

182. Raspunde de solutionarea in termenul prevazut de lege a corespondentei.

183. Directia indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari al consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului Rm.Sarat.

I.A. SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

1. Coordoneaza activitatea de intocmire a rapoartelor privind starea economica si sociala a municipiului Rm.Sarat si le prezinta primarului anual sau ori de cate ori este necesar, la termenele prevazute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzator atat din punct de vedere al continutului cat si al formei, in vederea prezentarii lor in consiliul local.

2. Organizeaza activitatea de urmarire a scadentei termenelor si punere in aplicare a hotararilor consiliului local si dispozitiilor primarului.

3. Asigura punerea in aplicare a dispozitiilor legale privind activitatea de administratie locala.

4. Intocmeste rapoarte, referate si informari privind activitatea de administratie locala pentru consiliul local si primar .

5. Intocmeste documentatia pentru eliberarea titlurilor de proprietate conform Legii 18/1991 republicata, art.36.

6. Comunica cetatenilor ordinele prefectului judetului privind trecerea in proprietate privata a unor terenuri proprietate de stat, in conditiile art.36 din Legea nr.18/1991, republicata.

7. Tine evidenta contractelor de arenda conform Legii 16/1994.

8. Tine evidenta cadastrala a terenurilor din extravilan proprietate a Primariei municipiului Rm.Sarat.

9. Asigura evidenta si pastrarea documentelor conform Legii 18/1991 republicata, a Legii 169/1991 si a Legii 1/2000.

10. Asigura evidenta si pastrarea documentelor conform Legii 44/1994 si a Legii 42/1992 pe care le transmite organelor abilitate in acest sens.

11. Asigura buna circulatie a documentelor adresate consiliului local si primarului si urmareste transmiterea adreselor de raspuns sau a actelor solicitate.

12. Primeste, inregistreaza, distribuie si expediaza corespondenta Primariei si a consiliului local al Municipiului Rm.Sarat.

13. Organizeaza si conduce evidentele necesare completarii si actualizarii conform normelor legale a Registrului Agricol.

14. Completeaza si elibereaza adeverintele cu privire la Registrul Agricol.

15. Completeaza si elibereaza bilete de proprietate pentru detinatorii de animale.

16. Completeaza si elibereaza certificatele de producator cu respectarea procedurii legale si adeverinte legate de terenuri agricole.

17. Organizeaza si asigura desfasurarea activitatii de afisare a ofertelor de vanzare a terenurilor.

18. Intocmeste dari de seama statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole in gospodariile individuale, efectivele de animale existente, productiile, constructiile gospodaresti, masini agricole si alte date, conform formularisticii transmise de Directia judeteana de statistica.

19. Verifica modul de folosire a terenurilor si existenta efectivelor de animale, colaborand in acest sens si cu circumscriptiile sanitar veterinare.

20. Colaboreaza cu organele sanitar veterinare in prevenirea epidemiilor si la combaterea bolilor aparute la animale.

21. Face propuneri de buget in fiecare an si le fundamenteaza pentru activitatile de salubrizare stradala, ecarisaj, deszapezire si zone verzi.

22. Organizeaza in colaborare cu serviciile publice specializate activitatea de salubrizare a municipiului Rm.Sarat.

23. Verifica asigurarea curateniei si igienizarii domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat, pietelor agroalimentare, a malurilor apelor curgatoare, reteaua stradala etc.

24. Urmareste buna intretinere a zonelor verzi, a bazelor de agrement si sport, terenurilor de joaca pentru copii etc.

25. Asigura eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, in afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;

26. Asigura arhivarea actelor consiliului local si ale primariei.

27. Grupeaza documentele in unitati arhivistice potrivit problematicii si termenelor de pastrare stabilite in nomenclatorul documentelor.

28. Intocmeste nomenclatorul documentelor de arhiva pentru documentele proprii.

29. Intocmeste acte de vechime in munca pentru fostii membri CAP de pe raza municipiului Rm.Sarat.

30 .Pregateste documentele permanente si inventarele acestora si se preocupa de depunerea lor la Directia Judeteana a Arhivelor Nationale.

31. Pastreaza documentele create in conditii corespunzatoare asigurandu-le impotriva distrugerii, degradarii, sustragerii sau comercializarii in alte conditii decat cele prevazute de lege.

32. Organizeaza si conduce intreaga activitate privind audientele la primar, viceprimar si secretar.

33. Intocmeste si conduce evidenta fiselor de audienta si asigura expedierea acestora organelor, directiilor si serviciilor carora le-au fost repartizate, cauzele care au facut obiectul audientelor.

34. Conduce evidenta raspunsurilor primite la fisele de audienta.

35. Solicita din partea directiilor si serviciilor Primariei orice informatie cu privire la rezolvarea cererilor cetatenilor, care se prezinta pentru inscrierea in audienta si comunica acestora raspunsul primit.

36. Atribuie fiecarui petent numar de inregistrare a cererii, sesizarii sau documentatiei prezentate. 37. Pune la dispozitia cetatenilor adrese ale institutiilor de interes public.

38. Urmareste solutionarea si redactarea in termenul legal a raspunsului; raspunsul va fi intocmit in termen de maxim 30 zile de la data inregistrarii petitiei, indiferent daca solutia este favorabila sau nefavorabila si va fi redactat in cel putin 3 exemplare.

39. Expedierea raspunsurilor catre petitionari; va transmite, in termen de 5 zile de la inregistrare, petitiile gresit indreptate, autoritatiilor si institutiilor publice in ale caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitie; petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si vor fi clasate.

40. Se va face analiza cu privire la activitatea de solutionare a petitiilor.

41. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii Consiliului local in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje etc.

42. Participa la intocmirea referatelor privind promovarea investitiilor si lucrarilor publice in vederea aprobarii de catre Consiliul local.

43. Asigura etapele de promovare a investitiilor proprii conform legislatiei in vigoare, avizari proiecte, licitatii pentru adjudecari, finantare.

44. Organizeaza si controleaza activitatea de intretinere si reparatii strazi.

45. Centralizarea unor date si studii statistice necesare unei raportari solicitate de catre Consiliul judetean, Directia de statistica, MLPTL sau alte organe administrative de la nivel national.

46. Urmareste verificarea si decontarea lucrarilor de investitii si reparatii proprii.

47. Intocmeste “Cartea Constructiei” la obiectivele de investitii aflate in propritatea Consiliului local conform legislatiei in vigoare.

48. Conduce evidenta lucrarilor de investitii si reparatii executate din bugetul local.

49. Intocmeste si supune aprobarii Consiliului local lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la buget

50. Intocmeste lista anuala a achizitiilor publice pe baza propunerilor facute de catre directiile si serviciile din cadrul Primariei municipiului Rm.Sarat, in functie de gradul de prioritate.

51.Asigura documentatia necesara organizarii licitatiilor pentru lucrarile de investitii aprobate prin Consiliul local.

52. Asigura avizele necesare emiterii autorizatiilor de construire pentru lucrarile de investitii aprobate prin Consiliul Local.

53. Organizeaza licitatiile pentru lucrari de investitii si reparatii curente care apartin Primariei, intocmeste documentatii de elaborare si prezentare a ofertelor si lamureste eventualele neclaritati legate de acestea; asigurarea publicitatii achizitiilor publice (anunturi de intentie, de participare si de atribuire), intocmirea referatelor de necesitate pentru aprobarea procedurilor de achizitie publica, intocmeste procesele verabale la deschiderea ofertelor, analizeaza ofertele depuse, emite hotararile de adjudecare, primeste si rezolva contestatiile, intocmeste rezolutiile la contestatiile depuse.

54. Urmareste executia lucrarilor adjudecate prin licitatie, confirma situatiile de lucrari si intocmeste procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor in conformitate cu prevederile legale si respectarea disciplinei contractuale.

55. Participa din partea investitorului la fazele determinante impuse de proiectul de executie.

56.Urmareste si raspunde de realizarea lucrarilor de reparatii curente la unitatile de invatamant preuniversitar de stat.

57. Receptioneaza si intocmeste procese verbale la terminarea lucrarilor si receptia finala.

58. Urmareste functionarea, exploatarea si verificarea punctelor termice apartinand Primariei, cat si unitatilor subordonate.

59. Urmareste respectarea si aplicarea Legii nr.90/1996 privind protectia muncii si a prevederilor Legii 53/2003 - Codul Muncii referitoare la protectia muncii.

60. Evidenta documentelor privind rezolvarea problemelor sociale ale cetatenilor.

61. Asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activitatilor pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autoritatilor publice locale, propunand strategia crearii si functionarii sistemului, necesarul de echipamente si personal si urmarind buna functionare a acestora.

62. Pe linia realizarii sistemului informatic al consiliului local al municipiului Rm.Sarat indeplineste urmatoarele atributii:

a) prezinta propuneri privind sistemul informatic si asigura asistenta de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;

b) elaboreaza impreuna cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritatilor in realizarea acestora la nivelul Primariei municipiului Rm.Sarat (sau achizitionarea de la terti) si le prezinta spre aprobare conducerii;

c) coordoneaza, indruma si supravegheaza activitatea de :

- editare si arhivare pe suport magnetic a documentelor in cadrul Primariei;

- gestionare automata a datelor privind evidenta personalului si calculul drepturilor banesti pentru acesta:intocmirea statelor de plata, nota contabila salarii, centralizator retineri angajator, situatii informative lunare, retineri CAR, intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile consilierilor locali, state de plata pentru concedii de odihna si concedii de boala, in baza pontajelor primite de la Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane Functii Publice avizate de conducerea unitatii.

- intocmeste lista de plata a premiilor acordate in cursul anului cu aprobarea conducerii.

- efectuarea lucrarilor privind daclaratia pentru CAS, somaj, sanatate, bugetul general consolidat, fise fiscale.

- gestionare automata a datelor privind evidenta taxelor si impozitelor locale(chirii si concesiuni):creaza roluri pentru fiecare contribuabil persoana fizica, intocmeste situatii privind debitele, ramasitele si auxiliarele la sfirsit de trimestru, an.

d) se preocupa de buna functionare a programelor elaborate in cadrul Primariei sau de catre terti, depanand eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerand asistenta pentru programele de la terti.

63. Pe linia administrarii retelei :

a) stabileste procedurile de asigurare a securitatii datelor planificans si supraveghind salvarea regulata a datelor pe suport extern;

b) supravegheaza toate modificarile la server, cablare si alte surse ale retelei, asigurand capacitati suficiente pentru aplicatii noi;

c) instaleaza caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces in retea;

d) stabileste procedurile de asigurare a securitatii datelor, planificand si supraveghind salvarea regulata a datelor pe suport extern;

64. Pe linia instruirii personalului :

a) propune, in functie de structura retelei, necesarul de personal, modul si nivelul de instruire necesar pe posturi;

b) acorda asistenta personalului pe linia ridicarii nivelului de cunostinte privind operarea pe calculator;

c) raspunde de realizarea si dotarea unui punct documentar cu carti si reviste de specialitate in domeniul calculatoarelor;

d) instruieste personalul, sau, dupa caz, propune efectuarea unor cursuri de pregatire in cadrul altor institutii, privind modul de utilizare a noilor aplicatii instalate;

65. Pe linia mentinerii echipamentelor in perfecta stare de functionare:

a) instruieste personalul asupra modului de intretinere al echipamentelor de calcul si controleaza modul in care aceste instructiuni sunt respectate;

b) se preocupa de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) intocmind in acest sens necesarul trimestrial.

c) organizeaza activitatea de achizitionare de echipamente de calcul sau soft prin licitatii sau cereri de oferte.

d) consiliaza conducerea primariei in probleme de informatica;

e) prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea si buna desfasurare a activitatii.

66. Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

67. Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor;

68. Intretinerea paginii de web pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu electronic de relatii cu publicul;

69. Extinderea serviciului de e-mail (posta electronica) in institutie la nivelul utilizatorului (casuta postala individuala) pentru fiecare angajat;

70. Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

71. Intocmeste la cerere sau din oficiu - potrivit legii - acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare.

72. Inscrie mentiuni, in conditiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre , exemplarul I sau II, dupa caz.

73. Trimite la sfirsitul fiecarei luni comunicarile nominale pentru nascutii vii, certificatele anuale si buletinele decedatilor la sediul Politiei.

74. Intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Comisiei Nationale pentru Statistica.

75. Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare, a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deterioarea sau disparitia acestora si raspunde de gestionarea lor in conditiile legii.

76. Atribuie Codul Numeric Personal, pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate.

77. Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala pentru anul urmator si comunica serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean.

78. Inainteaza la Consiliul Judetean exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I.

79. Transmite organelor de stat prevazute de lege extrase.

80. Elibereaza, in conditiile legii, certificate de nastere, casatorie, deces in locul celor pierdute, distruse sau deteriorate, la cererea persoanelor indreptatite.

81. Intocmeste documentatia si asigura transcrierea in registrele de stare civila a actelor sau certificatelor de stare civila intocmite in strainatate, in conditiile legii, la cererea persoanelor intersate.

82. Intocmeste anexele de succesiune odata cu decesul si le trimite din oficiu la Notariat.

83. Conduce evidenta nasterilor, casatoriilor si a deceselor inregistrate prin intocmirea indexurilor prevazute de lege.

84. Intocmeste si elibereaza la cererea persoanelor indreptatite, livretul de familie, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

85. Asigura si conduce evidenta livretelor de familie eliberate, conform prevederilor legale.

86. Asigura eliberarea unui nou livret de familie in caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, in conditiile prevazute de lege.

87. Asigura arhivarea si pastrarea documentelor primare care stau la baza inregistrarilor actelor si faptelor de stare civila, precum si la inscrierea mentiunilor ulterioare, in conditiile si termenele prevazute de lege.

88. Trimite formatiunilor de evidenta a populatiei, pina la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarile, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in virsta de 0-14 ani, certificatele anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinte, buletine sau carti de identitate) ale persoanelor decedate, ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate.

89. Asigura din oficiu, promovarea la instanta a actiunilor privind rectificarea, completarea, modificarea sau anularea actelor de stare civila.

90. Asigura reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse total sau partial.

91. Asigura oficierea casatoriilor in cadrul solemn prevazut de lege si cu respectarea intocmai a celorlalte conditii prevazute de lege.

92. Asigura inregistrarea corespondentei primite in conditiile prevazute de lege si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite de lege.

93. Asigura furnizarea informatiilor solicitate de cetateni in legatura cu actele si faptele de stare civila.

94. Serviciul administratie publica locala exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului.

I.A.1 COMPARTIMENTUL INFORMATIZARE

1. Asigura informatizarea si conducerea computerizata a tuturor activitatilor pretabile pentru prelucrare pe calculator ce revin autoritatilor publice locale, propunand strategia crearii si functionarii sistemului, necesarul de echipamente si personal si urmarind buna functionare a acestora.

2. Pe linia realizarii sistemului informatic al consiliului local al municipiului Rm.Sarat indeplineste urmatoarele atributii:

a) prezinta propuneri privind sistemul informatic si asigura asistenta de specialitate pentru achizitionarea echipamentelor necesare;

b) elaboreaza impreuna cu utilizatorii lista aplicatiilor si a prioritatilor in realizarea acestora la nivelul Primariei municipiului Rm.Sarat (sau achizitionarea de la terti) si le prezinta spre aprobare conducerii;

c) coordoneaza, indruma si supravegheaza activitatea de :

- editare si arhivare pe suport magnetic a documentelor in cadrul Primariei;

- gestionare automata a datelor privind evidenta personalului si calculul drepturilor banesti pentru acesta:intocmirea statelor de plata, nota contabila salarii, centralizator retineri angajator, situatii informative lunare, retineri CAR, intocmirea statelor de plata pentru indemnizatiile consilierilor locali, state de plata pentru concedii de odihna si concedii de boala, in baza pontajelor primite de la Compartimentul Gestiunea Resurselor Umane Functii Publice avizate de conducerea unitatii.

- intocmeste lista de plata a premiilor acordate in cursul anului cu aprobarea conducerii.

- efectuarea lucrarilor privind daclaratia pentru CAS, somaj, sanatate, bugetul general consolidat, fise fiscale.

- gestionare automata a datelor privind evidenta taxelor si impozitelor locale(chirii si concesiuni):creaza roluri pentru fiecare contribuabil persoana fizica, intocmeste situatii privind debitele, ramasitele si auxiliarele la sfirsit de trimestru, an.

d) se preocupa de buna functionare a programelor elaborate in cadrul Primariei sau de catre terti, depanand eventualele blocaje ale programelor proprii sau cerand asistenta pentru programele de la terti.

3. Pe linia administrarii retelei :

a) stabileste procedurile de asigurare a securitatii datelor planificand si supraveghind salvarea regulata a datelor pe suport extern;

b) supravegheaza toate modificarile la server, cablare si alte surse ale retelei, asigurand capacitati suficiente pentru aplicatii noi;

c) instaleaza caracteristicile utilizatorilor, parolele, directoarele utilizatorilor si drepturile de acces in retea;

d) stabileste procedurile de asigurare a securitatii datelor, planificand si supraveghind salvarea regulata a datelor pe suport extern;

4. Pe linia instruirii personalului :

a) propune, in functie de structura retelei, necesarul de personal, modul si nivelul de instruire necesar pe posturi;

b) acorda asistenta personalului pe linia ridicarii nivelului de cunostinte privind operarea pe calculator;

c) raspunde de realizarea si dotarea unui punct documentar cu carti si reviste de specialitate in domeniul calculatoarelor;

d) instruieste personalul, sau, dupa caz, propune efectuarea unor cursuri de pregatire in cadrul altor institutii, privind modul de utilizare a noilor aplicatii instalate;

5. Pe linia mentinerii echipamentelor in perfecta stare de functionare:

a) instruieste personalul asupra modului de intretinere al echipamentelor de calcul si controleaza modul in care aceste instructiuni sunt respectate;

b) se preocupa de schimbarea la timp a consumabilelor (toner, riboane, cartuse) intocmind in acest sens necesarul trimestrial.

c) organizeaza activitatea de achizitionare de echipamente de calcul sau soft prin licitatii sau cereri de oferte.

d) consiliaza conducerea primariei in probleme de informatica;

e) prezinta propuneri pentru introducerea in bugetul de venituri si cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotarea si buna desfasurare a activitatii.

6. Reprezinta institutia in asociatii si corpuri profesionale agreate de institutie;

7. Reprezinta interesele institutiei in relatiile cu firme si institutii cu profil tehnologia informatiei si comunicatiilor;

8. Intretinerea paginii de web pentru facilitarea informarii cetatenilor si realizarii unui serviciu electronic de relatii cu publicul;

9. Extinderea serviciului de e-mail (posta electronica) in institutie la nivelul utilizatorului (casuta postala individuala) pentru fiecare angajat;

10. Promoveaza relatii de colaborare si schimb de date cu alte primarii, regii autonome si cu alte institutii din tara si strainatate;

11. Compartimentul Informatica exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

I.A.2 COMPARTIMENTUL STARE CIVILA

1. Intocmeste la cerere sau din oficiu - potrivit legii - acte de nastere, de casatorie si de deces si elibereaza certificate doveditoare.

2. Inscrie mentiuni, in conditiile legii, pe marginea actelor de stare civila aflate in pastrare si trimit comunicari de mentiuni pentru inscriere in registre , exemplarul I sau II, dupa caz.

3. Trimite la sfirsitul fiecarei luni comunicarile nominale pentru nascutii vii, certificatele anuale si buletinele decedatilor la sediul Politiei.

4. Intocmeste buletine statistice de nastere, de casatorie si de deces, in conformitate cu normele Comisiei Nationale pentru Statistica.

5. Ia masuri de pastrare in conditii corespunzatoare, a registrelor si certificatelor de stare civila pentru a evita deterioarea sau disparitia acestora si raspunde de gestionarea lor in conditiile legii.

6. Atribuie Codul Numeric Personal, pe baza listelor de coduri precalculate pe care le arhiveaza si le pastreaza in conditii depline de securitate.

7. Propune anual, necesarul de registre, certificate de stare civila, formulare, imprimate auxiliare si cerneala speciala pentru anul urmator si comunica serviciului de specialitate din cadrul Consiliului Judetean.

8. Inainteaza la Consiliul Judetean exemplarul II al registrelor de stare civila, in termen de 30 de zile de la data cand toate filele din registru au fost completate, dupa ce au fost operate toate mentiunile din exemplarul I.

9. Transmite organelor de stat prevazute de lege extrase.

10. Elibereaza, in conditiile legii, certificate de nastere, casatorie, deces in locul celor pierdute, distruse sau deteriorate, la cererea persoanelor indreptatite.

11. Intocmeste documentatia si asigura transcrierea in registrele de stare civila a actelor sau certificatelor de stare civila intocmite in strainatate, in conditiile legii, la cererea persoanelor intersate.

12. Intocmeste anexele de succesiune odata cu decesul si le trimite din oficiu la Notariat.

13. Conduce evidenta nasterilor, casatoriilor si a deceselor inregistrate prin intocmirea indexurilor prevazute de lege.

14. Intocmeste si elibereaza la cererea persoanelor indreptatite, livretul de familie, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.

15. Asigura si conduce evidenta livretelor de familie eliberate, conform prevederilor legale.

16. Asigura eliberarea unui nou livret de familie in caz de pierdere, furt, deteriorare sau distrugere, in conditiile prevazute de lege.

17. Asigura arhivarea si pastrarea documentelor primare care stau la baza inregistrarilor actelor si faptelor de stare civila, precum si la inscrierea mentiunilor ulterioare, in conditiile si termenele prevazute de lege.

18. Trimite formatiunilor de evidenta a populatiei, pina la data de 5 a lunii urmatoare inregistrarile, comunicarile nominale pentru nascutii vii, cetateni romani, ori cu privire la modificarile intervenite in statutul civil al persoanelor in virsta de 0-14 ani, certificatele anulate la completare, precum si actele de identitate (adeverinte, buletine sau carti de identitate) ale persoanelor decedate, ori declaratiile din care rezulta ca persoanele decedate nu au avut acte de identitate.

19. Asigura din oficiu, promovarea la instanta a actiunilor privind rectificarea, completarea, modificarea sau anularea actelor de stare civila.

20. Asigura reconstituirea registrelor de stare civila pierdute sau distruse total sau partial.

21. Asigura oficierea casatoriilor in cadrul solemn prevazut de lege si cu respectarea intocmai a celorlalte conditii prevazute de lege.

22. Asigura inregistrarea corespondentei primite in conditiile prevazute de lege si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite de lege.

23. Asigura furnizarea informatiilor solicitate de cetateni in legatura cu actele si faptele de stare civila.

24. Compartimentul Stare Civila exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative prin hotarari ale Consiliului Local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

I.B. SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

1. Asigura realizarea tuturor masurilor stabilite prin hotarari ale consiliului local al municipiului Rm.Sarat sau prin dispozitii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistica a orasului Rm.Sarat si al teritoriului administrative.

2. Participa la toate actiunile consiliului local al municipiului Rm.Sarat si ale Primariei municipiului care au drept scop dezvoltarea urbana si amenajarea spatiilor publice ale orasului, precum si amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Rm.Sarat.

3. Asigura redactarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire si autorizatiilor pentru desfiintarea constructiilor pe baza documentatiilor tehnice prevazute de lege si le prezinta spre semnare persoanelor competente; fiind direct raspunzator de legalitatea acestora;

4. Urmareste executarea constructiilor; in cazul in care se constata nerespectarea autorizatiei de constructie sau executarea unor lucrari neautorizate propune deindata masurile prevazute de lege;

5. Organizeaza evidenta certificatelor de urbanism, autorizatiilor de constructie si autorizatiilor de demolare.

6. Organizeaza eliberarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor in termenele si conditiile prevazute de legislatia in vigoare, astfel incat sa nu devina aplicabile dispozitiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobarii tacite aprobata prin Legea nr. 486/2003; raspunde in conditiile OUG nr. 27/2003.

7. Asigura si raspunde de incasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea constructiilor stabileste si raspunde de incasarea taxei de regularizare.

8. Asigura intocmirea si mentinerea evidentei terenurilor fara constructii intravilan care fac parte din patrimoniul Municipiului Rm.Sarat.

9. Asigura si raspunde de rezolvarea in termenul legal a sesizarilor primite de la cetatenii municipiului Rm.Sarat referitoare la respectarea legalitatii in domeniul urbanismului si constructiilor.

10. Asigura intocmirea si raspunde de realizarea documentelor de organizare si dezvoltare urbanistica a municipiului Rm.Sarat precum si de amenajare a teritoriului, cu respectarea traditiei locale si realizarea lor conform prevederilor legale.

11. Initiaza proiecte pe teritoriul administrativ ale municipiului Rm.Sarat ce se executa din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat si avizeaza toate proiectele intocmite de terti pe teritoriul administrativ al Municipiului Rm.Sarat.

12. Asigura executia proiectelor de urbanism si arhitectura finantate din bugetul local prin procedurile de incredintare prevazute de lege.

13. Stabileste si propune primarului masuri pentru refacerea si protectia mediului inconjurator; asigura respectarea prevederilor legale privind protectia, restaurarea, reabilitarea si conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor si rezervatiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri si zone de agrement pe baza documentatiilor de urbanism si de amenajare a teritoriului.

14. Colaboreaza cu celelalte directii si servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri in vederea elaborarii bugetului local.

15. Asigura elaborarea si respectarea prevederilor planului urbanistic general al orasului si a regulamentului de urbanism si aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale si de detaliu si conformarea autorizatiilor de construire sau de desfiintare cu prevederile documentatiilor de urbanism.

16. Asigura monitorizarea urmarirea starii monumentelor de arhitectura si a zonelor de rezervatii si zonelor protejate si face propuneri pentru conservarea, repararea si punerea lor in valoare.

17. Inventariaza si propune spre aprobare zonele in care trebuiesc luate masuri de reabilitare urbana.

18. Supune aprobarii consiliului local, Planul Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al municipiului Rm.Sarat, precum si celelalte documentatii de urbanism elaborate in scopul dezvoltarii urbanistice a orasului si teritoriului administrativ.

19. Asigura participarea cu reprezentanti la lucrarile comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere.

20. Constata contraventiile la actele normative in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare in domeniul constructiilor si urbanismului.

21. Se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

22. Conduce si raspunde de organizarea evidentei lucrarilor de constructii din municipiu in vederea punerii la dispozitie a rezultatelor acesteia, autoritatilor administratiei publice centrale.

23. Propune autorizarea circulatiei in zonele cu restrictie din municipiul Rm.Sarat in baza dispozitiilor primarului sau a hotararilor consiliului local.

24. Urmareste asigurarea iluminatului public in municipiu.

25. Asigura si urmareste avizarea lucrarilor de sapaturi in domeniul public.

26. Verifica lucrarile ce se executa pe domeniul public: semafoare, siguranta circulatiei, iluminat public, etc.

27. Verifica si receptioneaza refacerea lucrarilor de spargere a cailor rutiere, trotuarelor, parcurilor si zonelor verzi, terenurilor de joaca si zonelor de agrement, conform clauzelor din autorizatiile eliberate in acest sens si a normelor tehnice in vigoare.

28. Verifica dosarele depuse pentru eliberarea autorizatiilor de spargere care afecteaza caile rutiere, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat si elibereaza autorizatiile respective, cu respectarea dispozitiilor legale.

29. Urmareste si raspunde de executarea constructiilor edilitar-gospodaresti ce se efectueaza pe teritoriul municipiului Rm.Sarat, luand masuri de demolare a celor executate ilegal.

30. Asigura elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local si Primariei in ce priveste activitatile de care raspunde.

31. Pregateste documentatia necesara pentru Comisia de circulatie si aduce la indeplinire cele stabilite, impreuna cu Politia municipiului Rm.Sarat.

32. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea primarului.

33. Se ocupa de organizarea manifestarilor aprobate de consiliul local in ceea ce priveste partea tehnica.

34. Verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta sau nu detin autorizatii de spargere care afecteaza caile rutiere, trotuarele, parcurile si zonele verzi ori alte spatii din domeniul public si privat si de taieri de arbori si arbusti ornamentali.

35. Verifica si sanctioneaza contraventional pe cei care nu respecta normele de protectie a mediului inconjurator.

36. Propune proiectele de urbanism necesare si oportune teritoriului administrativ al municipiului Rm.Sarat.

37. Intocmeste temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.

38. Face propuneri in vederea organizarii de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanta deosebita.

39. Organizeaza consultare cetatenilor pentru avizarea si aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor in comisiile de avizare, prezentarea lor in consiliul local al municipiului Rm.Sarat, emite avizele la aceste lucrari.

40. Prezinta, la cererea consiliului local al municipiului Rm.Sarat si a primarului rapoarte si informari privind activitatea urbanistica si de amenajarea teritoriului.

41. Informeaza consiliul local si primarul despre masurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.

42. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistica a unor zone din municipiul Rm.Sarat.

43. Intocmeste propunerile pentru atribuiri de denumiri de strazi.

44. Elibereaza certificate de urbanism pentru documentatii de urbanism.

45. Asigura informarea cetatenilor si da relatii acestora cu privire la problemele de urbanism si amenajarea teritoriului.

46. Intocmeste alte proiecte de executie necesare pentru programele de reabilitare urbana finantate de Primaria municipiului Rm.Sarat.

47. Centralizeaza date si studii statistice necesare unor raportari solicitate de institutiile judetene abilitate sau de institutii administrative nationale.

48. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.

49. Asigura participarea la comisia de stabilitate a constructiilor, ca urmare a efectelor calamitatilor naturale.

50. Se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.

51. Elaboreaza certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru lucrari de constructii, reconstruire, modificare, extindere, reparatii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, cai de comunicatii, dotari tehnico-edilitare, imprejmuiri, mobilier urban, amenajari spatii verzi, parcuri, pasaje, excavari, exploatari de cariere, balastiere, constructii provizorii de santier, tabere de corturi, tabere de casute si alte lucrari indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea autorizatiilor de construire, in cuprinsul intravilanului municipiului si in teritoriul administrativ.

52. Aduce la cunostinta publicului autorizatiile eliberate.

53. Propune eliberarea de avize pentru certificatele de urbanism si autorizatiile de construire aflate in competenta de emitere a consiliului judetean, conform legii.

54. Propune masurile legale necesare privind constructiile executate fara autorizatii sau cu nerespectarea autorizatiilor de construire.

55. Asigura si raspunde de respectarea disciplinei in constructii in conformitate cu prevederile legale privind autorizarea constructiilor

56. Asigura regularizarea taxelor de autorizare de construire, organizarea si mentinerea evidentelor privind taxele de autorizare de construire si arhivarea acestora in corespondenta cu dosarele de autorizare.

57. Primeste si verifica documentatiile depuse de solicitanti (persoane fizice si juridice) repartizate de sef serviciu urbanism care privesc eliberarea certificatului de urbanism;

58. Analizeaza documentatia si completeaza certificatul de urbanism, mentionand destinatia precisa a solicitarii, apoi il prezinta pentru semnare persoanelor indreptatite; o atentie sporita se va acorda completarii corecte a tuturor datelor prevazute in formularul tipizat, solicitarii avizelor si documentatiei tehnice prevazute de lege.

59. Primeste si verifica din punct de vedere urbanistic, tehnic si juridic documentatiile tehnice pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii, repartizate de sef serviciu urbanism; documentatiile trebuie sa corespunda tuturor normelor si reglementarilor in vigoare ce guverneaza activitatea de proiectare.

60. In cazul depunerii unei documentatii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor si reglementarilor in vigoare, aceasta se restituie solicitantului in cel mult 5 zile de la data inregistrarii, cu motivatia necesara si solicitarea de documente in completare;

61. Pregateste si propune comisiei documentatiile tehnice in vederea emiterii acordului unic;

62. Completeaza autorizatia de construire si o prezinta spre semnare persoanelor competente;

63. Primeste, verifica si completeaza autorizatiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (partiala sau totala) a constructiilor si instalatiilor, dupa procedura stabilita la alineatul precedent.

64. Pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii in zonele asupra carora s-a instituit potrivit legii regim de protectie, se va respecta procedura instituita de art.7 din legea 50/1991 republicata, completata si modificata prin Legea nr. 453/2001 si art. 13 din Ordinul 1943/2001;

65. La finalizarea lucrarilor intocmeste procesele-verbale de receptie a lucrarilor.

66. La finalizarea lucrarilor, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data expirarii termenului de executie stabilit prin autorizatie, va soma in scris proprietarul constructiei pentru regularizarea taxei de autorizatie, va urmari incasarea eventualelor diferente si va tine evidenta acestora;

67. Conduce Registrul de evidenta al autorizatiilor de construire, care va cuprinde, pe langa datele de identificare a autorizatiei, datele pentru: prelungirile acordate, eliberarea unor noi autorizatii pentru aceiasi lucrare, procesul verbal de receptie al lucrarii, valoarea calculata a taxei de autorizare, somatiile pentru regularizarea taxelor de autorizare, valoarea calculata a regularizarii taxei respective,dovada achitarii integrale a taxei de autorizare.

68. Toate documentele primite, intocmite si emise in procesul de certificare si autorizare a constructiei in cauza se arhiveaza la aceeasi adresa a constructiei din arhiva directiei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora.

69. Urmareste respectarea disciplinei in constructii.

70. Intocmeste, cand este cazul, procese verbale de contraventie conform legii 50/1991, republicata si completata.

71. In cazul nerespectarii masurilor din procesul verbal de contraventie, la termenele impuse, intocmeste referatul pentu serviciul juridic in vederea actionarii in instanta.

72. Urmareste cu sprijinul serviciului juridic modul de solutionare a proceselor verbale de contraventie, respectiv darea lor in debit sau rezolutia instantelor judiciare.

73. Propune masurile pentru asigurarea in documentatii a conditiilor pentru locuire in zona protejata.

74. Aplica legislatia specifica in proiectare, regulamentul de urbanism si normativele din domeniu.

75. Conduc evidenta solicitarilor de spatii locative pe categorii: salariati, someri, pensionari, repatriati, cazuri sociale, etc. si pune aceste evidente la dispozitia Consiliului local Rm.Sarat pentru repartizarea locuintelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicata.

76. Urmareste si asigura respectarea prevederilor legale stabilite prin hotarari ale Consiliului local, privind atribuirea spatiilor de locuit apartinand fondului locativ de stat pe categorii de locuinte.

77. Verifica la solicitarea comisiei sociale la fata locului in colaborare cu alte directii sau servicii, situatia solicitantilor pentru locuinte sociale si pentru locuinte de necesitate, precum si sesizarile privind inchirierea, folosirea si administrarea locuintelor conform prevederilor legale in vigoare asigurind solutionarea acestora in termen.

78. Participa la toate actiunile consiliului local si ale Primariei municipiului Rm.Sarat, care au drept scop actualizarea evidentei, administrarea, exploatarea, conservarea si intretinerea domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat.

79. Intocmeste documentatiile si organizeaza licitatii publice, in baza hotararilor consiliului local, avand ca scop inchirierea spatiilor cu alta destinatie.

80. Intocmeste in baza proceselor verbale de adjudecare inaintate de comisiile de licitatie, documentatia necesara emiterii repartitiilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care au fost adjudecate prin licitatie publica de catre diferite persoane juridice sau fizice.

81. Rezolva in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii in domeniul de activitate.

82. Urmareste si verifica activitatea de constructii montaj pentru investitii in domeniul locuintelor ANL si se ocupa de relatia cu ANL la nivel de municipiu.

83. Raspunde de incasarea chiriilor la apartamente, case nationalizate si spatii cu alta destinatie.

84. Raspunde de incasarea ratelor la apartamente si case nationalizate.

85. Efectueaza masuratori si evaluari in vederea vanzarii de apartamente si case nationalizate.

86. Recalcularea chiriilor in cazul in care intervin modificari la numarul de persoane sau la venitul acestora.

87. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei pentru rezolvarea problemelor comune.

88. Asigura elaborarea in termen a documentatiilor pentru sedintele consiliului local, ce privesc activitatile de care raspund.

89. Raspunde de solutionarea in termenul prevazut de lege a corespondentei.

90. Serviciul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului Rm.Sarat.

I.B.1 COMPARTIMENTUL SPATIU LOCATIV

1. Conduc evidenta solicitarilor de spatii locative pe categorii: salariati, someri, pensionari, repatriati, cazuri sociale, etc. si pune aceste evidente la dispozitia Consiliului local Rm.Sarat pentru repartizarea locuintelor devenite disponibile conform prevederilor Legii nr. 114/1996, republicata.

2. Urmareste si asigura respectarea prevederilor legale stabilite prin hotarari ale Consiliului local, privind atribuirea spatiilor de locuit apartinand fondului locativ de stat pe categorii de locuinte.

3. Verifica la solicitarea comisiei sociale la fata locului in colaborare cu alte directii sau servicii, situatia solicitantilor pentru locuinte sociale si pentru locuinte de necesitate, precum si sesizarile privind inchirierea, folosirea si administrarea locuintelor conform prevederilor legale in vigoare asigurind solutionarea acestora in termen.

4. Participa la toate actiunile consiliului local si ale Primariei municipiului Rm.Sarat, care au drept scop actualizarea evidentei, administrarea, exploatarea, conservarea si intretinerea domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat.

5. Intocmeste documentatiile si organizeaza licitatii publice, in baza hotararilor consiliului local, avand ca scop inchirierea spatiilor cu alta destinatie.

6. Intocmeste in baza proceselor verbale de adjudecare inaintate de comisiile de licitatie, documentatia necesara emiterii repartitiilor pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta, care au fost adjudecate prin licitatie publica de catre diferite persoane juridice sau fizice.

7. Rezolva in termenul legal sesizarile primite de la cetatenii municipiului referitoare la respectarea legalitatii in domeniul de activitate.

8. Urmareste si verifica activitatea de constructii montaj pentru investitii in domeniul locuintelor ANL si se ocupa de relatia cu ANL la nivel de municipiu.

9. Raspunde de incasarea chiriilor la apartamente, case nationalizate si spatii cu alta destinatie.

10. Raspunde de incasarea ratelor la apartamente si case nationalizate.

11. Efectueaza masuratori si evaluari in vederea vanzarii de apartamente si case nationalizate.

12. Recalcularea chiriilor in cazul in care intervin modificari la numarul de persoane sau la venitul acestora.

13. Colaboreaza cu celelalte compartimente functionale din cadrul Primariei pentru rezolvarea problemelor comune.

14. Asigura elaborarea in termen a documentatiilor pentru sedintele consiliului local, ce privesc activitatile de care raspund.

15. Raspunde de solutionarea in termenul prevazut de lege a corespondentei.

16. Compartimentul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului municipiului Rm.Sarat.

II. DIRECTIA ECONOMICA

1. Fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Rm.Sarat, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si consiliului local, in vederea aprobarii bugetului anual; asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenand toate compartimentele functionale care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.

2. Stabileste dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

3. Urmareste permanent realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

4. Intocmeste conturile de executie a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului local.

5. Verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii consiliului local.

6. Realizeaza studiile necesare si supune aprobarii consiliului local imprumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

7. Prezinta ordonatorului principal de credite, anual sau ori de cate ori se impune, datele necesare pentru evidentierea starii economice si sociale a municipiului.

8. Intocmeste lunar balanta de verificare a veniturilor si cheltuielilor bugetare.

9. Urmareste executia bugetului si rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar in conditii de echilibru bugetar .

10. Efectueaza analiza privind elaborarea, inventarierea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, precum si atragerea de noi surse de finantare.

11. Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila la nivelul autoritatilor publice ale municipiului Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

12. Asigura desfasurarea procesului de inregistrare computerizata a documentelor; participa la realizarea aplicatiilor specifice.

13. Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila la nivelul primariei municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe urmatoarele actiuni:

- contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativa la locurile de folosire, astfel incat sa raspunda cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

- contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar - contabilitatea sintetica a valorilor materiale se tine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitica a materialelor si obiectelor de inventar se tine cantitativ si valoric;

- contabilitatea mijloacelor banesti;

- contabilitatea deconturilor;

- contabilitatea cheltuielilor - se organizeaza pe clasificatia bugetara (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

14. Organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu.

15. Stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a bugetului local.

16. Propune, pentru aprobare, consiliului local, in urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficienta, virarile de credite si solutii pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetara.

17. Asigura realizarea tuturor masurilor necesare pentru actualizarea evidentei, valorificarea si buna administrare a domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat.

18. Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.

19. Colaboreaza cu celelalte servicii pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta Consiliului Local.

20. Asigura inventarierea anuala si ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin municipiului si administrarea corespunzatoare a acestora.

21. Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor consiliului local si a celorlalte acte normative in domeniul economico-financiar.

22. Participa la intocmirea darilor de seama trimestriale si anuale.

23. Raspunde de organizarea, in conditiile legii, a evidentei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor si materialelor de intretinere.

24. Asigura plata prin casierie a drepturilor banesti cuvenite consilierilor locali.

25. Urmareste si verifica activitatea financiar-contabila la unitatile extrabugetare si autofinantate din subordinea consiliului local.

26. Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza lunar ordonatorul principal de credite.

27. Verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor de evidenta tehnica si operativa in gestiunea proprie si a unitatilor subordonate.

28. Interpreteaza si prezinta datele cu privire la evolutia platilor si incasarilor.

29. Raspunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobata prin bugetul local.

30. Asigura in limita disponibilitatilor fondurile necesare desfasurarii activitatii unitatilor subordonate din domeniul invatamintului, asistentei sociale, cultura, sanatate.

31. Isi exercita atributiile prevazute de OMF 1792/2002 in legatura cu angajarea, lichidarea, asigura ordonantarea si plata cheltuielilor,evidenta si raportarea angajamentelor legale si bugetare.

32. Face plata si tine evidenta subventiilor cuvenite agricultorilor.

33. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice.

34. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice.

35. Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului.

36. Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale.

37. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice conform legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.

38. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.

39. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice.

40. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe.

41. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

42. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

43. Raportarea la Consiliul Concurentei a sumelor ajutoarelor de stat acordate de unitatea administrativ teritoriala in conformitate cu prevederile Legii 143/1999, completata de Legea 603/2003.

44. Urmareste dezvoltarea armonioasa pe raza municipiului Rm.Sarat a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie si aplicarea hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat luate in acest domeniu.

45. Analizeaza documentatia depusa la Primaria municipiului Rm.Sarat si intocmeste acordurile de functionare pentru spatiile destinate desfasurarii activitatiilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

46. Analizeaza documentatia depusa privind autorizarea functionarii unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, urmarind incadrarea in profilul de activitate stabilit de consiliul local al municipiului Rm.Sarat si elibereaza acordurile de functionare aprobate pentru aceste unitati.

47. Analizeaza cererile si supune spre aprobare solicitarile privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentatiei suplimentare.

48. Analizeaza si propune spre avizare programele de functionare a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, verifica reclamatiile si supune spre solutionare contestatiile privitoare la programele de functionare aprobate.

49. Intocmeste si supune spre aprobare solicitarile privind sistarea unor activitati pentru care a eliberat acordul de functionare conform legislatiei in vigoare impreuna cu celelalte institutii abilitate.

50. Analizeaza si controleaza modul de desfasurare a practicilor comerciale in ceea ce priveste "vanzarea de lichidare" si "vanzarea de soldare" in conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

51. Analizeaza si supune spre aprobare cererile privind desfasurarea de activitati comerciale si de alimentatie publica in spatiile publice existente, precum si cele stabilite de Primaria municipiului Rm.Sarat (piete, targuri, oboare, manifestari cultural artistice) intocmind documentatia necesara si emiterea avizelor de functionare pentru desfasurarea legala a acestora.

52. Face propuneri privind organizarea de noi spatii publice, precum si masurile necesare pentru amenajarea si modernizarea celor existente.

53. Analizeaza si avizeaza solicitarile privind activitatile de comert stradal, colaborand in acest sens cu Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului.

54. Efectueaza controale in vederea stabilirii compatibilitatii documentelor depuse cu situatia existenta la locul desfasurarii activitatilor comerciale de alimentatie publica prestari servicii si productie in vederea eliberarii acordului de functionare.

55. Tine evidenta tuturor agentilor economici din municipiu care desfasoara activitati comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, furnizand informatiile necesare servicilor existente in Primaria municipiului Rm.Sarat si a altor institutii interesate.

56. Verifica daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si daca desfasoara activitati comerciale in locurile aprobate.

57. Verifica si mentine sub supraveghere agentii economici care prin activitatea lor perturba ordinea si linistea publica.

58. Interzice livrarea, preluarea si punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ impreuna cu institusiile abilitate.

59. Verifica daca activitatea de comert stradal se desfasoara potrivit hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat, dispunand masuri pentru respectarea intocmai a acestora.

60. Controleaza pietele agro-alimentare si celelalte spatii publice locurile de agrement si parcurile de distractii luand sau propunand masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate.

61. Exercita controlul asupra activitatii comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie desfasurate de agentii economici din municipiul Rm.Sarat, in baza Legii 12/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste masurile contraventionale in conformitate cu acestea si a Ordonantei Guvernului nr. 55/1994.

62. Exercita controlul privind igiena si salubritatea localurilor publice, aplicand sanctiunile legale si masurile corespunzatoare pentru inlaturarea deficientelor.

63. Verifica indeplinirea conditiilor legale de desfasurare a activitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii, intocmeste referatele pentru autorizarea functionarii acestora.

64. Constata contraventiile la dispozitiile legale in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare.

65. Raspunde in termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizarile, propunerile si reclamatiile referitoare la problemele legate de activitatea specifica compartimentului inspectie si control comercial.

66. Elaboreaza impreuna cu alte compartimente de specialitate si supune spre aprobare consiliului local al municipiului Rm.Sarat programul de organizare si dezvoltare a retelei comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie pe intreg teritoriul municipiului Rm.Sarat.

67. Intocmeste informari si rapoarte cerute de consiliul local al municipiului Rm.Sarat, avizate de catre primar.

68. Stabileste masurile necesare si le prezinta consiliului local al municipiului Rm.Sarat in vederea asigurarii libertatii comertului si a concurentei loiale, precum si pentru incurajarea liberei initiative in conditiile legii.

69. Urmareste aplicarea hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat in domeniul comertului, alimentatiei publice, prestarilor servicii si productie, exercitarea acestor activitati numai in locurile autorizate, intocmeste acordurile si avizele prevazute de lege pentru desfasurarea acestor activitati.

70. Intocmeste raportul de specialitate pentru problemele dezbatute in sedintele consiliului local al municipiului Rm.Sarat privind activitatea de comert, de alimentatie publica, productie si prestari de servicii.

71. Colaboreaza cu Directia de sanatate publica, Politia Economica, Politia Sanitar Veterinara, Garda Financiara, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii unitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

72.Organizeaza intalniri periodice si actiuni comune cu Camera de Comert si Industrie, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri, Directia de Sanatate Publica, Politia Sanitar Veterinara.

73. Sesizeaza, cand este cazul, organele abilitate in legatura cu neajunsurile constate in vederea intrarii in legalitate a agentilor economici.

74. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza.

75. Asigura inregistrarea corespondentei primite si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite.

76. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.

77. Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala.

78. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.

79. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.

80. Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor.

81. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice.

82. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in suma fixa in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

83. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

84. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor.

85. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.

86. Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale.

87. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.

88. Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale.

89. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice.

90. Colaboreaza permanent cu alte institutii (Administartia Finantelor Publice, Politia, etc) in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.

91. Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.

92. Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie.

93. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform Legii 507/2002.

94. Efectueaza actiuni de control impreuna cu celelalte servicii si compartimente din Primarie in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala. Informeaza operativ conducerea asupra aspectelor deosebite, constatand, propunand si luand masurile ce se impun.

95. Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.

96. Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

97. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.

98. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.

99. Directia indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.

II.A. SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL, IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE, INSPECTIE SI CONTROL COMERCIAL

1. Fundamenteaza si intocmeste anual, la termenele prevazute de lege, proiectul bugetului local al municipiului Rm.Sarat, asigurand prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite si consiliului local, in vederea aprobarii bugetului anual; asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenand toate compartimentele functionale care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.

2. Stabileste dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.

3. Urmareste permanent realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare.

4. Intocmeste conturile de executie a exercitiului bugetar si le supune aprobarii consiliului local.

5. Verifica si analizeaza propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii consiliului local.

6. Realizeaza studiile necesare si supune aprobarii consiliului local imprumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

7. Prezinta ordonatorului principal de credite, anual sau ori de cate ori se impune, datele necesare pentru evidentierea starii economice si sociale a municipiului.

8. Intocmeste lunar balanta de verificare a veniturilor si cheltuielilor bugetare.

9. Urmareste executia bugetului si rectificarea acestuia pe parcursul anului bugetar in conditii de echilibru bugetar .

10. Efectueaza analiza privind elaborarea, inventarierea si executia bugetului de venituri si cheltuieli, precum si atragerea de noi surse de finantare.

11. Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila la nivelul autoritatilor publice ale municipiului Rm.Sarat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

12. Asigura desfasurarea procesului de inregistrare computerizata a documentelor; participa la realizarea aplicatiilor specifice.

13. Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila la nivelul primariei municipiului Rm.Sarat in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe urmatoarele actiuni:

- contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativa la locurile de folosire, astfel incat sa raspunda cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;

- contabilitatea materialelor si obiectelor de inventar - contabilitatea sintetica a valorilor materiale se tine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitica a materialelor si obiectelor de inventar se tine cantitativ si valoric;

- contabilitatea mijloacelor banesti;

- contabilitatea deconturilor;

- contabilitatea cheltuielilor - se organizeaza pe clasificatia bugetara (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

14. Organizeaza, asigura si raspunde de exercitarea, conform prevederilor legale, a controlului financiar preventiv intern propriu.

15. Stabileste masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a bugetului local.

16. Propune, pentru aprobare, consiliului local, in urma analizelor efectuate pe baza unor studii de eficienta, virarile de credite si solutii pentru utilizarea fondurilor din rezerva bugetara.

17. Asigura realizarea tuturor masurilor necesare pentru actualizarea evidentei, valorificarea si buna administrare a domeniului public si privat al municipiului Rm.Sarat.

18. Asigura si raspunde de respectarea legalitatii privind intocmirea si valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.

19. Colaboreaza cu celelalte servicii pentru intocmirea raportului anual ce se prezinta Consiliului Local.

20. Asigura inventarierea anuala si ori de cate ori este nevoie a bunurilor materiale si valorilor banesti ce apartin municipiului si administrarea corespunzatoare a acestora.

21. Urmareste si raspunde de respectarea si aplicarea hotararilor consiliului local si a celorlalte acte normative in domeniul economico-financiar.

22. Participa la intocmirea darilor de seama trimestriale si anuale.

23. Raspunde de organizarea, in conditiile legii, a evidentei gestiunii mijloacelor fixe, obiectelor de inventar, rechizitelor si materialelor de intretinere.

24. Asigura plata prin casierie a drepturilor banesti cuvenite consilierilor locali.

25. Urmareste si verifica activitatea financiar-contabila la unitatile extrabugetare si autofinantate din subordinea consiliului local.

26. Urmareste si raspunde de efectuarea cheltuielilor cu respectarea disciplinei financiare si informeaza lunar ordonatorul principal de credite.

27. Verifica respectarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea si gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, pe baza documentelor inregistrate in contabilitate si a documentelor de evidenta tehnica si operativa in gestiunea proprie si a unitatilor subordonate.

28. Interpreteaza si prezinta datele cu privire la evolutia platilor si incasarilor.

29. Raspunde de necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobata prin bugetul local.

30. Asigura in limita disponibilitatilor fondurile necesare desfasurarii activitatii unitatilor subordonate din domeniul invatamintului, asistentei sociale, cultura, sanatate.

31. Participa la intocmirea darilor de seama trimestriale si anuale .

32. Isi exercita atributiile prevazute de OMF 1792/2002 in legatura cu angajarea, lichidarea, asigura ordonantarea si plata cheltuielilor,evidenta si raportarea angajamentelor legale si bugetare.

33. Face plata si tine evidenta subventiilor cuvenite agricultorilor.

34. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane juridice.

35. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane juridice.

36. Propune in conditiile legii masuri pentru solutionarea obiectiunilor si contestatiilor impotriva actelor de control si de impunere care au ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a accesoriilor acestora intocmite de organele de specialitate din cadrul serviciului.

37. Analizeaza dupa fiecare termen de plata pe baza evidentei analitice lista debitorilor persoane juridice care inregistreaza restante la plata impozitelor si taxelor locale si incepe procedura de recuperare a creantelor bugetare in conformitate cu prevederile legale.

38. Verifica si analizeaza dosarele depuse de contribuabili persoane juridice conform legislatiei in vigoare prin care se solicita acordarea unor inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale si intocmeste raportul de specialitate pe care il inainteaza spre aprobare Consiliului local.

39. Stabileste si aplica masurile ce se impun pentru initierea unor actiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea si atragerea de venituri suplimentare la bugetul local inclusiv prin masuri de executare silita a agentilor economici care nu-si achita in termen obligatiile fiscale.

40. Organizeaza activitatea de eliberare a certificatelor fiscale privind impozitele si taxele locale a persoanelor juridice.

41. Verifica si avizeaza efectuarea compensarilor si restituirilor de impozite si taxe.

42. Organizeaza arhivarea si pastrarea dosarelor fiscale si a celorlalte documente referitoare la depunerea si incasarea debitelor.

43. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane juridice.

44. Raportarea la Consiliul Concurentei a sumelor ajutoarelor de stat acordate de unitatea administrativ teritoriala in conformitate cu prevederile Legii 143/1999, completata de Legea 603/2003.

45. Urmareste dezvoltarea armonioasa pe raza municipiului Rm.Sarat a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie si aplicarea hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat luate in acest domeniu.

46. Analizeaza documentatia depusa la Primaria municipiului Rm.Sarat si intocmeste acordurile de functionare pentru spatiile destinate desfasurarii activitatiilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

47. Analizeaza documentatia depusa privind autorizarea functionarii unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, urmarind incadrarea in profilul de activitate stabilit de consiliul local al municipiului Rm.Sarat si elibereaza acordurile de functionare aprobate pentru aceste unitati.

48. Analizeaza cererile si supune spre aprobare solicitarile privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentatiei suplimentare.

49. Analizeaza si propune spre avizare programele de functionare a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, verifica reclamatiile si supune spre solutionare contestatiile privitoare la programele de functionare aprobate.

50. Intocmeste si supune spre aprobare solicitarile privind sistarea unor activitati pentru care a eliberat acordul de functionare conform legislatiei in vigoare impreuna cu celelalte institutii abilitate.

51. Analizeaza si controleaza modul de desfasurare a practicilor comerciale in ceea ce priveste "vanzarea de lichidare" si "vanzarea de soldare" in conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

52. Analizeaza si supune spre aprobare cererile privind desfasurarea de activitati comerciale si de alimentatie publica in spatiile publice existente, precum si cele stabilite de Primaria municipiului Rm.Sarat (piete, targuri, oboare, manifestari cultural artistice) intocmind documentatia necesara si emiterea avizelor de functionare pentru desfasurarea legala a acestora.

53. Face propuneri privind organizarea de noi spatii publice, precum si masurile necesare pentru amenajarea si modernizarea celor existente.

54. Analizeaza si avizeaza solicitarile privind activitatile de comert stradal, colaborand in acest sens cu Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului.

55. Efectueaza controale in vederea stabilirii compatibilitatii documentelor depuse cu situatia existenta la locul desfasurarii activitatilor comerciale de alimentatie publica prestari servicii si productie in vederea eliberarii acordului de functionare.

56. Tine evidenta tuturor agentilor economici din municipiu care desfasoara activitati comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, furnizand informatiile necesare servicilor existente in Primaria municipiului Rm.Sarat si a altor institutii interesate.

57. Verifica daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si daca desfasoara activitati comerciale in locurile aprobate.

58. Verifica si mentine sub supraveghere agentii economici care prin activitatea lor perturba ordinea si linistea publica.

59. Interzice livrarea, preluarea si punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ impreuna cu institusiile abilitate.

60. Verifica daca activitatea de comert stradal se desfasoara potrivit hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat, dispunand masuri pentru respectarea intocmai a acestora.

61. Controleaza pietele agro-alimentare si celelalte spatii publice locurile de agrement si parcurile de distractii luand sau propunand masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate.

62. Exercita controlul asupra activitatii comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie desfasurate de agentii economici din municipiul Rm.Sarat, in baza Legii 12/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste masurile contraventionale in conformitate cu acestea si a Ordonantei Guvernului nr. 55/1994.

63. Exercita controlul privind igiena si salubritatea localurilor publice, aplicand sanctiunile legale si masurile corespunzatoare pentru inlaturarea deficientelor.

64. Verifica indeplinirea conditiilor legale de desfasurare a activitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii, intocmeste referatele pentru autorizarea functionarii acestora.

65. Constata contraventiile la dispozitiile legale in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare.

66. Raspunde in termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizarile, propunerile si reclamatiile referitoare la problemele legate de activitatea specifica compartimentului inspectie si control comercial.

67. Elaboreaza impreuna cu alte compartimente de specialitate si supune spre aprobare consiliului local al municipiului Rm.Sarat programul de organizare si dezvoltare a retelei comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie pe intreg teritoriul municipiului Rm.Sarat.

68. Intocmeste informari si rapoarte cerute de consiliul local al municipiului Rm.Sarat, avizate de catre primar.

69. Stabileste masurile necesare si le prezinta consiliului local al municipiului Rm.Sarat in vederea asigurarii libertatii comertului si a concurentei loiale, precum si pentru incurajarea liberei initiative in conditiile legii.

70. Urmareste aplicarea hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat in domeniul comertului, alimentatiei publice, prestarilor servicii si productie, exercitarea acestor activitati numai in locurile autorizate, intocmeste acordurile si avizele prevazute de lege pentru desfasurarea acestor activitati.

71. Intocmeste raportul de specialitate pentru problemele dezbatute in sedintele consiliului local al municipiului Rm.Sarat privind activitatea de comert, de alimentatie publica, productie si prestari de servicii.

72. Colaboreaza cu Directia de sanatate publica, Politia Economica, Politia Sanitar Veterinara, Garda Financiara, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii unitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

73.Organizeaza intalniri periodice si actiuni comune cu Camera de Comert si Industrie, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri, Directia de Sanatate Publica, Politia Sanitar Veterinara.

74. Sesizeaza, cand este cazul, organele abilitate in legatura cu neajunsurile constate in vederea intrarii in legalitate a agentilor economici.

75. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza.

76. Asigura inregistrarea corespondentei primite si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite.

77. Serviciul exercita si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului sau primite de la sefii ierarhici.

II.A.1 COMPARTIMENTUL INSPECTIE SI CONTROL COMERCIAL

1. Urmareste dezvoltarea armonioasa pe raza municipiului Rm.Sarat a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie si aplicarea hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat luate in acest domeniu.

2. Analizeaza documentatia depusa la Primaria municipiului Rm.Sarat si intocmeste acordurile de functionare pentru spatiile destinate desfasurarii activitatiilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

3. Analizeaza documentatia depusa privind autorizarea functionarii unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, urmarind incadrarea in profilul de activitate stabilit de consiliul local al municipiului Rm.Sarat si elibereaza acordurile de functionare aprobate pentru aceste unitati.

4. Analizeaza cererile si supune spre aprobare solicitarile privind modificarea ori completarea acordurilor eliberate, ca urmare a depunerii documentatiei suplimentare.

5. Analizeaza si propune spre avizare programele de functionare a unitatilor comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, verifica reclamatiile si supune spre solutionare contestatiile privitoare la programele de functionare aprobate.

6. Intocmeste si supune spre aprobare solicitarile privind sistarea unor activitati pentru care a eliberat acordul de functionare conform legislatiei in vigoare impreuna cu celelalte institutii abilitate.

7. Analizeaza si controleaza modul de desfasurare a practicilor comerciale in ceea ce priveste "vanzarea de lichidare" si "vanzarea de soldare" in conformitate cu Legea nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata.

8. Analizeaza si supune spre aprobare cererile privind desfasurarea de activitati comerciale si de alimentatie publica in spatiile publice existente, precum si cele stabilite de Primaria municipiului Rm.Sarat (piete, targuri, oboare, manifestari cultural artistice) intocmind documentatia necesara si emiterea avizelor de functionare pentru desfasurarea legala a acestora.

9. Face propuneri privind organizarea de noi spatii publice, precum si masurile necesare pentru amenajarea si modernizarea celor existente.

10. Analizeaza si avizeaza solicitarile privind activitatile de comert stradal, colaborand in acest sens cu Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului.

11. Efectueaza controale in vederea stabilirii compatibilitatii documentelor depuse cu situatia existenta la locul desfasurarii activitatilor comerciale de alimentatie publica prestari servicii si productie in vederea eliberarii acordului de functionare.

12. Tine evidenta tuturor agentilor economici din municipiu care desfasoara activitati comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie, furnizand informatiile necesare servicilor existente in Primaria municipiului Rm.Sarat si a altor institutii interesate.

13. Verifica daca comerciantii efectueaza acte de comert cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege si daca desfasoara activitati comerciale in locurile aprobate.

14. Verifica si mentine sub supraveghere agentii economici care prin activitatea lor perturba ordinea si linistea publica.

15. Interzice livrarea, preluarea si punerea in vanzare a marfurilor depreciate calitativ impreuna cu institusiile abilitate.

16. Verifica daca activitatea de comert stradal se desfasoara potrivit hotararilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat, dispunand masuri pentru respectarea intocmai a acestora.

17. Controleaza pietele agro-alimentare si celelalte spatii publice locurile de agrement si parcurile de distractii luand sau propunand masuri pentru inlaturarea deficientelor constatate.

18. Exercita controlul asupra activitatii comerciale, de alimentatie publica, prestari servicii si productie desfasurate de agentii economici din municipiul Rm.Sarat, in baza Legii 12/1990 republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si stabileste masurile contraventionale in conformitate cu acestea si a Ordonantei Guvernului nr. 55/1994.

19. Exercita controlul privind igiena si salubritatea localurilor publice, aplicand sanctiunile legale si masurile corespunzatoare pentru inlaturarea deficientelor.

20. Verifica indeplinirea conditiilor legale de desfasurare a activitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii, intocmeste referatele pentru autorizarea functionarii acestora.

21. Constata contraventiile la dispozitiile legale in materie si aplica sanctiunile corespunzatoare.

22. Raspunde in termenul stabilit de lege la toate cererile, sesizarile, propunerile si reclamatiile referitoare la problemele legate de activitatea specifica compartimentului inspectie si control comercial.

23. Colaboreaza cu toate compartimente de specialitate din Primaria Municipiului Rm.Sarat in vederea desfasurarii unor activitati complexe.

24. Elaboreaza impreuna cu alte compartimente de specialitate si supune spre aprobare consiliului local al municipiului Rm.Sarat programul de organizare si dezvoltare a retelei comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie pe intreg teritoriul municipiului Rm.Sarat.

25. Intocmeste informari si rapoarte cerute de consiliul local al municipiului Rm.Sarat, avizate de catre primar.

26. Stabileste masurile necesare si le prezinta consiliului local al municipiului Rm.Sarat in vederea asigurarii libertatii comertului si a concurentei loiale, precum si pentru incurajarea liberei initiative in conditiile legii.

27. Urmareste aplicarea hota ra rilor consiliului local al municipiului Rm.Sarat in domeniul comertului, alimentatiei publice, prestarilor servicii si productie, exercitarea acestor activitati numai in locurile autorizate, intocmeste acordurile si avizele prevazute de lege pentru desfasurarea acestor activitati.

28. Intocmeste raportul de specialitate pentru problemele dezbatute in sedintele consiliului local al municipiului Rm.Sarat privind activitatea de comert, de alimentatie publica, productie si prestari de servicii.

29. Colaboreaza cu Directia de sanatate publica, Politia Economica, Politia Sanitar Veterinara, Garda Financiara, Oficiul pentru Protectia Consumatorilor, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri in vederea desfasurarii corespunzatoare a activitatii unitatilor comerciale de alimentatie publica, prestari servicii si productie.

30.Organizeaza intalniri periodice si actiuni comune cu Camera de Comert si Industrie, Agentia de Protectia Mediului, Pompieri, Directia de Sanatate Publica, Politia Sanitar Veterinara.

31. Sesizeaza, cand este cazul, organele abilitate in legatura cu neajunsurile constate in vederea intrarii in legalitate a agentilor economici.

32. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza.

33. Asigura inregistrarea corespondentei primite si urmareste rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale si in termenele stabilite.

34. Compartimentul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale consiliului local municipal sau dispozitii ale primarului municipiului Rm.Sarat, ori primite de la sefii ierarhici.

II.B. SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE SI EXECUTORI BUGETARI

1. Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice.

2. Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala.

3. Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale.

4. Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice.

5. Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor.

6. Raspunde de intocmirea si realizarea programului de control fiscal privind impozitele si taxele locale persoane fizice.

7. Face propuneri motivate privind majorarea impozitelor si taxelor stabilite in suma fixa in limitele prevazute de lege in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

8. Face propuneri pentru acordarea facilitatilor fiscale pentru cazuri si motive temeinic justificate in vederea aprobarii acestora de catre consiliul local.

9. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta consiliului local referatele cu propunerile de inlesnire la plata a impozitelor si taxelor.

10. La solicitarea scrisa a contribuabililor analizeaza, cerceteaza si prezinta referatele de propunere a restituirilor directorului economic.

11. Urmareste intocmirea referatelor de compensare a impozitelor si taxelor locale.

12. Urmareste permanent situatia sumelor restante, dispune masuri pentru lichidarea acestora.

13. Asigura aplicarea gradelor de urmarire silita a veniturilor si bunurilor debitorilor care nu si-au achitat in termen obligatiile fiscale.

14. Colaboreaza cu celelate compartimente ale Primariei, cu societatile bancare si cu alte institutii in vederea incasarii impozitelor si taxelor locale datorate de contribuabilii persoane fizice.

15. Colaboreaza permanent cu alte institutii (Administartia Finantelor Publice, Politia, etc) in vederea obtinerii de informatii necesare aplicarii procedurii de executare silita.

16. Analizeaza cazurile si inainteaza propunerile pentru aplicarea procedurii de insolvabilitate.

17. Verifica respectarea conditiilor si prevederilor legale privind identificarea debitorilor si confirmarea in termen a amenzilor de circulatie.

18. Asigura intocmirea in termen a situatiilor informative privitoare la activitatea de constatre, stabilire si executare a impozitelor si taxelor, eliberarii de autorizatii conform Legii 507/2002.

19. Efectueaza actiuni de control impreuna cu celelalte servicii si compartimente din Primarie in vederea identificarii si impunerii cazurilor de evaziune fiscala. Informeaza operativ conducerea asupra aspectelor deosebite, constatand, propunand si luand masurile ce se impun.

20. Asigura difuzarea actelor normative si imprimatelor necesare aplicarii legislatiei in domeniu, intregului aparat al serviciului.

21. Verifica datele declarate de contribuabil si asigura eliberarea certificatelor de atestare fiscala.

22. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.

23. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.

24. Serviciul indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.

III. COMPARTIMENTUL JURIDIC

1. Asigura asistenta juridica in toate cauzele si la toate instantele in care poate sta municipiul Rm.Sarat, consiliul local sau Primarul municipiului Rm.Sarat.

2. Asigura asistenta juridica a municipiului Rm.Sarat, in fata notarilor publici, pentru intocmirea actelor notariale si a executorilor judecatoresti.

3. La solicitarea autoritatii pe care o reprezinta, promoveaza actiuni judecatoresti si uzeaza de toate caile de atac conferite de lege, depunand toate diligentele pentru castigarea acestora.

4. Formuleaza intampinari si cereri reconventionale, in cauzele in care municipiul Rm.Sarat este parat, inclusiv in solutionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le sustine in fata diferitelor instante judecatoresti.

5. Raspunde de intocmirea si depunerea la instanta competenta in termenele prevazute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare dosar aflat pe rol.

6. Conduce evidenta cauzelor, prin registrul de cauze si condica de termene.

7. Raspunde solicitarilor instantelor judecatoresti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare in solutionarea diferitelor litigii.

8. Solicita efectuarea unor lucrari de carte funciara:intabulari imobile.

9. Conduce evidenta proceselor verbale de contraventie, verificand legalitatea acestora si da in debit procesele verbale de contraventie, incheiate de imputernicitii din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.

10. Verifica si avizeaza sub aspectul legalitatii referatele si celelalte acte care stau la baza emiterii dispozitiilor primarului.

11. Acorda consultanta juridica pentru directiile si compartimentele din cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliului local.

13. Participa la sedintele consiliului local, la solicitarea Primarului si/sau a Secretarului.

14. Asigura secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 10/2001.

16. Primeste, inregistreaza corespondenta si se ocupa de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale si in termenele stabilite.

17. Asigura arhivarea actelor pe care le instrumenteaza in cadrul compartimentului.

18. Indeplineste si alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, sau dispozitii ale Primarului.

IV. COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANA

1. Supravegheaza intocmirea proiectelor de programe cu privire la dezvoltarea economico-sociala a municipiului Rm.Sarat;

2. Asigura si urmareste indeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor aparatului propriu de specialitate al consiliului local al municipiului Rm.Sarat, in domeniul aquisului comunitar la nivel local.

3. Urmareste aplicarea, in activitatea proprie, a prevederilor din Acordul de asociere si din Strategia nationala de pregatire pentru aderarea Romaniei la uniunea europeana, respectiv din strategia de accelerare a modernizarii administratiei publice locale si din planul de actiune 2003-2006.

4. Conserva si dezvolta in conditiile legii, relatiile de colaborare interregionala, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, cu organizatii neguvernamentale si cu alti parteneri sociali, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; de asemenea, supune spre aprobare consiliului local, proiectele de infratire a municipiului Rm.Sarat cu unitati administrativ teritoriale similare din alte tari.

5. Conserva si dezvolta in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte autoritati ale administratiei publice locale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea unor interese comune.

6. Initiaza impreuna cu conducerea primariei Rm.Sarat incheierea de protocoale, conventii, acte de infratire, programe comune pentru concretizarea colaborarilor externe.

7. Organizeaza seminarii, simpozioane, sesiuni pe teme de interes public comunitar si european;

8. Colaboreaza cu serviciile de specialitate din aparatul propriu de specialitate al consiliului local Rm.Sarat privind monitorizarea proiectelor de dezvoltare ce se implementeaza la nivel local.

9. Asigura asistenta de specialitate in domeniul relatiilor internationale si monitorizeaza, informand periodic derularea acestora.

10. Asigura si intocmeste programele vizitelor sau a intalnirilor oficiale cu delegatii din tara si din strainatate.

11. Asigura comunicarea de specialitate la si de la Prefectura, consilii judetene, consilii locale, organizatii, agentii economici si alte institutii.

12. Sprijina relatiile cu mass-media, prin comunicate, anunturi si conferinte.

13. Culege date si informatii din domeniul de activitate al consiliului local si al Primariei pe care le aduce la cunostinta publica.

14. Indruma si conduce activitatea de selectare a materialelor ce urmeaza a fi publicate, in raport de importanta si utilitatea lor legata de necesitatea informarii populatiei.

15. Conduce evidenta oraselor infratite cu municipiul Rm.Sarat.

16. Stabileste contacte si tine legatura cu organizatii neguvernamentale pentru dezvoltarea societatii civile, tine evidenta ONG-urilor din municipiu si monitorizeaza activitatea acestora in scopul crearii unui parteneriat intre administratia publica locala si ONG-uri, pentru ca impreuna sa solutioneze proiecte si programe concrete de dezvoltare comunitara locala.

17. Elaboreaza prognoze si strategii de dezvoltare a municipiului Rm.Sarat in colaborare cu celelalte compartimente functionale.

18. Sprijina actiunea de stabilire, creare si dezvoltare in municipiu a parcurilor industriale.

19. Colaboreaza cu institutiile care acorda finantari externe si interne, programelor destinate administratiei publice locale si intocmeste proiecte in colaborare cu celelalte compartimente.

20. Are obligatia de a raspunde in scris la solicitarea informatiilor de interes public (conform Legea nr. 544/2001), in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt, in termen de 10 zile.

21. Motiveaza si comunica in termen de 5 zile de la primirea cererilor refuzul comunicarii informatiilor solicitate.

22. Asigura accesul la informatii si in format electronic, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare.

Ultima actualizare în Marţi, 17 Aprilie 2012 06:27